Rada Gminy Mściwojów

Sesja

Protokół nr X.8.2019

X Sesja w dniu 30 października 2019

Obrady rozpoczęto 30 października 2019 o godz. 12:10, a zakończono o godz. 13:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.

Obecni:

1. Krzysztof Boberda
2. Tadeusz Budziński
3. Aleksander Czapla
4. Jerzy Delanowski
5. Małgorzata Drabowicz
6. Grzegorz Januszek
7. Jan Kołodziejczyk
8. Zbigniew Łuniewski
9. Henryk Michalak
10. Krzysztof Opora
11. Andrzej Puchała
12. Marek Rajnert
13. Tomasz Siczek
14. Waldemar Tłusty
15. David Wojciechowski

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy Mściwojów- Mariusz Foryś

2. Zastępca Wójta Gminy Mściwojów – Waldemar Dziędzioła

3. Skarbnik Gminy Mściwojów – Monika Białek

4. Sołtysi i kierownicy jednostek

Podjęte uchwały na X sesji Rady Gminy Mściwojów:

- uchwała Nr X.70.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,

- uchwała Nr X.71.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok,

- uchwała Nr X.72.2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- uchwała Nr X.73.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów.

1. Otwarcie sesji.

Otwarcia X sesji Rady Gminy Mściwojów dokonał Przewodniczący Rady Tomasz Siczek.

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

W związku z niewniesieniem uwag do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Pan Przewodniczący stwierdził, że uważa się go za przyjęty.

4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.

Po przedstawieniu przez Wójta informacji z działalności w okresie między sesjami głos zabrał Radny K. Boberda zwracając uwagę, że nie powiedział nic Wójt o uroczystości przekazania samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Marcinowice, w której uczestniczył dn. 10.10.2019r.

Innych uwag i pytań do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

5. Rozpatrzenie uchwał:

Wszystkie uchwały były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Mściwojów przed sesją 30.10.2019r. Głosowania nad poszczególnymi uchwałami odbywały się na urządzeniach umożliwiających sporządzenie imiennego wykazu głosowań. W związku z wprowadzeniem zmian do projektów uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028, w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok, w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Pani Skarbnik omówiła proponowane zmiany. Uwag i pytań nie zgłoszono do proponowanych zmian.

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028.

Głosowano w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028..

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr X.70.2019 w załączeniu)

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok.

Głosowano w sprawie:

zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr X.71.2019 w załączeniu)

3) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głosowano w sprawie:

emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr X.72.2019 w załączeniu)

4) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów.

Głosowano w sprawie:

zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr X.73.2019 w załączeniu)

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Snowidzy przedstawił Dyrektor tej placówki.

Po przedstawieniu w/w informacji Dyrektor zaapelował do Radnych i do Wójta o :

1)poczynienie starań, aby zajęcia dydaktyczne, były prowadzone w jednym budynku szkolnym, tj. w Snowidzy z uwagi na to, iż obecna sytuacja, gdy zajęcia lekcyjne są w Marcinowicach i w Snowidzy, nie jest dobra, ani dla uczniów, ani dla nauczycieli;

2) poczynienie kroków w celu budowy sali gimnastycznej przy szkole w Snowidzy;

3) zaprosił na Regionalny Konkurs Piosenki Patriotycznej w świetlicy w Snowidzy 20.11.2019r.

Po wysłuchaniu Dyrektora głos zabrał Radny J. Kołodziejczyk pytając o dalsze losy gminnego gimbusa. Ponadto, zwrócił uwagę iż dochodzą go sygnały, że z uwagi na brak gminnego autobusu znacznie została ograniczona ilość wyjazdów szkolnych.

Odpowiadając Wójt poinformował, że gimbus zostanie zezłomowany albo sprzedany i że nie rozumie jak po 2 miesiącach nauki można wywodzić takie wnioski.

Po dyskusji w sprawie wyjazdów szkolnych Wójt zapytał o tzw. „strajk włoski” w szkole w Snowidzy.

Dyrektor SP Snowidza poinformował, iż nauczyciele angażują się w przeprowadzanie zajęć dodatkowych w miarę możliwości, nie można mówić o strajku włoskim.

Głos zabrał Radny T. Budziński pytając Wójta o możliwość zorganizowania ligi halowej na hali w Marcinowicach.

Odpowiadając Wójt poinformował, że nie wypożyczamy hali osobom, które nie są mieszkańcami gminy. Z uwagi na zły stan techniczny obiektu wypożyczanie hali należy ograniczyć.

Rozwinęła się dyskusja w sprawie wynajmu hali w Marcinowicach, którą zakończył Przewodniczący i zapytał czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi do przedstawionej informacji przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Snowidzy.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono.

Następnie głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Targoszynie przedstawiając informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 w tej placówce.

Nie zgłoszono uwag i pytań do przedstawionej informacji.

7. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane.

Informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023 i za rok 2018 przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.

Uwag i pytań do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

8. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

W ramach spraw różnych poruszono:

Radny G. Januszek złożył interpelację w sprawie prawidłowego utrzymania działki i zabezpieczenia muru kamiennego z elementami metalowymi, położonego w miejscowości Targoszyn, pomiędzy posesjami 36 a 38.

Ponadto, Radny G. Januszek odniósł się do tematu wynajmu hali w Marcinowicach.

Radny Z. Łuniewski zwrócił się z prośbą o:

- naprawę drogi powiatowej relacji Niedaszów- Zimnik,

- zabezpieczenie studzienki kanalizacji burzowej koło przystanku w Zimniku,

- przeniesienie przystanku autobusowego i utworzenie zatoczki autobusowej w Zimniku.

Radny K. Boberda złożył petycję w imieniu mieszkańców Marcinowic w sprawie wymiany okien i drzwi oraz parapetów w świetlicy wiejskiej w Marcinowicach.

Głos zabrał Wójt odnosząc się do słów Radnego G. Januszka - ograniczenie wynajmowania hali nie jest żadną dyskryminacją, a podyktowane jest dbaniem o dobro hali z uwagi na dewastację i zniszczenia jakie niosą takie wynajmy.

Ponownie rozgorzała dyskusja w sprawie wynajmu hali w Marcinowicach i organizacji ligi halowej.

Po zakończeniu w/w dyskusji w ramach spraw różnych głos zabrał Sołtys Snowidzy pytając o tzw. budżet obywatelski.

Odpowiadając Wójt poinformował, że będą w tym temacie zebrania z mieszkańcami w listopadzie i grudniu.

Sołtys Siekierzyc zapytała czy monitorowane jest uzupełnienie wjazdów i zjazdów z nowej drogi wojewódzkiej do Siekierzyc.

Odpowiadając Wójt poinformował, że zjazdy i wjazdy zostaną uzupełnione.

Radny A. Czapla zapytał czy w związku z budową chodnika można przekierować ruch, żeby zmniejszyć natężenie pojazdów przez Luboradz.

Odpowiadając Wójt poinformował, że nie jest to możliwe do wykonania, gdyż wymaga zmiany organizacji ruchu i wielu uzgodnień. Prace przebiegają zgodnie z planem, tempo prac jest dobre.

Innych spraw różnych, wolnych wniosków i informacji nie zgłoszono.

 

9. Zamknięcie sesji.

 Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął X sesję Rady Gminy Mściwojów dziękując wszystkim za przybycie.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Mściwojów

 

Tomasz Siczek

 

 

Przygotowała: Małgorzata Tomczuk- podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.