Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Wójt Gminy Mściwojów podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem ”Organizacja imprezy X Gminne Spotkanie Biesiadne dla Kobiet pn. „Być Kobietą”.

W dniu 26 lutego 2020 r. do Urzędu Gminy Mściwojów wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej, z siedzibą: Msciwojów 38, 59-407 Mściwojów.

Zgodnie z treścią art.19a ust 4 ww. Ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia informacji może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do sekretariatu Urzędu Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, lub drogą elektroniczną: magdalena.kopec@msciwojow.plw terminie do dnia 04.03.2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.