Protokół
ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Mściwojów
odbytego w dniu 29 listopada 2019r.


 
 

Posiedzenie rozpoczęło się 29.11.2019r. o godz. 11:30, a zakończyło tego samego dnia o godz. 13:00.

Obecni wg listy obecności (zeszyt).

W posiedzeniu ponadto uczestniczyli:
1. Mariusz Foryś - Wójt Gminy
2. Waldemar Dziędzioła – Zastępca Wójta Gminy
3. Monika Białek – Skarbnik Gminy

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza uchwał na XI sesję Rady Gminy Mściwojów.
3. Podsumowanie wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Mściwojów z dn. 21.11.2019r.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Siczek – Przewodniczący Rady Gminy.

2. Analiza projektów uchwał na XI sesję Rady Gminy Mściwojów:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,
2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok,
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości,
4) w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „PLANU URZĄDZENIOWEGO – ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW”,
5) w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 

Pani Skarbnik omówiła zmiany do projektów uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028 oraz w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok, które Radni otrzymali dn. 22.11.2019r.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 7.000,00 zł w ramach planu dochodów majątkowych oraz dokonuje się przeniesień dochodów w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 7.000,00 zł w ramach planu wydatków majątkowych oraz dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2019 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 20.240.969,32 zł, z tego:

1) dochody bieżące 15.754.211,68 zł;

2) dochody majątkowe 4.486.757,64 zł;

2. wydatki budżetu gminy 21.078.981,28 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 15.951.130,28 zł;

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 5.127.851,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 2.897.271,96 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 281.999,96 zł, przychody z tytułu emisji papierów wartościowych 2.500.000,00 zł oraz przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 115.272,00 zł;

4. Rozchody budżetu gminy 2.059.260,00 zł;

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 838.011,96 zł, sfinansowany zostanie :

a) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 281.999,96 zł,

b) przychodami, z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 556.012,00 zł.

W roku 2019 dokonano zmian w dochodach budżetu gminy Mściwojów. Zmiany dotyczą zmniejszenia dochodów o kwotę 2.140.743,68 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1.347.915,68 zł, w tym między innymi :

- zwiększenia dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 80.000,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie wykonania za trzy kwartały roku 2019,

- zwiększenia dochodów z tyt. subwencji ogólnej 18.460,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST 3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019 r. inf. o kwotach ostatecznych (zmniejszenie o kwotę 33.265,00 zł), pisma Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.8.2019 z dnia 13.09.2019 r. dot. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 51.725,0 zł, w związku z ustawą z 13.06.2019 r. o zmianie ustawy karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw,

- zwiększenia dochodów z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.365.936,07 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie otrzymywanych zawiadomień nt. wielkości planowanych kwot dotacji.

W tym również dokonano zmniejszenia z tytułu podatków i opłat o kwotę 69.679,00 zł ( w tym podatek od nieruchomości zmniejszenie o 7.960,00 zł), zmiany dokonano na podstawie wykonania za 10 m-cy roku 2019.

W roku 2019 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.488.659,36 zł, w tym :

- z tyt. sprzedaży majątku zmniejszenie o kwotę 2.082.061,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie wykonania dochodów z tyt. sprzedaży majątku w okresie 10 m-cy 2019 r. (w 2019 roku Gmina Mściwojów podejmowała kolejne próby sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych, będącego jej własnością zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Targoszynie, położonego w granicach działki nr 392/20 o powierzchni 10,1506 ha, a także wchodzących w skład dawnego kompleksu działek nr 392/18 o powierzchni 0,1001 ha i działki nr 392/13 o powierzchni 0,4403 ha. Przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został zakończony wynikiem negatywnym albowiem nikt nie przystąpił do tego przetargu, i to pomimo tego że cena wywoławcza w II przetargu została obniżona. W I półroczu 2019 r. dokonano jedynie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Targoszyn nr 91, lokalu mieszkalnego w miejscowości Zimnik 6/5, niezabudowanych nieruchomości działka nr 78 obręb Zimniki i dz. nr 201/3 obręb Niedaszów),

