Ogłoszenie o przetargu

 1. WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę będącej własnością Gminy Mściwojów niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie Siekierzyce w granicach części działki nr 32 o powierzchni 1,50 ha, w skład której wchodzą grunty orne RIIIb-1,08 ha, RIIIa-0,42 ha. Dla nieruchomości w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworze prowadzona jest księga wieczysta nr LE1J/00024483/7.
 2. Cena wywoławcza – minimalny roczny czynsz z tytułu dzierżawy w/w działki – wynosi równowartość 20,0 dt pszenicy w skali roku.
 3. Minimalne postąpienie wynosi 1,0 dt pszenicy.
 4. Ustalony w drodze przetargu roczny czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie w oparciu o średnią krajową cenę skupu 1 dt pszenicy ogłaszaną przez Główny Urząd Statystyczny za I półrocze danego roku dzierżawnego
 5. Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania należnego podatku rolnego, wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy Mściwojów na dany rok.
 6. Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat.
 7. Grunt do końca zbiorów w 2020 r. jest dzierżawiony przez dotychczasowego dzierżawcę.
 8. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w wysokości 500,00 zł na konto Gminy Mściwojów - BS Jawor O/Mściwojów 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001 w terminie najpóźniej do dnia 15 września 2020 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto), stawią się osobiście na przetargu lub poprzez działające w ich imieniu osoby albo przedłożą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie, przedłożą dokument tożsamości, przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium.
 9. Wpłacone wadium przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez wydzierżawiającego wadium przepada na rzecz Gminy. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
 10. Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. o godz.13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).
 11. Treść ogłoszenia została również opublikowana na stronie internetowej urzędu http://msciwojow.pl/i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.msciwojow.ploraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów, Mściwojów 43.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać również w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów (pok.nr 12, parter) lub telefonicznie po numerem (076) 878 85 35.
 13. Wójt Gminy Mściwojów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, jedynie z ważnych powodów.