Mściwojów, dnia 30.06.2020 r.

OZP.271.1.13.2020                                                            

Gmina Mściwojów

Mściwojów 43

59-407 Mściwojów

NIP 695-13-99-921

REGON 390647417

Tel. 76 / 872-85-22

Fax. 76 / 872-85-95

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej powyżej 1000 zł netto

do kwoty 50 000 zł netto 
W celu wykonania zadania pn.:
DEMONTAŻ, ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY MŚCIWOJÓW”, Wójt Gminy Mściwojów zaprasza do przedstawienia oferty cenowej.

1.      Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

1)      Zakres I): Usuwanie – poprzez demontaż, zbieranie , transport i utylizację – wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych obejmujące:

a)   rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest,

b)   zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu,

c)   uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

d)   transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

e)   przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych.

2). Zakres II) Usuwanie – poprzez zbieranie, transport i utylizację – wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych obejmujące:

a)   zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu,

b)   uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

c)   transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

d)   przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych.

3) Przewidywana i szacowana ilość odpadów zawierających azbest do usunięcia i unieszkodliwienia
w ramach niniejszej usługi to ok. 40,91 Mg ( w tym zakres 1 ok. 28,16 Mg zakres 2 ok. 12,75 Mg).

4) Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmować będzie:

a)   Opracowanie harmonogramu usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków do tego wytypowanych w roku 2020 i skonsultowanie go z właścicielami posesji, których dotyczyć będzie usługa;

b)   Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac:

- Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Jaworze,

- Okręgowemu Inspektorowi Pracy we Wrocławiu, Oddział w Wałbrzychu,

- Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Jaworze,

co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót demontażowych i dostarczenie kopii zgłoszenia do siedziby Zamawiającego.

5)   Prace związane z usuwaniem azbestu winny być wykonywane zgodnie z zasadami podanymi
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r., nr 162, poz. 1089) oraz (Dz. U. z 2005 r. nr 216, poz. 1824), w szczególności zaś w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska i minimalizujący pylenie przez:

a)    Nawilżenie wodą demontowanych wyrobów azbestowych i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym przez cały okres realizacji robót;

b)    Demontaż całych wyrobów;

c)     Stosowanie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe odsysacze powietrza z filtrem;

d)    Wykonywanie robót z zachowaniem zasad BHP;

e)    Monitorowanie na bieżąco stanu powietrza, w celu uniknięcia przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu;

f)      Codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów, w sposób uniemożliwiający ich pylenie i dostęp osób trzecich.

6)   Wykonawca usługi zobowiązany jest każdorazowo, po przekazaniu odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych, dostarczyć zamawiającemu kartę przekazania odpadów, wystawioną przez zarządcę lub właściciela składowiska, na którym odpady te złożono. Karta przekazania odpadów stanowić będzie niezbędny dokument rozliczeniowy między Wykonawcą a Zamawiającym.

7)   Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

8)   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.     Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie od dnia zawarcia umowy do zakończenia wszystkich zaplanowanych w harmonogramie prac, związanych z usunięciem i utylizacją azbestu w roku 2020 z terenu Gminy Mściwojów, nie dłużej jednak niż do 30 sierpnia 2020 r.

 

3.     Warunki ubiegania się o zamówienie:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedstawią następujące dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2) kopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu  i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest stosownie do  obowiązujących przepisów lub umowa na transport odpadów z grupy 17 06 z podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych z grupy 17 06,

3)    Oświadczenie o przeszkoleniu pracowników -  Załącznik nr 3,

4)    Posiadanie i przekazanie najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym, aktualnej umowy podpisanej ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych lub składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne posiadającym wydzieloną część na składowanie odpadów zawierających azbest, potwierdzającą możliwość przyjęcia zaplanowanej przez Zamawiającego ilości odpadów azbestowych.

 

 

 

4.     Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający wybierze do realizacji tę spośród ofert, która będzie przedstawiała najniższą wartość
w kryterium cena, wyrażoną w złotych, wg wzoru:

 

(CD+CZ)=Co

gdzie:

CD - to cena za demontaż 1 Mg odpadów zawierających azbest,

CZ – to cena za zebranie i wywóz na składowisko 1 Mg odpadów zawierających azbest,

CO – całkowita cena oferty.

5.   Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Mściwojów,
Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów lub pocztą elektroniczną na adres ug@msciwojow.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07.2020 godz. 12.00

6.   Warunki płatności:

Fakturowanie, po wykonaniu usługi i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji rozliczeniowej (oświadczeń właścicieli lub zarządcy posesji, protokołów ważenia, kart przekazania odpadów, itp.). Wypłata wynagrodzenia przelewem na konto Wykonawcy  w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7.   Osoba uprawniona do kontaktów:

      – Alina Woźnicka-Koch –Inspektor ds. ochrony środowiska, zamówień publicznych i zabytków,
tel. (076) 878-85-20 ug@msciwojow.pl  

8.            Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta powinna być przekazana w wersji papierowej lub elektronicznej na adres Urzędu Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów lub ug@msciwojow.pl. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę.

9.   O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców ubiegających się
o zamówienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki postępowania opublikowane zostaną także w Biuletynie Informacji publicznej Gminy Mściwojów www.bip.msciwojow.pl
W toku badania oferty Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 

 

Załączniki:

1.   Formularz ofertowy.

2.   Wzór umowy.

3.   Oświadczenie o przeszkoleniu pracowników.