Protokół
ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Mściwojów
odbytego w dniu 28 lutego 2020r.

 

Posiedzenie rozpoczęło się 28.02.2020r. o godz. 13:00, a zakończyło tego samego dnia o godz. 14:10.
 

Obecni wg listy obecności (zeszyt).

W posiedzeniu ponadto uczestniczyli:
1. Mariusz Foryś - Wójt Gminy
2. Waldemar Dziędzioła – Zastępca Wójta Gminy
3. Monika Białek – Skarbnik Gminy
4. Anna Delanowska – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie
5. Piotr Jaworski- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza uchwał na XIV sesję Rady Gminy Mściwojów:
1) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania,
3) w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mściwojów,
4) w sprawie zasad korzystania z świetlic wiejskich oraz pomieszczeń do nich przynależnych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Mściwojów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
3. Informacja na temat wpływów z opłat i podatków lokalnych oraz realizacji zobowiązań podatkowych (ulgi, umorzenia, odroczenia, windykacja) za 2019 rok.
4. Analiza średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2019 rok.
5. Funkcjonowanie cmentarzy komunalnych.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Siczek – Przewodniczący Rady Gminy.
 

2. Analiza uchwał na XIV sesję Rady Gminy Mściwojów:

1) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do

rejestru zabytków

Projekt uchwały został omówiony przez Wójta. Na wniosek Wójta ustalona bonifikata to 60%.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków- zespół pałacowo-parkowy w Targoszynie.

2) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
 

3) w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mściwojów

Projekt uchwały został omówiony przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

Po wysłuchaniu Kierownika głos zabrał Radny T. Budziński pytając czy za używanie kaplic będzie jakaś dodatkowa opłata.

Odpowiadając Kierownik ZGK poinformował, iż nie ma dodatkowych opłat, korzystanie z kaplicy jest wliczone w opłatę za pochówek.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mściwojów.

4) w sprawie zasad korzystania z świetlic wiejskich oraz pomieszczeń do nich przynależnych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Mściwojów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta.

Po wysłuchaniu Zastępcy Wójta głos zabrał Radny K. Boberda pytając o wysokość opłat za stypy.

Odpowiadając Zastępca Wójta poinformował, że dla wszystkich świetlic jest jednakowa opłata 100 zł zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Mściwojów z 2016 roku.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono do projektu uchwały w sprawie zasad korzystania z świetlic wiejskich oraz pomieszczeń do nich przynależnych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Mściwojów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
 

3. Informacja na temat wpływów z opłat i podatków lokalnych oraz realizacji zobowiązań podatkowych (ulgi, umorzenia, odroczenia, windykacja) za 2019 rok.

Informację na temat wpływów z opłat i podatków lokalnych oraz realizacji zobowiązań podatkowych (ulgi, umorzenia, odroczenia, windykacja) za 2019 rok przedstawiła Pani Skarbnik.

( informacja w załączeniu)

Po wysłuchaniu Pani Skarbnik głos zabrał Radny Z. Łuniewski pytając czy zaległości są egzekwowane od współmałżonków, jeśli nie ma rozdzielności majątkowej.

Odpowiadając Wójt poinformował, że roszczenia są dochodzone od podatnika.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono do przedstawionej informacji na temat wpływów z opłat i podatków lokalnych oraz realizacji zobowiązań podatkowych (ulgi, umorzenia, odroczenia, windykacja) za 2019 rok.
 

4. Analiza średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2019 rok.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Mściwojów omówił Zastępca Wójta. Realizując ustawowy obowiązek Wójt przedłożył Radzie Gminy do końca stycznia sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w prowadzonych szkołach. W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, że nauczyciele uzyskali średnie wynagrodzenie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Po wysłuchaniu Zastępcy Wójta głos zabrał Radny K. Boberda pytając czy nauczyciele odchodzą z pracy.

Odpowiadając Zastępca Wójta poinformował, że nie ma takich sygnałów, żeby nauczyciele odchodzili z pracy.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono do przedstawionego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę.
 

