Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mściwojów  0050.19.2020 z dnia 05 marca 2020 r. uznano celowość realizacji zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.  Stowarzyszeniu Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej zs. w Mściwojowie zlecono realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przyznano dotację w wysokości 3.500,00 zł na zadanie pn. "Organizacja imprezy X Gminne Spotkanie Biesiadne dla Kobiet „Być Kobietą!”