Rada Gminy Mściwojów

Sesja

Protokół nr XIV.2.2020

XIV Sesja w dniu 28 lutego 2020

Obrady rozpoczęto 28 lutego 2020 o godz. 14:20, a zakończono o godz. 14:54 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.

Obecni:

1. Krzysztof Boberda
2. Tadeusz Budziński
3. Aleksander Czapla
4. Jerzy Delanowski
5. Małgorzata Drabowicz
6. Grzegorz Januszek
7. Jan Kołodziejczyk
8. Zbigniew Łuniewski
9. Henryk Michalak
10. Krzysztof Opora
11. Andrzej Puchała
12. Marek Rajnert
13. Tomasz Siczek
14. Waldemar Tłusty
15. David Wojciechowski

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy Mściwojów- Mariusz Foryś

2. Zastępca Wójta Gminy Mściwojów –Waldemar Dziędzioła

3. Skarbnik Gminy Mściwojów – Monika Białek

4. Sołtysi i kierownicy jednostek

Podjęte uchwały na XIV sesji Rady Gminy Mściwojów:

- uchwała Nr XIV.102.2020 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

- uchwała Nr XIV.103.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania,

- uchwała Nr XIV.104.2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mściwojów,

- uchwała Nr XIV.105.2020 w sprawie zasad korzystania z świetlic wiejskich oraz pomieszczeń do nich przynależnych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Mściwojów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

1. Otwarcie sesji.

Otwarcia XIV sesji Rady Gminy Mściwojów dokonał Przewodniczący Rady Tomasz Siczek, witając wszystkich przybyłych.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

W związku z niewniesieniem uwag do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Pan Przewodniczący stwierdził, że uważa się go za przyjęty.

4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.

Po wysłuchaniu informacji z pracy Wójta w okresie między sesjami uwag nie zgłoszono.

5. Rozpatrzenie uchwał:

Wszystkie uchwały były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Mściwojów przed sesją 28.02.2020r. Głosowania nad poszczególnymi uchwałami odbywały się na urządzeniach umożliwiających sporządzenie imiennego wykazu głosowań.

1) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

Ustalona bonifikata to 60%.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków- zespół pałacowo-parkowy w Targoszynie.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała nr XIV.102.2020 w załączeniu)

2) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

Głosowano w sprawie:

zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania,.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała nr XIV.103.2020 w załączeniu)

3) w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mściwojów,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mściwojów.

Głosowano w sprawie:

wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mściwojów.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mściwojów została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała nr XIV.104.2020 w załączeniu)

4) w sprawie zasad korzystania z świetlic wiejskich oraz pomieszczeń do nich przynależnych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Mściwojów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu w sprawie zasad korzystania z świetlic wiejskich oraz pomieszczeń do nich przynależnych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Mściwojów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

Głosowano w sprawie:

zasad korzystania z świetlic wiejskich oraz pomieszczeń do nich przynależnych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Mściwojów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zasad korzystania z świetlic wiejskich oraz pomieszczeń do nich przynależnych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Mściwojów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała nr XIV.105.2020 w załączeniu)

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Mściwojów.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Mściwojów omówił Zastępca Wójta. Wójt Gminy realizując ustawowy obowiązek przedłożył Radzie Gminy do końca stycznia sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w prowadzonych szkołach. W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, że nauczyciele uzyskali średnie wynagrodzenie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Nie zgłoszono uwag i pytań do przedstawionego sprawozdania.

7. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

W ramach spraw różnych, wolnych wniosków i informacji zgłoszono:

Radny J. Kołodziejczyk złożył dwie interpelacje:

- w sprawie wykonania przejścia dla pieszych w miejscowości Snowidza na drodze powiatowej nr 2184D na wysokości numerów 8-1;

- w sprawie uporządkowania pionowego oznakowania dotyczącego znaku ograniczenia prędkości w miejscowości Snowidza.

Radny K. Boberda zapytał o dalsze losy budynku szkolnego w Marcinowicach z uwagi na to, iż nie ma racji bytu tam szkoła.

Odpowiadając Wójt poinformował, że do końca sierpnia będą prowadzone tam zajęcia lekcyjne, a dalszych planów na chwilę obecną nie ma.

Radny T. Budziński zapytał kiedy można będzie realizować zadania objęte funduszem sołeckim.

Odpowiadając Wójt poinformował, że po złożeniu wniosku przez sołtysa i wprowadzeniu zadania do budżetu.

Radny A. Czapla zwrócił uwagę na to, iż należałoby zastanowić się nad trzecim pojemnikiem na szkło, gdyż worek często się przerywa, ponieważ szkło jest ciężkie.

Odpowiadając Wójt poinformował, że można by było wprowadzić trzeci pojemnik, ale to będzie więcej kosztować.

Radny A. Puchała zapytał czy można sobie na własny koszt postawić pojemnik na szkło.

Odpowiadając Wójt poinformował, że będą prowadzone rozmowy z firmą odbierającą odpady w tym zakresie.

Radny K. Opora zwrócił uwagę na „dzikie” wysypisko śmieci w Snowidzy na wysokości nr 97.

Radny T. Siczek złożył interpelację w sprawie oznakowania tabliczkami informacyjnymi drogi dojazdowej do nowych domów w Mściwojowie.

Radny A. Czapla zapytał kiedy będzie można składać wnioski do programu zwalczania emisji kominowej.

Odpowiadając Wójt poinformował, że w marcu zostanie opracowany regulamin programu, warunkiem koniecznym jest wymiana źródła ciepła.

Sołtys wsi Godziszowa zapytała o możliwość zmiany zadania objętego funduszem sołeckim

Odpowiadając Wójt poinformował, że aby zmienić zadanie w ramach funduszu sołeckiego to należy zwołać zebranie wiejskie zgodnie ze statutem i podjąć nową uchwałę.

Innych spraw różnych, wolnych wniosków i informacji nie zgłoszono.

8. Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął XIV sesję Rady Gminy Mściwojów dziękując wszystkim za przybycie.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Mściwojów

 

Tomasz Siczek

 

Sporządziła: Małgorzata Tomczuk- podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.