Rada Gminy Mściwojów

Sesja

Protokół nr XIII.1.2020

XIII Sesja w dniu 21 stycznia 2020.

Obrady rozpoczęto 21 stycznia 2020r o godz. 14:05, a zakończono o godz. 15:05 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.

Obecni:

1. Krzysztof Boberda
2. Tadeusz Budziński
3. Aleksander Czapla
4. Jerzy Delanowski
5. Małgorzata Drabowicz
6. Grzegorz Januszek
7. Jan Kołodziejczyk
8. Zbigniew Łuniewski
9. Henryk Michalak
10. Krzysztof Opora
11. Andrzej Puchała
12. Marek Rajnert
13. Tomasz Siczek
14. Waldemar Tłusty
15. David Wojciechowski

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy Mściwojów- Mariusz Foryś

2. Skarbnik Gminy Mściwojów – Monika Białek

3. Sołtysi i kierownicy jednostek

4. Pan Roman Steć –Powiatowy Inspektor Weterynarii

Podjęte uchwały na XIII sesji Rady Gminy Mściwojów:

- uchwała Nr XIII.91.2020 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów,

- uchwała Nr XIII.92.2020 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów,

- uchwała Nr XIII.93.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/100/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, zmienionej uchwałą Nr XXIV/167/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz uchwałą Nr XXXVI.227.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 lutego 2014 r.,

- uchwała Nr XIII.94.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej,

- uchwała Nr XIII.95.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIX.122.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 września 2016 zmienionej uchwała nr XII.87.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

- uchwała Nr XIII.96.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020 – 2028,

- uchwała Nr XIII.97.2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020,

- uchwała Nr XIII.98.2020 w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Mściwojów,

-uchwała Nr XIII.99.2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Legnicy wraz z odpowiedzią na skargę,

- uchwała Nr XIII.100.2020 w sprawie planu pracy Rady Gminy Mściwojów na 2020r,

- uchwała Nr XIII.101.2020 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Mściwojów na 2020r.

1. Otwarcie sesji.

Otwarcia XIII sesji Rady Gminy Mściwojów dokonał Przewodniczący Rady Tomasz Siczek, witając wszystkich przybyłych.

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.

1.)głosowanie nad zmianą porządku obrad.

Na wniosek Wójta wprowadzono do porządku obrad punkt 4 pn. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat: „Ptasiej Grypy” oraz projekty uchwał poprzez dodanie podpunktów do punktu 6 pn. „Rozpatrzenie uchwał” o brzmieniu:

5) w sprawie zmiany uchwały nr XIX.122.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 września 2016 zmienionej uchwała nr XII.87.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020 – 2028.

7) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020

8) sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Mściwojów.

Głosowano w sprawie:

Głosowanie nad zmianą porządku obrad zgodnie z wnioskiem Wójta.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Porządek obrad został zmieniony jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

W związku z niewniesieniem uwag do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Pan Przewodniczący stwierdził, że uważa się go za przyjęty.

 

4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat :”Ptasiej Grypy”

Nie zgłoszono uwag i pytań do przedstawionej informacji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Po przedstawieniu informacji obrady opuścił Powiatowy Lekarz Weterynarii.

5. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.

Po wysłuchaniu informacji z pracy Wójta w okresie między sesjami uwag nie zgłoszono.

6. Rozpatrzenie uchwał:

Wszystkie uchwały były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Mściwojów przed sesją 21.01.2020r. Głosowania nad poszczególnymi uchwałami odbywały się na urządzeniach umożliwiających sporządzenie imiennego wykazu głosowań.

1) w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów – Zimnik 16/3.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów.

Głosowano w sprawie:

w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Zimnik 16/3.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów – Zimnik 16/3 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XIII.91.2020 w załączeniu)

2) w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów - Snowidza 81/2.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów - Snowidza 81/2.

Głosowano w sprawie:

w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów - Snowidza 81/2.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów - Snowidza 81/2, została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XIII.92.2020 w załączeniu)

3) w sprawie zmiany uchwały nr XIX/100/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, zmienionej uchwałą Nr XXIV/167/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz uchwałą Nr XXXVI.227.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 lutego 2014 r.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/100/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, zmienionej uchwałą Nr XXIV/167/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz uchwałą Nr XXXVI.227.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 lutego 2014 r.

Głosowano w sprawie:

zmiany uchwały nr XIX/100/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, zmienionej uchwałą Nr XXIV/167/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz uchwałą Nr XXXVI.227.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 lutego 2014 r.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski.

Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XIX/100/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, zmienionej uchwałą Nr XXIV/167/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz uchwałą Nr XXXVI.227.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 lutego 2014 r. została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XIII.93.2020 w załączeniu)

4) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej.

