Rada Gminy Mściwojów

Sesja

Protokół nr XVI.4.2020

Nadzwyczajna XVI Sesja w dniu 14 maja 2020

Obrady rozpoczęto 14 maja 2020 o godz. 14:16, a zakończono o godz. 14:37 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.

Obecni:

1. Krzysztof Boberda
2. Tadeusz Budziński
3. Aleksander Czapla
4. Jerzy Delanowski
5. Małgorzata Drabowicz
6. Grzegorz Januszek
7. Jan Kołodziejczyk
8. Zbigniew Łuniewski
9. Henryk Michalak
10. Krzysztof Opora
11. Andrzej Puchała
12. Marek Rajnert
13. Tomasz Siczek
14. Waldemar Tłusty
15. David Wojciechowski

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy Mściwojów- Mariusz Foryś

2. Zastępca Wójta Gminy Mściwojów –Waldemar Dziędzioła

3. Skarbnik Gminy Mściwojów – Monika Białek

Podjęte uchwały na XVI sesji Rady Gminy Mściwojów:

- uchwała Nr XVI.108.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028,

- uchwała Nr XVI.109.2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020,

- uchwała Nr XVI.110.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr XVI.111.2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.

1. Otwarcie sesji.

Otwarcia nadzwyczajnej XVI sesji Rady Gminy Mściwojów zwołanej na wniosek Wójta dokonał Przewodniczący Rady Tomasz Siczek, witając wszystkich przybyłych.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i za zgodą Wójta dokonano zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G w podpunkcie 4 do punktu 3 pod nazwą rozpatrzenie uchwał.

Wyniki imienne:

za (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Porządek obrad został zmieniony jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia

3. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020,

3) w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,

4) w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicje Polska Wolna od 5G.

4. Zamknięcie sesji.

Pkt 1 i 2 Przewodniczący uznał już za zrealizowany i przystąpił do realizacji punktu 3.

3. Rozpatrzenie uchwał:

W związku z brakiem możliwości głosowania na urządzeniach umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radni głosowali imiennie nad poszczególnymi uchwałami.

1)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028 omówiła Pani Skarbnik. Plan dochodów na rok 2020 po wprowadzonych zmianach w stosunku do planu dochodów przyjętego w Uchwale nr XII.81.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028 przewiduje wzrost dochodów ogółem o 3,70% tj. 968.310,83 zł. Wzrost ten wynika ze wzrostu dochodów bieżących o 2,43 % tj. 438.814,29 zł w tym głównie z tytułu :

?  dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (5,94%) 390.384,29 zł (45.018,56 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja zadania pn.: „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; 7.850,00 zł dotacja z NFOŚ i GW na realizację przedsięwzięcia pn.:”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag;45.000,00 zł dotacja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację Projektu grantowego pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”; 259.687,73 zł dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; 6.607,00 zł dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP;26.221,00 zł dotacje na działania prowadzone przez GOPS );

? subwencji ogólnej wzrost o (1,34%) 48.130,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.;

? pozostałych dochodów bieżących (0,01%) 300,00 zł.

Dochody majątkowe planowane są na poziomie wyższym o 6,53 % tj. 529.496,54 zł , w tym:

?  wzrost z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (11,96%) 740.000,00 zł z tytułu realizacji inwestycji pn.: „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”

?  zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia planowane są one na poziomie niższym o 10,96% tj. 210.503,46 zł w związku z dokonaną sprzedażą zabudowanych działek nr 392/13 i 392/18 wchodzących w skład dawnego kompleksu folwarcznego w Targoszynie w dniu 16 grudniu 2019 r., a pierwotnie planowaną na I kwartał 2020 roku.

Plan wydatków na rok 2020 po wprowadzonych zmianach w stosunku do planu wydatków przyjętego w Uchwale nr XII.81.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028 przewiduje wzrost wydatków ogółem o 2,72 % tj. 703.629,82 zł tj.:

?  wydatków bieżących o 464.129,82 zł tj. 2,59 % (realizacja zadania pn.: „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”,”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” , „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, wypłata dotacji z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz wydatki związane z działalnością GOPS)

?  wydatków majątkowych o 3,01 % tj. 239.500,00 zł („Zakup wiat przystankowych” zmniejszenie o 10.500,00 zł – realizacja ww. zadania w ramach wydatków bieżących, „Przebudowa drogi gminnej nr 110651D w Grzegorzowie” zmniejszenie o 490.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania, wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” 740.000,00 zł).

Łączna kwota rozchodów budżetu zaplanowana została w wysokości 857.532,00 zł i obejmuje ona spłaty w 2020 r. zobowiązań wynikających z zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji na podstawie zawartych umów.

