WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW
OGŁASZA
przetarg ofertowy na sprzedaż kutra holowniczego KH 200 wraz z przyczepą specjalną -  używany

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego :

Gmina Mściwojów z siedzibą Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów

Tel. 76 8788520, 76 8788536 ; fax 76 8728595

e-mail.:  ug@msciwojow.pl  

2. Przedmiot sprzedaży :Kuter holowniczy wraz z przyczepą specjalną

3. Rodzaj pojazdu/przeznaczenie: Kuter holowniczy KH 200; cel rekreacyjny – przewóz osób

? rok i miejsce budowy 1972 stocznia WISŁA w Gdańsku,

? materiał główny z którego zbudowano statek: kadłub – stal, pokład – stal;

? rodzaj napędu: typ DELFIN, 1 szt. urządzeń napędowych, łączna moc w KW 121,

? pędniki: 1 szt. rodzaj śrubowy

? wymiary statku: długość całkowita 8,10 m, szerokość 2,15 m, wysokość boczna 2,54 m zanurzenie bez ładunku 0,83 m

? dopuszczalna ilość pasażerów – 8 osób

? masa kutra z wyposażeniem – 4200 kg

? w zestawie przyczepa specjalna 2 osiowa bez osi skrętnej o masie 3230 kg

4. Cena wywoławcza pojazdu:

25 000,00 zł, (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd

Kuter holowniczy KH 200 wraz z przyczepą specjalną można oglądać pod adresem: plac przy pałacu w miejscowości Targoszyn, 59-407 Mściwojów, do dnia 16.07.2020 r. do godz. 10.00 Termin oględzin należy ustalić telefonicznie pod nr tel. 76 878 85 36

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu :

1) Sprzedający wymaga złożenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2.500,00 zł , w terminie do 14 lipca 2020 r. na konto Nr 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę może zostać zaliczone na poczet ceny zakupu. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

2) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

7. Miejsce i termin składania ofert i otwarcie ofert:

Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej następująco:

GMINA MŚCIWOJÓW

50-407 MŚCIWOJÓW 43

ORAZ OPISANEJ „OFERTA W PRZETARGU NA SPRZEDAZ KUTRA HOLOWNICZEGO KH 200 WRAZ Z PRZYCZEPĄ SPECJALNĄ” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 11.00 DNIA 16.07.2020 R.”

Kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem siedziby Oferenta.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.07.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Sprzedającego pod adresem 59-407 Mściwojów, Urząd Gminy Mściwojów 43.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  16 lipca 2020 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Mściwojów (sala narad, I piętro).

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania oferta – 30 dni od daty wpływu terminu składania ofert.

Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę.

8. Informacje dodatkowe.

1) Uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Ewa Nowicka, w godzinach pracy Urzędu nr tel. 76 878 85 20, 76 878 85 36.

2) Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa kupna – sprzedaży wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.

3) Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia pojazdu przelewem na rachunek nr 63 8647 1020 0210 0003 2002 0005 w terminie 7 dni po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Wpłacone środki finansowe muszą znaleźć się na ww. rachunku bankowym w tym terminie.

4) W przypadku nie wpłacenia oferowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt 3, Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy oraz przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

5) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisania umowy kupna-sprzedaży.

6) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Nabywca.

7) W przypadku złożenia dwóch takich samych ofert kupna, pierwszeństwo ma oferta złożona jako pierwsza.

8) Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.