- z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.406.598,36 zł (zmniejszenia dokonano min. w związku z faktem, iż refundacja za zadania : „Termomodernizacja budynku UG” ostatnia kwota rozliczenia w wysokości 112.315, 37 zł planowana jest do otrzymania w 2020 r., "Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej” ostatnia kwota rozliczenia w wysokości 143.525,14 zł planowana jest do otrzymania w 2020 r., „Rozwój e-usług gmin z powiatu jaworskiego” refundacja w kwocie 511.853, 63 zł planowana jest do zrefundowania w 2020 r., projekt „Nowoczesne pracownie – wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów” uchwała budżetowa na rok 2019 przewidywała otrzymanie refundacji w 2019 r., natomiast część refundacji wpłynęła w dniu 28.12.2018 r. w związku z powyższym dokonano korekty planu do wysokości otrzymanej refundacji .

W roku 2020 planuje się zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 7.611.381,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 3.624.358,22 zł, w tym między innymi :

- zwiększenia dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.017.037,00 zł(informacja Ministerstwa Finansów pismo:ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.),

- zwiększenia dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 78.000,00 zł(zmiany dokonano w oparciu o wykonanie 10 m-cy 2019 r.) ,

- zmniejszenia dochodów z tyt. subwencji ogólnej 1.251,78 zł (informacja Ministerstwa Finansów pismo:ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.),

- zwiększenia dochodów z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2.174.939,00 zł (określenie wielkości na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego (znak pisma DJG-3113-2/19 z dnia 21 października 2019 r. oraz informacji od Wojewody Dolnośląskiego znak pisma:FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r.).

W prognozowanym okresie przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodu w oparciu o założenia przedstawione przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2020 dochody majątkowe planuje się zwiększyć o kwotę 3.987.022,78 zł tj.:

- z tyt. sprzedaży majątku zwiększenie o kwotę 1.430.603,00 zł, uwzględniając następujące sprzedaże:

- sprzedaż pałacu wraz z parkiem w Targoszynie 1.551.360,00 zł,

- sprzedaż budynku gospodarczego w Targoszynie 39.754,00 zł,

- sprzedaż budynku mieszkalno- użytkowego wraz z zabudowaniami gospodarczymi w Targoszynie 208.948,00 zł,

- sprzedaż dz.nr 501- 505 w Mściwojowie 330.541,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia są determinowane stanem koniunktury w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku obrotu nieruchomościami. Uzyskanie zaplanowanych dochodów zależne będzie od atrakcyjności przedkładanych ofert przez gminę, jak też od czynników zewnętrznych, kształtujących popyt na nieruchomości.

- z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwota zwiększenia 2.556.419,78 zł Ww. środki dotyczą dofinansowanie kosztów operacji realizowanej w ramach RPO WD 2014-2020 pod nazwą:

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie” w kwocie 112.315,00 zł (końcowa płatność zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie” przypadnie na 2020 rok, wobec czego oczekuje się refundacji środków w kwocie stanowiącej wartość dofinansowania określonego w umowie ze środków budżetu Unii Europejskiej),

- „Rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego” w kwocie 511.854,00 zł (został złożony końcowy wniosek o refundację środków, w związku z długotrwałym procesem weryfikacji planuje się refundację środków w kwocie stanowiącej wartość dofinansowania określonego w umowie ze środków budżetu Unii Europejskiej w 2020 r.).

- „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” planowana całkowita kwota dofinansowania 2.953.826,00 zł (umowa o dofinansowanie projektu “Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” nr RPDS.06.03.01-0041/17-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 “Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.3 “Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 6.3.1 “Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne” RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 28 listopada 2018 r.),

- „Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej” końcowa płatność zadania 143.525,00 zł ( umowa o dofinansowanie projektu “Rewitalizacja wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej” nr RPDS.06.03.01-02-0044/17-00 w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 27 czerwca 2018 r.).

W 2021 roku planuje się zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 3.448.010,58 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1.499.120,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 1.948.890,58 zł (z tytułu dochodów majątkowych zaplanowano dotację przeznaczoną na planowaną do realizacji inwestycję pn.:”Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie” oraz przyjęto szacunkową wartość z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 292.333,58 zł uwzględniając sprzedaż działek budowlanych w Targoszynie dz.nr 143/34,143/35,143/37,199/4,199/5).