Planowane przychody w kwocie 567.349,99 zł stanowią :

? przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dokonano zmniejszenia z kwoty 787.490,00 zł do kwoty 524.119,13 zł (dotyczy realizacji zadania pn.: “Przebudowa drogi gminnej nr 110651D w Grzegorzowie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 518.633,14 zł (zmniejszenie o kwotę 268.856,86 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania na ww. zadanie) oraz wprowadzono kwotę przychodów w wysokości 5.485,99 zł z tytułu niewykorzystanych w 2019 r. środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -zrealizowano dochody w wysokości 59.509,08 zł natomiast wydatki poniesiono w wysokości 54.023,09 zł),

? przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 43.230,86 zł (dokonano zmniejszenia z kwoty 44.541,00 zł do kwoty 43.230,86 zł w związku z dokonaną w dniu 30.12.2019 r. spłatą z tytułu spłaty udzielonych pożyczek tj. udzielona pożyczka Stowarzyszeniu Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej na realizację projektu pn.:”Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad zbiornikiem wodnym „Mściwojów” dofinansowanego ze środków EFRROW).

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028.

Wyniki imienne:

za (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028 została podjęta w głosowaniu imiennym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XVI.108.2020 w załączeniu)

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020 omówiła Pani Skarbnik. Poinformowała, że zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 56.280,00 zł w ramach planu dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem 1 do projektu uchwały oraz zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 61.150,99 zł w ramach planu wydatków bieżących oraz dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 projektu uchwały. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2020 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 26.174.923,83 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 18.065.245,29zł

2) dochody majątkowe w wysokości 8.109.678,54 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 6.189.579,00 zł

b) dochody ze sprzedaży majątku 1.920.099,54 zł

2. wydatki budżetu gminy 25.884.741,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.928.151,82 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 10.742.929,82 zł, z tego na:

? wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.522.957,23 zł,

? wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.219.972,59 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 542.350,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.406.158,90 zł,

d) wydatki na obsługę długu 136.610,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.956.590,00 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.956.590,00 zł, w tym:

? na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.215.090,00 zł.

Ponadto, przychody budżetu gminy stanowią kwotę 567.349,99 zł, w tym przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 43.230,86 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 524.119,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 857.532,00 zł. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 290.182,01 zł. Ustala się plan przychodów i rozchodów gminy Mściwojów na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej zgodnie z załącznikiem nr 4. Ustala się dochody w kwocie 57.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwicie 61.485,99 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020.

Wyniki imienne:

za (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020 została podjęta w głosowaniu imiennym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XVI.109.2020 w załączeniu)

3) w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości omówił Pan Zastępca Wójta. Poinformował, że w projekcie uchwały proponuje się przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z przedłużenia musi złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r. oświadczenie, że poniósł negatywne konsekwencje w związku z COVID-19. Szacowana kwota podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, która może ulec przesunięciu w przybliżeniu wyniesie ok. 150 000 zł.

Po wysłuchaniu Pana Zastępcy Wójta głos zabrał Radny Z. Łuniewski pytając czy zgłosiły się jakieś podmioty o skorzystanie z pomocy w związku z COVID-19.

Odpowiadając Wójt poinformował, że zgłosiło się kilka podmiotów, ale o zwolnienie z podatku.

Nie zgłoszono innych uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Wyniki imienne:

za (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości została podjęta w głosowaniu imiennym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XVI.110.2020 w załączeniu)

4) w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G omówił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przewodniczący poinformował, że w dniu 23.03.2020r. wpłynęła na adres mailowy: ug@msciwojow.pl petycja złożona przez Koalicję Polska Wolna od 5G w sprawie przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Mściwojów w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości. W związku z wpływem petycji do Rady Gminy Przewodniczący Rady Gminy przekazał ją do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia. Komisja na posiedzeniu w dniu 13 maja 2020r. zapoznała się z wyżej wskazaną petycją i stwierdziła, że petycja zasługuje na pozostawienie bez rozpatrzenia. Zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach każda złożona petycja powinna zawierać:

1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.

Złożona petycja nie zawiera oznaczenia osoby reprezentującej podmioty wnoszące petycję, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję, jak również wszystkich podmiotów w imieniu, których wnoszona jest petycja. Powyższe przesłanki w związku z brzmieniem artykułu 7 ustęp 1 wyżej wskazanej ustawy skutkują pozostawieniem petycji bez rozpatrzenia. W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G

Wyniki imienne:

za (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G została podjęta w głosowaniu imiennym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XVI.111.2020 w załączeniu)

4. Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął XVI sesję Rady Gminy Mściwojów dziękując wszystkim za przybycie i życząc dużo zdrowia w tych trudnych czasach pandemii.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Mściwojów

 

Tomasz Siczek

 

Sporządziła: Małgorzata Tomczuk- podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.