Rada Gminy Mściwojów

Sesja

Protokół nr XV.3.2020

Nadzwyczajna XV Sesja w dniu 31 marca 2020

Obrady rozpoczęto 31 marca 2020 o godz. 8:00, a zakończono o godz. 8:40 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.

Obecni:

1. Krzysztof Boberda
2. Tadeusz Budziński
3. Aleksander Czapla
4. Jerzy Delanowski
5. Małgorzata Drabowicz
6. Grzegorz Januszek
7. Jan Kołodziejczyk
8. Zbigniew Łuniewski
9. Henryk Michalak
10. Krzysztof Opora
11. Andrzej Puchała
12. Marek Rajnert
13. Tomasz Siczek
14. Waldemar Tłusty
15. David Wojciechowski

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy Mściwojów- Mariusz Foryś

2. Zastępca Wójta Gminy Mściwojów –Waldemar Dziędzioła

Podjęte uchwały na XV sesji Rady Gminy Mściwojów:

- uchwała Nr XV.106.2020 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021r. środków stanowiących fundusz sołecki,

- uchwała Nr XV.107.2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mściwojów w 2020 roku.

1. Otwarcie sesji.

Otwarcia nadzwyczajnej XV sesji Rady Gminy Mściwojów zwołanej na wniosek Wójta dokonał Przewodniczący Rady Tomasz Siczek, witając wszystkich przybyłych.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.

3. Informacja na temat podejmowanych działań przez gminę w związku z ogłoszeniem stanu epidemii związanym z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID-19.

Informację na temat podejmowanych działań przez gminę w związku z ogłoszeniem stanu epidemii związanym z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID-19 przedstawił Wójt Gminy.

Po wysłuchaniu Wójta głos zabrał Radny K.Boberda pytając czy gmina ma zabezpieczone miejsce na kwarantannę dla osób, które nie mają gdzie odbyć kwarantannę.

Odpowiadając Wójt poinformował, że dla całego powiatu jaworskiego, w tym dla gminy Mściwojów, Starosta wyznaczył takie miejsce w Pałacu w Muchowie.

(Informacja w załączeniu)

4. Rozpatrzenie uchwał:

W związku z brakiem możliwości głosowania na urządzeniach umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radni głosowali imiennie nad poszczególnymi uchwałami.

1) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021r. środków stanowiących fundusz sołecki

Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021r. środków stanowiących fundusz sołecki przedstawił Wójt. Co roku do 31 marca Rada Gminy jest zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. Po rozmowie z sołtysami Wójt przedstawił i zarekomendował przyjęcie przez Radnych projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie w przyszłym roku środków stanowiących fundusz sołecki. Po zakończeniu gminnego funduszu sołeckiego będzie rozważana decyzja w sprawie państwowego funduszu sołeckiego na początku 2021r.

Po wysłuchaniu Wójta głos zabrała Radna M. Drabowicz pytając czy w przyszłym roku będą zabezpieczone środki w budżecie na gminny fundusz sołecki.

Odpowiadając Wójt poinformował, że na chwilę obecną nie jest w stanie złożyć żadnych deklaracji, bo nie wie jakimi środkami gmina będzie w przyszłym roku dysponować i czy nas będzie na to stać w związku z niepewną sytuacja gospodarczą spowodowana pandemią.

Następnie głos zabrał Radny K. Boberda pytając jak w obecnej sytuacji zmienić uchwałę zebrania wsi Marcinowic w sprawie przeznaczenia środków z gminnego funduszu sołeckiego.

Odpowiadając Wójt poinformował, że był czas przed pandemią na zorganizowanie zebrania i zmianę uchwały, gdyż temat nie jest od dziś znany. Ponadto zwrócił uwagę, że w zarządzeniu w sprawie funduszu są opisane procedury zmiany. Jeśli się sytuacja uspokoi do końca września jest czas na zmianę wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Radny T. Budziński wyraził pogląd, że zasadnym byłoby wyodrębnienie w budżecie na przyszły rok funduszu sołeckiego. Dzięki tym środkom sołectwa będą mogły się integrować i wspólnie działać.

Odpowiadając Wójt poinformował, że na chwilę obecną jest za niewyodrębnianiem środków stanowiących fundusz sołecki w przyszłym roku i w związku z tym taki projekt uchwały został przedłożony Radnym na dzisiejszą sesję.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono do projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021r. środków stanowiących fundusz sołecki

Wyniki imienne:

za (9)

Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty

wstrzymuje się (6)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021r. środków stanowiących fundusz sołecki została podjęta w głosowaniu imiennym 9 głosami „za” i 6 głosach „ wstrzymuje się” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XV.106.2020 w załączeniu)


2) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mściwojów w 2020 roku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mściwojów w 2020 roku omówił Zastępca Wójta. Corocznie do dnia 31 marca Rada Gminy jest zobowiązana do przyjęcia programu. W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały w tym zakresie. Projekt programu został przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom obwodów łowieckich, działających na obszarze i został on pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza weterynarii oraz koła łowieckie, a do dnia dzisiejszego mimo wysłania poczta i e-mailem nie otrzymaliśmy opinii z TOZ oddział w Jaworze, ale zgodnie z art. 11a pkt. 8 w/w ustawy który mówi: "Podmioty, o których mowa w ust. 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, o którym mowa w ust. 1, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu." Wobec powyższego przyjmuje się opinie pozytywną oddziału TOZ Jawor.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mściwojów w 2020 roku.

Wyniki imienne:

za (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mściwojów w 2020 roku została podjęta w głosowaniu imiennym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XV.107.2020 w załączeniu)

5. Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął XV sesję Rady Gminy Mściwojów dziękując wszystkim za przybycie i życząc dużo zdrowia w tych trudnych czasach pandemii.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Mściwojów

 

Tomasz Siczek

 

Sporządziła: Małgorzata Tomczuk- podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.