Zespół Konsultacyjny do oceny wniosków złożonych do budżetu gminy Mściwojów na dofinansowanie działań w zakresie rozwoju sportu, powołany Zarządzeniem Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 5 marca 2020r.  dokonał, na posiedzeniu w dniu 6 marca 2020r., oceny złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, z którego sporządził protokół.  

Po zakończeniu posiedzenia przekazał Wójtowi Gminy następujące informacje:

- został złożony 1 wniosek na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Mściwojów w 2020r.

- po dokonaniu oceny merytorycznej Zespół zaproponował  udzielić dotację celową:

dla LKS „Park” Targoszyn w wysokości 40.000,00 zł.

Wójt Gminy Mściwojów Zarządzeniem Nr 0050.21.2020 z dnia 9 marca 2020r. przyznał dotacje celową na wsparcie zadania z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Mściwojów  w 2020r. w następujący sposób:

 

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji   (w zł)

1.

Ludowy Klub Sportowy „Park„ Targoszyn z siedzibąTargoszyn 104, 59-407 Mściwojów

Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Targoszyn wraz z utrzymaniem bazy sportowej w 2020r.


40.000,00

Ogółem:

40.000,00

                                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                                        /-/  Mariusz Foryś