Rada Gminy Mściwojów

Sesja

Protokół nr XI.9.2019

XI Sesja w dniu 29 listopada 2019

Obrady rozpoczęto 29 listopada 2019 o godz. 13:10, a zakończono o godz. 13:38 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.

Obecni:

1. Krzysztof Boberda
2. Tadeusz Budziński
3. Aleksander Czapla
4. Jerzy Delanowski
5. Małgorzata Drabowicz
6. Grzegorz Januszek
7. Jan Kołodziejczyk
8. Zbigniew Łuniewski
9. Henryk Michalak
10. Krzysztof Opora
11. Andrzej Puchała
12. Marek Rajnert
13. Tomasz Siczek
14. Waldemar Tłusty
15. David Wojciechowski

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy Mściwojów- Mariusz Foryś

2. Zastępca Wójta Gminy Mściwojów – Waldemar Dziędzioła

3. Skarbnik Gminy Mściwojów – Monika Białek

4. Sołtysi i kierownicy jednostek

Podjęte uchwały na XI sesji Rady Gminy Mściwojów:

- uchwała Nr XI.74.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,

- uchwała Nr XI.75.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok,

- uchwała Nr XI.76.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr XI.77.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „PLANU URZĄDZENIOWEGO – ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW”,

- uchwała Nr XI.78.2019 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

1. Otwarcie sesji.

Otwarcia XI sesji Rady Gminy Mściwojów dokonał Przewodniczący Rady Tomasz Siczek, witając wszystkich przybyłych.

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

W sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

W związku z niewniesieniem uwag do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Pan Przewodniczący stwierdził, że uważa się go za przyjęty.

4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.

Po wysłuchaniu informacji z pracy Wójta w okresie między sesjami uwag nie zgłoszono.

5. Rozpatrzenie uchwał:

Wszystkie uchwały były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Mściwojów przed sesją 29.11.2019r. Głosowania nad poszczególnymi uchwałami odbywały się na urządzeniach umożliwiających sporządzenie imiennego wykazu głosowań.

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028.

Głosowano w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Krzysztof Boberda, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

NIEOBECNI (1)

Tadeusz Budziński

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 14 radnych.

(Uchwała Nr XI.74.2019 w załączeniu)

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok.

Głosowano w sprawie:

zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Krzysztof Boberda, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

NIEOBECNI (1)

Tadeusz Budziński

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 14 radnych.

(Uchwała Nr XI.75.2019 w załączeniu)

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Głosowano w sprawie:

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Krzysztof Boberda, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

NIEOBECNI (1)

Tadeusz Budziński

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 14 radnych.

(Uchwała Nr XI.76.2019 w załączeniu)

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „PLANU URZĄDZENIOWEGO – ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW”,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „PLANU URZĄDZENIOWEGO – ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW”.

Głosowano w sprawie:

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „PLANU URZĄDZENIOWEGO – ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW”,

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Krzysztof Boberda, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

NIEOBECNI (1)

Tadeusz Budziński

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „PLANU URZĄDZENIOWEGO – ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW” została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 14 radnych.

(Uchwała Nr XI.77.2019 w załączeniu)

5) w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Głosowano w sprawie:

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Krzysztof Boberda, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

NIEOBECNI (1)

Tadeusz Budziński

Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 14 radnych.

(Uchwała Nr XI.78.2019 w załączeniu)

6. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

W ramach spraw różnych poruszono:

Przewodniczącą Klubu Radnych pn. „Radni dla Gminy Mściwojów” w imieniu klubu złożyła interpelację w sprawie:

- udostępnienia opinii Nadzoru Budowlanego bądź innej instytucji uprawnionej do wydania opinii lub decyzji na podstawie której został wydany zakaz gry w piłkę nożną przez Wójta Gminy Mściwojów w sali gimnastycznej w Marcinowicach,

- udostępnienia regulaminu wynajmu i korzystania z sali gimnastycznej w Marcinowicach.

Radny J. Kołodziejczyk złożył ponownie interpelację w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2184D w miejscowości Snowidza od nr 1, 1a, 1b, 1d i 1e oraz szacunkowego kosztu tej inwestycji.

Radny J. Delanowski zgłosił brak pojemnika na szkło w Targoszynie.

Odpowiadając Wójt poinformował, że trwa wymiana pojemników i poprosił, aby zgłaszać pracownikowi Urzędu takie sytuacje.

Radny K. Boberda zgłosił potrzebę usytuowania znaku zakazu wysypywania śmieci na tzw. „Górze Belicowej” w Marcinowicach, aby ludzie nie wywozili tam śmieci.

Radny A. Czapla zwrócił uwagę, aby na zatoczce przy przystanku w Luboradzu postawić znak zakazujący wjazdu samochodom ciężarowym.

Radny Z. Łuniewski zapytał o terminarz wywozu śmieci.

Odpowiadając Wójt poinformował, że jest dostępny na stronie gminy.

Radny H. Michalak zwrócił uwagę na konieczność usytuowania większej ilości koszy na śmieci nad zalewem w związku z tym, likwidacją zbiórki śmieci w gniazdach ogólnodostępnych.

Odpowiadając Wójt poinformował, że nie wiem czy to rozwiąże problem, gdyż tutaj chodzi o kulturę osobistą osób wypoczywających nad zbiornikiem.

Radny D. Wojciechowski ponownie zwrócił uwagę, aby ściągnąć znaki zakazujące wjazdu do Siekierzyc.

Odpowiadając Wójt poinformował, że jak remont drogi wojewódzkiej dobiegnie końca to znaki zostaną ściągnięte.

Innych spraw różnych, wolnych wniosków i informacji nie zgłoszono.

 

7. Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął XI sesję Rady Gminy Mściwojów dziękując wszystkim za przybycie.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Mściwojów

 

 

Tomasz Siczek

 

 

Przygotowała: Małgorzata Tomczuk- podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.