Mściwojów, dn. 20.07.2020r

OZP.271.1.14.2020 

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mściwojów
59-407 Mściwojów 43
NIP 695-13-99-921
REGON 390647417
Tel. 76 / 872-85-22
Fax. 76 / 872-85-95

  

ZAPYTANIE OFERTOWE

powyżej 50 000 zł netto do nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro netto

Na podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Gmina Mściwojowie zwraca się  z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług  pn. „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021”.

 1. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021” na następujących trasach przewozu :

1) Kurs 1 - dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Targoszynie: Szacunkowa długość trasy ok.20 km, uczniów 69, w tym: - do Szkoły Podstawowej w Targoszynie wyjazd o godz.7.10 z miejscowości: Siekierzyce 0 uczniów, Zimnik 1 uczeń, Niedaszów 12 uczniów,  Luboradz 12 uczniów, Drzymałowice 12 uczniów, Targoszyn (Kurnik) 4 uczniów, Targoszyn-Marcinowice 28 uczniów;

2) Kurs 2 – dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Snowidzy :

do Szkoły Podstawowej w Snowidzy : Szacunkowa długość trasy ok.20 km, uczniów 78 wyjazdo godz, 7.10 z miejscowości Grzegorzów, Rybno 6 uczniów,  Mściwojów (Urząd) 37 uczniów, Mściwojów (skrzyżowanie) uczniów 12, Barycz 4 uczniów, Godziszowa 19 uczniów;

3) Kurs 3 – dodatkowy dowóz-powrót (wtorek i środa) w okresie listopad – marzec ze Szkoły Podstawowej w Snowidzy do Marcinowic (Hala Sportowa) przez Mściwojów (skrzyżowanie + urząd)  : Szacunkowo długość trasy ok.28 km , uczniów 80; wyjazd wtorek: 8.10 – 14 uczniów, 10.40 – 23 uczniów; powrót wtorek: 10.05 – 14 uczniów; 12.15  – 23 uczniów; wyjazd środa : 8.10 – 30 uczniów; 10.40 – 13 uczniów; powrót środa: 10.05 – 30 uczniów; 12.15 – 13 uczniów;

4)  Kurs 1 - powrót uczniów ze Szkoły Podstawowej w Targoszynie o godz. 13.30 : Szacunkowa długość trasy 15 km, uczniów 30, w tym: - do miejscowości: Targoszyn (przy kurniku) – 1 uczeń, Drzymałowice 8 uczniów, Marcinowice 10 uczniów, Luboradz 6 uczniów,  Niedaszów 5 uczniów, Zimnik 0 uczniów;

5) Kurs 2 - powrót uczniów ze Szkoły Podstawowej w Snowidzy o godz. 13.30 : Szacunkowa długość trasy 20 kmSnowidza (Szkoła) uczniów 41, w tym: - do miejscowości Godziszowa 9 uczniów, Grzegorzów, Rybno, Mściwojów (Urząd+Skrzyżowanie) 32 uczniów;

6)  Kurs 3 powrót uczniów ze Szkoły Podstawowej w Targoszynie o godz. 14.35 Szacunkowa długość trasy 14 km, uczniów 39, w tym: - do miejscowości: Targoszyn (Kurnik) – 3 uczniów, Drzymałowice 4 uczniów, Marcinowice 18 uczniów, Luboradz 6 uczniów, Niedaszów - 7 uczniów, Zimnik 1 uczeń , Siekierzyce 0 uczniów;

7) Kurs 4 powrót uczniów ze Szkoły Podstawowej w Snowidzy o godz. 14.35 Szacunkowa długość trasy 25  Km , uczniów 37; w tym :  Godziszowa 10 uczniów, Barycz 4 uczniów;  Grzegorzów, Rybno, Mściwojów (skrzyżowanie + Urząd) 23 uczniów.

2. Dowóz będzie realizowany codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć oraz ferii    i dni świątecznych w roku szkolnym 2020/2021pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci z załączonym harmonogramem dowozu z aktualizowanym wspólnie z Zamawiającym na początku roku szkolnego 2020/2021. Późniejsze zmiany w rozkładzie jazdy wymagają akceptacji Zamawiającego.

3.Wykonawca przekaże do szkół wskazanych przez Zamawiającego bilety miesięczne na przejazd w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym przewozy będą wykonywane, na podstawie imiennej listy uczniów dostarczonej  przez Zamawiającego. Listę uczniów Zamawiający przekaże Wykonawcy do 26 dnia każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym przewozy będą wykonywane.

4.Zamawiający zastrzega, iż każdy uczeń powinien mieć miejsce siedzące w autobusie.

