Rada Gminy Mściwojów

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Posiedzenie w dniu 13 maja 2020

Obrady rozpoczęto 13 maja 2020 o godz. 08:30, a zakończono o godz. 08:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.

Obecni:

  1. Delanowski Jerzy

  2. Januszek Grzegorz

  3. Michalak Henryk

  4. Rajnert Marek

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli:

  1. Mariusz Foryś –Wójt Gminy

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie petycji z dnia 23 marca 2020r.
3. Przygotowanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Posiedzeniu przewodniczył Marek Rajnert- Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad. 2

Komisja po zapoznaniu się z treścią petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości uznała, że petycja zasługuje na pozostawienie bez rozpatrzenia z uwagi na to, że petycja nie zawiera oznaczenia osoby reprezentującej podmioty wnoszące petycję, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję, jak również wszystkich podmiotów w imieniu, których wnoszona jest petycja. Powyższe przesłanki w związku z brzmieniem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( t. j. Dz.U z 2018r., poz. 870) skutkują pozostawieniem petycji bez rozpatrzenia.

Komisja jednogłośnie zajęła stanowisko, że petycja zasługuje na pozostawienie bez rozpatrzenia.

Ad.3

Przygotowano projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.

Ad.4

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zamknął posiedzenie.

 

Przewodniczący

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Marek Rajnert

 

Protokołowała: Małgorzata Tomczuk –podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.