Głosowano w sprawie:

zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XIII.94.2020 w załączeniu)

5) w sprawie zmiany uchwały nr XIX.122.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 września 2016 zmienionej uchwała nr XII.87.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX.122.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 września 2016 zmienionej uchwała nr XII.87.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Głosowano w sprawie:

zmiany uchwały nr XIX.122.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 września 2016 zmienionej uchwała nr XII.87.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIX.122.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 września 2016 zmienionej uchwała nr XII.87.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XIII.95.2020 w załączeniu)

6), w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020 – 2028.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020 – 2028.

Głosowano w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020 – 2028.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020 – 2028 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XIII.96.2020 w załączeniu)

7) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020.

Głosowano w sprawie:

w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XIII.97.2020 w załączeniu)

8) w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Mściwojów.

Zgłoszono pytanie do projektu uchwały:

Radny Kołodziejczyk zapytał czy można doprecyzować pochówek w zależności od wielkości grobów i wyznaczania miejsc jeśli chodzi o groby jednoosobowe? Czy nie można ujednolicić wymiarów?

Odpowiadając kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej poinformował, że zasady wyznaczania wielkości grobów wyznaczane są przez właściwego ministra infrastruktury i ich powinniśmy się trzymać. Natomiast miejsca wyznacza zakład a nie osoby, które przygotowują miejsce .

Innych uwag i pytań do projektu uchwały sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Mściwojów nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:

ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Mściwojów.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

WSTRZYMUJE SIĘ (1)

Grzegorz Januszek

Uchwała sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Mściwojów została podjęta w głosowaniu jawnym „za” 14 osób ; wstrzymuje się 1 osoba przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XIII.98.2020 w załączeniu)

9) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Legnicy wraz z odpowiedzią na skargę.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy nowej uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Mściwojów. Zastępca Wójta omówił proponowane zmiany do załącznika do projektu uchwały, który Radni otrzymali dnia 14.01.2020r. , tj. odpowiedzi na skargę.

Nie zgłoszono uwag i pytań do zmienionego projektu w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Legnicy wraz z odpowiedzią na skargę.

Głosowano w sprawie:

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Legnicy wraz z odpowiedzią na skargę.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Legnicy wraz z odpowiedzią na skargę została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XIII.99.2020 w załączeniu)

10) w sprawie planu pracy Rady Gminy Mściwojów na 2020r.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu w sprawie planu pracy Rady Gminy Mściwojów na 2020r.

Głosowano w sprawie:

w sprawie planu pracy Rady Gminy Mściwojów na 2020r.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy Mściwojów na 2020r. została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XIII. 100.2020 w załączeniu)

11) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Mściwojów na 2020r.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Mściwojów na 2020r.

Głosowano w sprawie:

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Mściwojów na 2020r.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Mściwojów na 2020r. została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XIII.101.2020 w załączeniu)

7. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

W ramach spraw różnych poruszono:

Radny Grzegorz Januszek złożył interpelację o uzupełnienie oznakowania pionowego, tj. znaku D-4A”droga bez przejazdu” pod znakiem D-46 „droga wewnętrzna” na wysokości nr 39 w miejscowości Targoszyn.

Klub Radnych pn:”Radni dla Gminy Mściwojów” poprosił o przesunięcie na drodze gminnej nr 416/3 obręb Snowidza słupa energetycznego.

Rodzice dzieci uczęszczających do SP Snowidza przez M. Drabowicz złożyli petycję „STOPek” dot. wyznaczenia osoby, która będzie przeprowadzać dzieci szkolne oraz ich opiekunów przez jezdnie przy SP Snowidza.

Radny Krzysztof Boberda złożył wniosek o :

- wykarczowanie zbiornika w miejscowości Marcinowice, który kiedyś służył jako zbiornik przeciwpożarowy,

- udrożnienie oraz przywrócenie do użytku drogi gminnej, która znajduje się na granicy wsi Marcinowice oraz Drzymałowice.

Radny Kołodziejczyk zapytał o okres montażu oświetlenia ulicznego.

Odpowiadając Wójt poinformował o ustalonym spotkaniu z Tauronem, o negocjacjach z projektantami - koszty projektu są duże, a czas na wykonanie krótki.

Sołtys Godziszowej zapytała o wyznaczone drzewa do wycinki.

Odpowiadając Wójt poinformował, że drzewa są powiatowe nie nasze i to zarząd dróg będzie zajmował się wycinką i to oni udzielą odpowiedzi w związku z tą kwestią.

Sołtys Luboradza zapytał kto będzie odpowiadał za zniszczenia kostki i asfaltu koło sklepu?

Odpowiadając Wójt poinformował, że droga jest wojewódzka, ale przekażemy informacje powiatowi. My nie jesteśmy właścicielami drogi, do której dołożyliśmy pieniądze.

Innych spraw różnych, wolnych wniosków i informacji nie zgłoszono.

7. Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął XIII sesję Rady Gminy Mściwojów dziękując wszystkim za przybycie.


 

Przewodniczący

Rady Gminy Mściwojów

 

 

Tomasz Siczek

 

Sporządziła: Marta Rzepka