W latach 2022-2025 planuje się zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 1.499.120,00 zł w ramach dochodów bieżących.

W roku 2026 planuje się zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 1.499.128,00 zł w ramach dochodów bieżących.

W latach 2027 - 2028 planuje się zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 1.499.000,00 zł w ramach dochodów bieżących

W prognozowanych okresach dochody oszacowano na podstawie danych historycznych tj. dane ze sprawozdań za lata 2017-2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą. Przyjęta wartość dochodów bieżących wynika z ostrożnościowego podejścia do szacowania wpływów tej kategorii

Wydatki:

W budżecie na rok 2019 dokonano zwiększenia wydatków budżetu gminy Mściwojów o kwotę 639.394,28 zł, z tego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.576.401,28 zł, w tym między innymi :

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 14.009,57zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 120.785,26 zł,

- wydatki związane z rozliczeniami z bankami związane z obsługą długu zwiększenie o kwotę 17.500,00 zł. Zwiększenie ww. kwoty wynika z zaplanowanej emisji obligacji.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 1.218.007,00 zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.958.095,00 zł, a nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 2.021.088,00 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych związane jest min. z przeniesieniem do realizacji na rok 2020 zadań inwestycyjnych pn.:”Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie”, „ Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów”.

W budżecie na rok 2020 planuje się dokonać zwiększenia wydatków budżetu gminy Mściwojów o kwotę 8.398.871,00 zł, z tego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.973.133,00 zł, a wydatków majątkowych o kwotę 4.425.738,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 1.958.738,00 zł -wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zwiększeniu w związku z przeniesieniem realizacji zadań .:”Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie”, „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” z roku 2019 na 2020 rok.

Wydatki budżetowe gminy Mściwojów na rok 2020 zaplanowano :

1) z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek i wydatkowania

środków, gwarantujących pełną realizację zadań gminy, z zamiarem racjonalnego wydatkowania finansów publicznych,

2) w wielkościach umożliwiających funkcjonowanie jednostek oraz zadań na poziomie zbieżnym do poziomu z roku 2019,

3) w sferze usług społecznych kierując się kryterium udostępnienia systemu pomocy

społecznej gwarantującego równomierny dostęp mieszkańców gminy Mściwojów o najcięższej sytuacji rodzinnej i materialnej do świadczeń społecznych,

4) zapewniając niezbędne środki na utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

5) przeznaczając środki budżetowe na promocję gminy,

6) zapewniając konieczne środki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, na zadania remontowe, oświatowe itp.

Wydatki ogółem budżetu gminy w roku 2020 określono na kwotę 25.136.571,00 zł, wydatki

bieżące wyniosą 17.399.481,00 zł, a wydatki majątkowe 7.737.090,00 zł. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie 62,22 %, a wydatków majątkowych 30,78 %.

W roku 2020 planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 226.950,00 zł. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki..

W 2021 roku planuje się zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 2.948.010,58 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 999.120,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1.948.890,58 zł.

W latach 2022 - 2023 planuje się zwiększyć wydatki budżetu gminy, w tym wydatki bieżące o kwotę 999.120,00 zł.

W latach 2024 - 2025 planuje się zwiększyć wydatki budżetu gminy, w tym wydatki bieżące o kwotę 549.120,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 450.000,00 zł).

W 2026 roku planuje się zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1.499.128,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.139.128,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 360.000,00 zł.

W latach 2027 - 2028 planuje się zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1.499.000,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.139.000,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 360.000,00 zł.

W latach 2021-2025 planuje się zwiększyć wydatki na obsługę długu w związku z planowaną w 2019 roku emisją obligacji, i tak w 2021 r. planowane zwiększenie o kwotę 47.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o kwotę 22.375,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o kwotę 17.900,00 zł i w 2025 r. zwiększenie o kwotę 8.950,00 zł.

