WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW
OGŁASZA
przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego – specjalnego, pożarniczego
BERLIET CAMIVA używany

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego :

Gmina Mściwojów z siedzibą Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów

Tel. 76 8788520, 76 8788536 ; fax 76 8728595

e-mail.:  ug@msciwojow.pl

2. Przedmiot sprzedaży :

3. Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy – specjalny, pożarniczy, marki BERLIET; wersja CAMIVA; model 770 KB; nr rejestracyjny DJA F780; rok produkcji 1980; nr VIN 770KB6KFT0885; rodzaj paliwa ON; przebieg 34416 km; Dop. masa całkowita 15400 kg; napęd 4x2; Pojemność/Moc silnika 11100 ccm / 149 kW (203 KM).

4. Cena wywoławcza samochodu ciężarowego:

4 500,00 zł, (słownie : cztery tysięcy pięćset złotych).

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd

Samochód ciężarowy – specjalny, pożarniczy można oglądać pod adresem: Marcinowice 39, 59-407 Mściwojów, do dnia 08.06.2020 r. do godz. 10.00 Termin oględzin należy ustalić telefonicznie pod nr tel. 76 878 85 36

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu :

1) Sprzedający wymaga złożenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 450,00 zł , w terminie do 05 czerwca 2020 r. na konto Nr 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę może zostać zaliczone na poczet ceny zakupu. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

2) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

7. Miejsce i termin składania ofert i otwarcie ofert:

Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej następująco :

GMINA MŚCIWOJÓW

50-407 MŚCIWOJÓW 43

ORAZ OPISANEJ „OFERTA W PRZETARGU NA SPRZEDAZ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO SPECJALNEGO POŻARNICZEGO MARKI BERLIET CAMIVA” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 11.00 DNIA 08.06.2020 R.”

Kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem siedziby Oferenta.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.06.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Sprzedającego pod adresem 59-407 Mściwojów, Urząd Gminy Mściwojów 43.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08 czerwca 2020 r. o godz. 11.00  w Urzędzie Gminy Mściwojów (sala narad, I piętro).

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania oferta – 30 dni od daty wpływu terminu składania ofert.

Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę.

8. Informacje dodatkowe.

1) Uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Ewa Nowicka, w godzinach pracy Urzędu nr tel. 76 878 85 20, 76 878 85 36.

2) Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa kupna – sprzedaży wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.

3) Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia pojazdu przelewem na rachunek nr 63 8647 1020 0210 0003 2002 0005 w terminie 7 dni po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Wpłacone środki finansowe muszą znaleźć się na ww. rachunku bankowym w tym terminie.

4) W przypadku nie wpłacenia oferowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt 3, Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy.

5)  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisania umowy kupna-sprzedaży.

6)  Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Nabywca.

7) W przypadku złożenia dwóch takich samych ofert kupna, pierwszeństwo ma oferta złożona jako pierwsza.

8) Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.