5. W przypadku awarii autobusu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy, spełniający warunki określone w niniejszym zapytaniu w ciągu 30 minut, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów ze strony Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z tego obowiązku, Zamawiający zorganizuje przewóz uczniów na koszt Wykonawcy a Wykonawca zobowiązany będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie usługi jedynie w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych umożliwiających jej wykonanie, takich jak : nadmierne opady atmosferyczne, gołoledź, klęska żywiołowa.

6.Wykonawca ubezpiecza pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu.

7.W okresach zimowych pojazdy dowożące uczniów muszą być ogrzewane.

8.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zamówienia z przyczyn  organizacyjnych i obowiązujących przepisów prawa.

9.Szczegółowy Harmonogram dowozu, stanowi Załącznik Nr 2.

III.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA ICH SPEŁNIANIA.

 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca ubiegający się o zamówienie przedstawią licencję uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób.

2. Wiedza i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).

3. Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponowali minimum 2 środkami transportu zapewniającymi przewóz uczniów na każdej trasie (liczba miejsc siedzących: 55 osób + opiekun). Wykonawcy przedstawią wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia środków transportu jakim dysponują, dopuszczonego do ruchu drogowego z określeniem parametrów technicznych i informacją     o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz dołączą aktualny wykaz taboru oraz licencje na wykonywanie transportu osobowego - załącznik Nr 4.

4Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).

IV. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta na okres 01.09.2020 r. – 30.06.2021 r.
 2. Miejsce realizacji - gmina Mściwojów

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

 1. Ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 1 oraz załączniki:

  1) oświadczenie o spełnienie warunków ( załącznik nr 3),
  2) wykaz środków transportu przewidzianych do realizacji zamówienia (załącznik nr 4),
  3) licencję uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego osób.
  4)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Opakowanie i oznakowanie oferty – Ofertę należy złożyć w zamkniętej opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowane na Gminę Mściwojów (59-407 Mściwojów 43) oraz oznaczone napisem: „OFERTA NA : „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021

5.Przed podpisaniem umowy Wykonawca dodatkowo dostarczy następujące dokumenty:

1)Wykaz kierowców i dokumenty poświadczające uprawnienie zawodowe kierowców, którzy będą świadczyć usługi w imieniu Wykonawcy.

2)Ubezpieczenie OC i NW

3)dowody rejestracyjne pojazdów, którymi będą świadczenie usługi.

 1. W przypadku jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono jednoznacznie wskazywać uprawnienie do popisania oferty. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
 2. Wszystkie dokumenty należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO OPIS

CENA – 100%

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

VII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY.

 1. Wynagrodzenie będzie wypłacane w okresach miesięcznych w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
 2. Cena biletu miesięcznego dla 1 ucznia nie może ulec zwiększeniu przez cały okres trwania umowy.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano czynności wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:

1) zmiany przepisów prawa - dopuszczalna zmiana w umożliwiająca dostosowanie postanowień umowy lub jego przedmiotu do nowych przepisów,
2) konieczności zastosowania innej stawki VAT - dopuszcza się zmianę w zakresie ceny brutto o wartość wynikającą ze zmiany stawki VAT,
3) w każdym przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.

4.Kary umowne :

1)Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyny  leżącej po jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za cały okres świadczenia usługi.

2)W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprzestrzegania warunków harmonogramu przewozu (zał. Nr 2) oraz punktualnego i solidnego zabezpieczenia dowozu, Zamawiający ma prawo zastosować i naliczyć karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za cały okres świadczenia usługi.

3)Niezależnie od zastosowania kar umownych Zamawiający może dochodzić swoich strat i szkód związanych z niewykonaniem zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4)Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty wynagrodzenia.

5)Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie będą przedmiotem cesji.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 31 lipca 2020 r. do godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43,  (sekretariat).
 2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.
 3. Decydujące znaczenie, dla oceny zachowania powyższego terminu, ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 4. Niezwłocznie po wyborze Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mściwojów;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego OZP.271.1.14.2020 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z niniejszego postępowania;
  •  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;   posiada Pani/Pan:

-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

-  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

-  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

-  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

2.  Jednocześnie Urząd Gminy Mściwojów przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postepowaniu chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

X. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

- Elżbieta Soroka, tel. 76/ 878-85-34, e-mail: elzbieta.soroka@msciwojow.pl

XI. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy zał. nr 1
 2. Harmonogram dowozu zał. Nr 2
 3. Oświadczenie Wykonawcy zał. nr 3
 4. Wykaz sprzętu zał. Nr 4