Zwiększenia wydatków w latach 2021-2028 dokonano na podstawie średniego wykonania z lat ubiegłych.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu na 2019 rok planowany był jako nadwyżka budżetowa w wysokości 1.943.988,00 zł, po dokonanych zmianach planowany jest deficyt w wysokości – 838.011,96 zł. Planowana kwota deficytu wynika z przesunięcia terminu otrzymania refundacji za następujące zadania : „Termomodernizacja budynku UG”, "Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej”, „Rozwój e-usług gmin z powiatu jaworskiego” z 2019 r. na 2020 r. oraz z niewykonania dochodów z tyt. sprzedaży mienia komunalnego. W 2019 roku Gmina Mściwojów podejmowała kolejne próby sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych, będącego jej własnością zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Targoszynie. Przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały zakończone wynikiem negatywnym albowiem nikt nie przystąpił do przetargów, i to pomimo tego że cena wywoławcza w II przetargu została obniżona.

W roku 2020 planowana nadwyżka budżetu Gminy Mściwojów w wysokości 70.042,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

W latach 2021-2025 planowany jest wzrost planowanej nadwyżki budżetowej o 500.000,00 zł ( 2021 r. 1.051.132,00 zł, 2022-2023 r. 901.132,00 zł,2024-2025 r. 651.132,00 zł).

W pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

Przychody:

W roku 2019 przychody zwiększa się o kwotę 2.781.999,96 zł w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 281.999,96 zł , emisja obligacji 2.500.000,00 zł. Planowane przychody przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek i na sfinansowanie planowanego deficytu.

Planowane przychody 2020 roku stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 787. 490,00 zł ( umowa nr FDS/B/70/G-98/2019 o dofinansowanie zadania pn.: “Przebudowa drogi gminnej nr 110651D w Grzegorzowie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych) .

W pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

Rozchody :

W 2019 roku rozchody pozostają bez zmian.

W latach 2021- 2025 zwiększenie planu rozchodów o kwotę 500.00,00 zł (wykup obligacji),w pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

Nie zgłoszono uwag i pytań do przedstawionych projektów uchwał.
 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości omówiła Pani Skarbnik. Stawki podatku od nieruchomości w przedstawionym projekcie zostały ukształtowane na maksymalnym poziomie. W wyniku wprowadzonych podwyżek do budżetu gminy w 2020 roku ma dodatkowo trafić 130 tys. zł, ale nie będzie już płacić podatku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 111 tys. zł.

Po wysłuchaniu Pani Skarbnik głos zabrał Radny T.Budziński pytając o ulgę w podatku od stodoły, gdy właścicielem jest wspólnota i rolnik.

Odpowiadając Pani Skarbnik poinformowała, że ulga obowiązuję- wnosi ją rolnik.

Radny A.Czapla zapytał o podatek katastralny.

Odpowiadając Pani Skarbnik poinformowała, że nie planuje się wprowadzić z uwagi na długotrwałą procedurę.

Radna M. Drabowicz zapytała czy planuje się obniżenie średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.

Odpowiadając Zastępca Wójta poinformował, że w 2020 roku nie planuje się obniżać średniej ceny skupu żyta. Dla obliczenia podatku rolnego przyjmuje się średnią cenę określoną przez Główny Urząd Statystyczny czyli 58,46 zł za 1 dt. W 2019r. było to 54,36 zł za 1dt. W wyniku podwyżki do budżetu gminy w 2020 roku trafi dodatkowo 96 tys. zł, ale wpływ z podatku rolnego w stosunku do roku 2019 zostanie obniżony z uwagi na ulgę scaleniową – Niedaszów.

Po wysłuchaniu Zastępcy Wójta głos zabrał Radny J. Delanowski pytając o ile więcej do ha wzrośnie opłata.

Odpowiadając Zastępca poinformował, że przewidywany wzrost to 10 zł więcej od ha.

Radny W. Tłusty zaproponował, żeby obniżyć podatek od nieruchomości z działalności gospodarczej z 0,95 zł na 0,92 zł, a podatek rolny pozostawić bez zmian według stawki GUS.

Radny A. Puchała zwrócił uwagę, że prawie 2 mln dokładamy ze swoich środków budżetowych do oświaty i zasugerował, aby nie obniżać stawek.

