Na podstawie art.28 ust.1 i 2 w związku z art.38 ust.1 i 2 i art.39 ust.1 oraz art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.65 z późn.zm.) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.jDz.U. z 2014 r., poz.1490)

Wójt Gminy Mściwojów

ogłasza

   II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż będących własnością Gminy Mściwojów następujących nieruchomości:

  1. położonej w obrębie Mściwojów w granicach niezabudowanej działki nr 501 o powierzchni 0,2600 ha,                   Cena wywoławczawynosi 92.000,00 zł plus podatek VAT 23%. Wadiumwynosi 9.000,00 zł.
  2. położonej w obrębie Mściwojów w granicach niezabudowanej działki nr 502 o powierzchni 0,2960 ha,                   Cena wywoławczawynosi 105.000,00 zł plus podatek VAT 23%. Wadiumwynosi 10.000,00 zł.
  3. położonej w obrębie Mściwojów w granicach niezabudowanej działki nr 503 o powierzchni 0,3035 ha,                     Cena wywoławczawynosi 108.000,00 zł plus podatek VAT 23%. Wadiumwynosi 10.000,00 zł.
  4. położonej w obrębie Mściwojów w granicach niezabudowanej działki nr 504 o powierzchni 0,2854 ha,                  Cena wywoławczawynosi 100.000,00 zł plus podatek VAT 23%. Wadiumwynosi 10.000,00 zł.

Dla w/w działek w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworze prowadzona jest księga wieczysta nr LE1J/00016967/5. 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Mściwojów określone jest jako teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej – perspektywiczne tereny rozwojowe wsi Mściwojów (88MN). Ustala się sukcesywną linię zabudowy. Dla zachowania ładu przestrzennego pierwszy realizowany budynek mieszkalny (zgodnie z pozwoleniem na budowę) wyznacza dla pozostałych obiektów obowiązującą linię zabudowy. Ustala się gabaryty projektowanej zabudowy: maksymalna dopuszczana wysokość – dwie kondygnacje plus poddasze użytkowe. Dachy dwuspadowe symetryczne, usytuowane wzdłuż drogi powiatowej 1KD (Z1/2) – w układzie kalenicowym.  Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi Z (drogi powiatowej 1KD(Z1/2))

Pozostałe uwarunkowania dla nieruchomości określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Mściwojów uchwalonym uchwałą nr IV/18/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2007 r. Nr 84, poz.962).

Dostęp do wszystkich działek bezpośrednio z drogi powiatowej nr 2804D relacji Mściwojów – Niedaszów.

W granicach działek (od strony drogi powiatowej) zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz sieć telefoniczna. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej poprzez wybudowanie przez przyszłego właściciela przydomowej przepompowni ścieków.

Działki położone bezpośrednio przy zbiorniku wodnym „Mściwojów”.

Działki do chwili sprzedaży objęte dzierżawą na cele rolne.W pozostałym zakresie wyżej wymienione nieruchomości są wolne od innych długów i obciążeń.

  1. położonej w obrębie Snowidza w granicach zabudowanej działki nr 388/3 o powierzchni 0,1022 ha, Cena wywoławczawynosi 45.000,00 zł plus podatek VAT 23%. Wadiumwynosi 4.000,00 zł.

Dla nieruchomości w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworze prowadzona jest księga wieczysta nr LE1J/00002778/2.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza określone jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, istniejąca zabudowa do zachowania (24MN).Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających dróg 4KDZ, określone na rysunku planu. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi 4KDZ.

Pozostałe uwarunkowania dla nieruchomości określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza uchwalonym uchwałą nr IV/16/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2007 r. Nr 84, poz.960).

Na działce znajdują się pozostałości kondygnacji po budynku gospodarczym.

Dostęp do działki bezpośrednio z drogi powiatowej nr 2184D Jawor – Snowidza – Mierczyce.

W granicach działki zlokalizowana jest sieć wodociągowa oraz sieć telefoniczna. Istnieje możliwość podłączenia działki do sieci kanalizacyjnej. W pozostałym zakresie nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń.

  1. lokalu mieszkalnegopołożonego w Godziszowej nr 54A/3o powierzchni użytkowej 38,00 m2wraz z udziałem w wysokości 2500/10000w częściach wspólnych nieruchomości położonej w granicach działki nr 107o powierzchni 0,0660 ha.

Cena wywoławczawynosi 32.000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.106 z późn.zm.).

Wadium wynosi 3.000,00 zł.

Lokal znajduje się na I piętrze budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego, wielorodzinnego. Lokal przeznaczony jest do kapitalnego remontu.

Dla nieruchomości lokalowej w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworze prowadzona jest księga wieczysta nr LE1J/00019182/9.

Lokal zlokalizowany jest w granicach nieruchomości, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Godziszowa określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – 3MU, tereny dróg publicznych dojazdowych – 5KDD.

Pozostałe uwarunkowania dla nieruchomości określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Godziszowa uchwalonym uchwałą nr IV/14/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2007 r. Nr 84, poz.959).

      Wyżej wymieniona nieruchomość lokalowa jest wolna od długów i obciążeń.

   Postąpienie w przetargu na każdą nieruchomość oddzielnie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu na konto Gminy Mściwojów - BS Jawor O/Mściwojów 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001 w terminie najpóźniej do dnia 15 września 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nazwę obrębu i numer działki będącej przedmiotem przetargu, a w przypadku lokalu mieszkalnego jego adres.

   Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumenty stwierdzające tożsamość a także do okazania dowodu wpłaty wadium, a w przypadku występowania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej również dokumentu w formie aktu notarialnego upoważniającego do ich reprezentowania.Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka, sporządzone w formie aktu notarialnego.

   Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostała część ceny nabycia osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.    

   Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie ustalonym przez organizatora przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

   W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz.2278).

  Przetarg oddzielnie na każdą działkę odbędzie się w dniu 18 września 2020 r.

   Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Treść niniejszego ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej urzędu http://msciwojow.pl/   i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.msciwojow.ploraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów, Mściwojów 43.

   Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać również w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów (pok.nr 12, parter) lub telefonicznie po numerem (076) 878 85 35.