Mściwojów, dnia 20 lipca 2020 roku

 

OZP.271.1.16.2020                                                                                        

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mściwojów
59-407 Mściwojów 43
NIP 695-13-99-921
REGON 390647417
Tel. 76 / 872-85-22
Fax. 76 / 872-85-95 

ZAPYTANIE OFERTOWE

powyżej 50 000 zł netto do nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro netto

 

W celu wykonania zadania pn.:Zakup i dostawa materiałów dla wykonania zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedaszów dz. 105, 107, 108”, Wójt Gminy Mściwojów zaprasza do przedstawienia oferty cenowej.

I.  Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

 

Lp.

Nazwa

Jm.

Ilość

1

bednarka Fe/Zn 25x4 mm

m

970,00

2

fundament betonowy zabezpieczony roztworem asfaltowym

szt.

9,00

3

głowiczka kablowa

szt.

20,00

4

kabel YAKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV

m

970,00

5

końcówka kablowa Cu16

szt.

18,00

6

opaski kablowe

szt.

140,00

7

oprawa LED 55W, 5800 lm, 4000 K

szt.

9,00

8

oznacznik faz

szt.

20,00

9

cynk spray

szt.

4,00

10

przewód LgYżo 16 mm2 450/750V

m

10,00

11

roztwór asfaltowy

l

10,00

12

przewód YDYżo 3x2,5 mm2 450/750V

m

160,00

13

rura osłonowa fi50 mm

m

880,00

14

rura osłonowa fi50 mm UV

m

4,00

15

rura przepustowa fi75 mm

m

150,00

16

słup 8m stalowy ocynkowany z wysięgnikiem

szt.

9,00

17

szafka złączowo - pomiarowa – oświetleniowa wg. schematu

szt.

1,00

18

uchwyt krzyżowy płaski

szt.

1,00

19

wkładka bezpiecznikowa

szt.

9,00

20

złącze bezpiecznikowe

szt.

9,00

21

złącze fazowe

szt.

18,00

22

złącze zerowe

szt.

9,00

 

II.Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  1. Wymagany termin realizacji dostawy : do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega, że ilości oraz asortyment może ulec niewielkiej zmianie w zależności od zakresu wykonywania zadania. Przestawione ilości oraz rodzaj materiałów służy do przedstawienia oferty cenowej.
  2. Miejscem dostarczeniazamówienia jest: plac budowy w miejscowości Niedaszów, Gmina Mściwojów, woj. dolnośląskie.

III.Opis sposobu obliczenia ceny:

  1. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz powinna stanowić całkowite wynagrodzenie. Podana cena brutto w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego  zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać inne opłaty  i podatki.
  2. Cena oferty brutto musi być podana w złotych polskich  słownie i liczbowo. 
  3.  W cenie oferty Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,  m. in. koszty przygotowania oferty, transportu wraz z rozładunkiem.

IV.Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający wybierze do realizacji tę spośród ofert, która będzie przedstawiała najniższą wartość w kryterium cena, wyrażoną w złotych. 

V.Określenie sposobu składania ofert:

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres ug@msciwojow.pllub w wersji papierowej na adres Urzędu Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, sekretariat pok.23, w zamkniętej kopercie. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowane na Gminę Mściwojów (59-407 Mściwojów 43) oraz oznaczone napisem: „OFERTAna : „Dostawa materiałów – oświetlenie Niedaszów”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2020 do  godz. 13.00 na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

VI.Warunki płatności:

Warunki płatności 30 dni od złożenia rachunku/faktury. 

VII.Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

a) Oferta złożona na formularzu ofertowym – załącznik nr 1,

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Zestawienie materiałów .xlxs.
 3. Schemat szafki oświetleniowej.