Po dyskusji Wójt poprosił Radnych o przyjęcie stawek w podatku od nieruchomości w maksymalnej wysokości jak zostały przedstawione w projekcie uchwały.
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „PLANU URZĄDZENIOWEGO – ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW” przedstawił Zastępca Wójta. Poinformował, że w wykazie dróg transportu rolnego przewidzianych do przebudowy w miejsce dotychczasowej części działki nr 168/1 obręb Godziszowa, wprowadza się całą działkę nr 168/1 obręb Godziszowa stanowiącą drogę transportu rolnego, której stopień degradacji nawierzchni przemawia za koniecznością objęcia całej tej drogi planem przebudowy w I kolejności.

Dodatkowo w wykazie dróg transportu rolnego przewidzianych do przebudowy wprowadza się również drogi transportu rolnego położone w granicach działek nr 157 i 160 obręb Godziszowa oraz nr 231/5 i 229/2, których stopień degradacji nawierzchni przemawia za koniecznością ich objęcia planem przebudowy w I kolejności.

Wprowadzenie powyższej zmiany umożliwi również pozyskanie środków finansowych na remont i przebudowę wyżej wymienionej drogi w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Po wysłuchaniu Zastępcy Wójta głos zabrał Radny K. Boberda pytając czy ujęta w wykazie jest droga za kaplicą – dz. nr 195

Odpowiadając Zastępca Wójta poinformował, że droga jest ujęta.

Radny T. Budziński zapytał o drogę do posesji nr 56 w Snowidzy.

Odpowiadając Wójt poinformował, że droga została pomierzona i być może będzie utwardzona.

Radny K.Boberda zapytał o drogę wzdłuż wioski w Grzegorzowie.

Odpowiadając Wójt poinformował, że na kanalizację gmina nie otrzymała dofinansowania. Gminie udało się pozyskać środki na przebudowę drogi wraz z chodnikiem na całej długości.

Radny K. Opora zapytał o termin dokończenia drogi za szkołą w kierunku cmentarza.

Wójt udzielił odpowiedzi.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono do projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 omówił Zastępca Wójta. Rada Gminy zobowiązana jest do corocznego uchwalania Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. W toku konsultacji do programu nie wpłynęły żadne uwagi. Środki przeznaczone na realizację Programu w roku budżetowym 2020 zastały zaplanowane w wysokości 90.000,00 zł.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały.
 

3. Podsumowanie wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Mściwojów z dn. 21.11.2019r.

Podsumowując wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Mściwojów z dnia 21.11.2019r. Wójt poinformował, że zgłoszone punkty do oświetlenia ulicznego zostały podzielone na 3 grupy: zgłoszenia do Tauron celem dokonania wyceny, potrzeba wykonania dokumentacji projektowej oraz należy skonsultować możliwości przez projektanta i Tauron. Ponadto, Wójt powiedział, że nie jest to inwestycja na jeden rok, a na lata z którą musimy się zmierzyć, ponieważ zadaniem gminy jest zapewnienie oświetlenia ulicznego.

( podział zgłoszonych lamp w załączeniu)

4. Sprawy różne:

W ramach spraw różnych zgłoszono:

Radny K. Boberda czy została dokonana wycena stolarki okiennej z parapetami wewnętrznymi i drzwiowej.

Odpowiadając Wójt poinformował, że wstępna wycena została zrobiona- koszt ok. 60 tys. zł.

Radny A. Czapla zapytał o odwodnienie świetlicy wiejskiej w Luboradzu.

Odpowiadając Wójt poinformował, że prace mają ruszyć wiosną.

Radny W. Tłusty zgłosił konieczność wymiany instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Mściwojowie.

Radny J. Delanowski zasugerował konieczność naprawy dachu w świetlicy wiejskiej w Targoszynie.

Radny T. Budziński zwrócił uwagę na niebezpieczne miejsca w instalacji nad świetlicą wiejską w Snowidzy

Radny Z.Łuniewski poprosił o zwrócenie uwagi właścicielom w sprawie przycięcia gałęzi drzew od nr 9 w stronę nr 11 w Zimniku.

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie.


 

Protokołowała:

Małgorzata Tomczuk–podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.