5. Funkcjonowanie cmentarzy komunalnych.

Informację na temat funkcjonowania cmentarzy komunalnych przedstawił Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

Po wysłuchaniu Kierownika ZGK głos zabrał Radny J. Delanowski zwracając uwagę, że na cmentarzu w Targoszynie nie ma wody.

Odpowiadając Wójt poinformował, że w tym roku będzie doprowadzona woda do cmentarza w Targoszynie.

Radny T. Budziński zapytał czy planowane jest przejście ze starego cmentarza w Snowidzy na nowy cmentarz oraz czy będą wyznaczone alejki na nowym cmentarzu w Snowidzy.

Odpowiadając Kierownik ZGK poinformował, że jest plan nowego cmentarza, w którym są uwzględnione alejki oraz, że jest plan wykonania przebicia w murze pomiędzy starym a nowym cmentarzem, ale nie ma uzgodnień z konserwatorem zabytków w tym zakresie.

Radny K. Opora zwrócił uwagę na „dzikie” wysypisko śmieci koło kaplicy na cmentarzu w Snowidzy.

Odpowiadając Kierownik ZGK poinformował, że śmieci zostaną uprzątnięte.

Radny J. Kołodziejczyk zasugerował, że można by spróbować wyodrębnić miejsce na kompostownik na cmentarzu.

Odpowiadając Kierownik ZGK poinformował, że jest w planach utworzenie kompostownika, ale Wójt dodał że to rozwiązanie się nie sprawdza, bo oprócz odpadów „bio” będą tam też trafiać inne odpady.

6. Sprawy różne:

W ramach spraw różnych zgłoszono:

Radny K. Boberda zwrócił się z zapytaniem czy, aby zmienić zadanie w ramach gminnego funduszu sołeckiego to musi być zwoływane zebranie wiejskie oraz czy musi być pracownik urzędu na takim zebraniu.

Odpowiadając Wójt poinformował, że aby zmienić zadanie w ramach funduszu sołeckiego to należy zwołać zebranie wiejskie zgodnie ze statutem i podjąć nową uchwałę. Na takim zebraniu nie musi być pracownik urzędu, protokolant może być wybrany przez zebranie.

Radna M. Drabowicz zapytała czy są jakieś już plany w sprawie zagospodarowania I piętra świetlicy wiejskiej w Snowidzy.

Odpowiadając Wójt poinformował, że jest po ustaleniach z Panią Dyrektor w sprawie przeniesienia biblioteki. Po wydaniu zarządzenia w sprawie opłat będziemy udostępniać I piętro świetlicy wiejskiej w Snowidzy.

Radny T. Budziński zwrócił uwagę na usterkę (przeciek) na świetlicy wiejskiej w Snowidzy.

Odpowiadając Zastępca Wójta poinformował, że jest zaplanowana naprawa na najbliższy wtorek i temat jest znany, bo Sołtys zgłaszał problem.

Radny A. Czapla zwrócił uwagę na konieczność podjęcia działań w sprawie „dzikiego” wysypiska śmieci w Luboradzu, zasugerował że można by było zablokować drogę, żeby utrudnić wywóz śmieci.

Odpowiadając Wójt poinformował, że najpierw trzeba ustalić czyją własnością jest droga, żeby móc podjąć dalsze kroki.

Radny G. Januszek zapytał o termin zwołania Komisji w sprawie składanych przez niego interpelacji.

Odpowiadając Wójt poinformował, że może w przyszłym miesiącu się odbędą.

Radny J. Kołodziejczyk zapytał czy była robiona lustracja po silnych wiatrach w ostatnim czasie oraz czy były zgłoszone jakieś uszkodzenia.

Odpowiadając Wójt poinformował, że dokonano przeglądu obiektów komunalnych po silnych wiatrach i były stwierdzone uszkodzenia.

Na koniec głos zabrał Przewodniczący zapraszając wszystkich radnych na 10 biesiadne spotkanie kobiet, które odbędzie się 08.03.2020r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Snowidzy oraz poprosił o finansowe wsparcie spotkania.

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie.

Protokołowała:

Małgorzata Tomczuk–podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.