Rada Gminy Mściwojów

Sesja

Protokół nr XII.10.2019

XII Sesja w dniu 23 grudnia 2019.

Obrady rozpoczęto 23 grudnia 2019 o godz. 13:04, a zakończono o godz. 13:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.

Obecni:

1. Krzysztof Boberda
2. Tadeusz Budziński
3. Aleksander Czapla
4. Jerzy Delanowski
5. Małgorzata Drabowicz
6. Grzegorz Januszek
7. Jan Kołodziejczyk
8. Zbigniew Łuniewski
9. Henryk Michalak
10. Krzysztof Opora
11. Andrzej Puchała
12. Marek Rajnert
13. Tomasz Siczek
14. Waldemar Tłusty
15. David Wojciechowski

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy Mściwojów- Mariusz Foryś

2. Skarbnik Gminy Mściwojów – Monika Białek

3. Sołtysi i kierownicy jednostek

Podjęte uchwały na XII sesji Rady Gminy Mściwojów:

- uchwała Nr XII.79.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,

- uchwała Nr XII.80.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok,

- uchwała XII.81.2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028,

- uchwała Nr XII.82.2019 w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok,

- uchwała Nr XII.83.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów,

- uchwała Nr XII.84.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej,

- uchwała Nr XII.85.2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

- uchwała Nr XII.86.2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XII.87.2019 w sprawie zmiany Uchwały XIX.122.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 września 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

- uchwała Nr XII.88.2019 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mściwojów na rok szkolny 2019/2020,

- uchwała Nr XII.89.2019 w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2020,

- uchwała Nr XII.90.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2020.

1. Otwarcie sesji.

Otwarcia XII sesji Rady Gminy Mściwojów dokonał Przewodniczący Rady Tomasz Siczek, witając wszystkich przybyłych.

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

W związku z niewniesieniem uwag do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Pan Przewodniczący stwierdził, że uważa się go za przyjęty.

4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.

Po wysłuchaniu informacji z pracy Wójta w okresie między sesjami uwag nie zgłoszono.

5. Rozpatrzenie uchwał:

Wszystkie uchwały były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Mściwojów przed sesją 23.12.2019r. Głosowania nad poszczególnymi uchwałami odbywały się na urządzeniach umożliwiających sporządzenie imiennego wykazu głosowań.

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028.

Głosowano w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028..

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XII.79.2019 w załączeniu)

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok.

Głosowano w sprawie:

zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XII.80.2019 w załączeniu)

3) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028,

Po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028, przedstawionym przez Skarbnika Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mściwojów na lata 2020-2028 uchylając jednocześnie z dniem 1 stycznia 2019 r. uchwałę Nr II.14.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028 z późniejszymi zmianami.

Głosowano w sprawie:

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski.

(Uchwała Nr XII.81.2019 w załączeniu)

4) w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok

a) przyjęcie autopoprawek (zmian) do projektu budżetu gminy na 2020r.,

Zgodnie z procedurą prac, przed uchwaleniem budżetu Gminy na 2020r. Pani Skarbnik Monika Białek omówiła wprowadzone zmiany do projektu (autopoprawki). Autopoprawki zostały przyjęte w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

Głosowano w sprawie:

przyjęcie autopoprawek (zmian) do projektu budżetu gminy na 2020r.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

b) przedstawienie opinii RIO o projekcie budżetu,

Następnie Pani Skarbnik zapoznała z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mściwojów projekcie uchwały w sprawie budżetu gminy Mściwojów na rok 2020.

c) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy Mściwojów,

W związku z omawianiem projektu na wspólnych Komisjach Rady Gminy Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego radny K. Opora przedstawił pozytywną opinię wszystkich Komisji o projekcie budżetu Gminy na 2020r.

( opinia w załączeniu)

d) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,

Z uwagi na obszerne omówienie i dyskusję nad projektem na wspólnych Komisjach nie zgłoszono żadnych uwag do budżetu na 2020 rok na sesji.

Głosowano w sprawie:

budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie budżetu gminy Mściwojów na 2020 rok została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XII.82.2019 w załączeniu)

5) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów.

Głosowano w sprawie:

zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów,

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XII.83.2019 w załączeniu)

6) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej.

Głosowano w sprawie:

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XII.84.2019 w załączeniu)

7) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowano w sprawie:

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XII.85.2019 w załączeniu)

8) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowano w sprawie:

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XII.86.2019 w załączeniu)

9) w sprawie zmiany Uchwały XIX.122.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 września 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu w sprawie zmiany Uchwały XIX.122.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 września 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Głosowano w sprawie:

w sprawie zmiany Uchwały XIX.122.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 września 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały XIX.122.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 września 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XII.87.2019 w załączeniu)

10) w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mściwojów na rok szkolny 2019/2020,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mściwojów na rok szkolny 2019/2020.

Głosowano w sprawie:

określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mściwojów na rok szkolny 2019/2020.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mściwojów na rok szkolny 2019/2020 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XII.88.2019 w załączeniu)

11) w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2020,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2020.

Głosowano w sprawie:

w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2020

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2020 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XII.89.2019 w załączeniu)

12) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2020.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2020.

Głosowano w sprawie:

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2020.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2020 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XII.90.2019 w załączeniu)

6. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

W ramach spraw różnych poruszono:

Radna M. Drabowicz zapytała czy w Gminnym Ośrodku Zdrowia działa już e-recepta i e-pacjent.

Odpowiadając Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie poinformowała, że e- zwolnienia działają już prawidłowo, e – recepta na razie jest testowana, od stycznia planowo ruszy wydawanie e-recept.

Innych spraw różnych, wolnych wniosków i informacji nie zgłoszono.

7. Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął XII sesję Rady Gminy Mściwojów dziękując wszystkim za przybycie.


 

Przewodniczący

Rady Gminy Mściwojów

 

 

Tomasz Siczek

 

 

Przygotowała: Małgorzata Tomczuk- podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.