Na podstawie art.28 ust.1 i 2 w związku z art.38 ust.1 i 2 oraz art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.65 z późn.zm.) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j Dz.U. z 2014 r., poz.1490)

WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW

ogłasza

I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż będących własnością Gminy Mściwojów następujących nieruchomości:

1.położonej w obrębie Targoszyn w granicach niezabudowanej działki nr 143/34 o powierzchni 0,1101 ha, Cena wywoławczawynosi 47.000,00 zł plus podatek VAT 23%.

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

2.położonej w obrębie Targoszyn w granicach niezabudowanej działki nr 143/35 o powierzchni 0,0926 ha, Cena wywoławczawynosi 43.000,00 zł plus podatek VAT 23%.

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

3.położonej w obrębie Targoszyn w granicach niezabudowanej działki nr 143/37 o powierzchni 0,1728 ha, Cena wywoławczawynosi 67.000,00 zł plus podatek VAT 23%.

Wadium wynosi 6.000,00 zł.

Dla nieruchomości w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworze prowadzona jest księga wieczysta nr LE1J/00012142/8. 

Przeznaczenie nieruchomości miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Targoszyn określone jest jako projektowany i istniejący teren zabudowy jednorodzinnej - 2MN. Dopuszcza się przebudowę lub rozbudowę istniejących obiektów oraz lokalizację nowych obiektów. Dla nowoprojektowanej zabudowy ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy na 5 m od linii rozgraniczającej – jak na rysunku planu. Obsługa komunikacyjna: dla terenu 2 MN, z dróg 1 KDZ i 10 KDD. Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.

Pozostałe uwarunkowania dla nieruchomości określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Targoszyn uchwalonym uchwałą nr IV/22/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2007 r. Nr 85, poz.973).

Dostęp do działek nr 143/34, 143/35 od strony drogi powiatowej nr 2803D relacji Targoszyn – Drzymałowice. Dostęp do działki nr 143/37 od strony wewnętrznej drogi gminnej.

Wyżej wymienione nieruchomości są wolne od długów i obciążeń.

4.lokalu mieszkalnego położonego w Godziszowej nr 57A/3 o powierzchni użytkowej 40,20 m2  i powierzchni pomieszczenia przynależnego 8,0 m2 wraz z udziałem w wysokości 1691/10000 w częściach wspólnych nieruchomości położonej w granicach działki nr 131/2o powierzchni 0,0903 ha. Cena wywoławczawynosi 25.000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz.106 z późn.zm.).Wadium wynosi 3.000,00 zł.

Lokal znajduje się na I piętrze budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego, wielorodzinnego.

Lokal przeznaczony jest do kapitalnego remontu.

Dla nieruchomości budynkowej prowadzona jest księga wieczysta nr LE1J/00017150/2.

Lokal zlokalizowany jest w granicach nieruchomości, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Godziszowa określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – 5MU, tereny usług – 3U, tereny dróg publicznych dojazdowych – 6KDD.

Pozostałe uwarunkowania dla nieruchomości określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Godziszowa uchwalonym uchwałą nr IV/14/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2007 r. Nr 84, poz.959).

Wyżej wymieniona nieruchomość lokalowa jest wolna od długów i obciążeń.

   Postąpienie w przetargu na każdą nieruchomość oddzielnie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu na konto Gminy Mściwojów - BS Jawor O/Mściwojów 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001 w terminie najpóźniej do dnia 03 grudnia 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nazwę obrębu i numer działki będącej przedmiotem przetargu, a w przypadku lokalu mieszkalnego jego adres.

   Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumenty stwierdzające tożsamość a także do okazania dowodu wpłaty wadium, a w przypadku występowania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej również dokumentu w formie aktu notarialnego upoważniającego do ich reprezentowania.Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka, sporządzone w formie aktu notarialnego.

   Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostała część ceny nabycia osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.    

   Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie ustalonym przez organizatora przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

   W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz.2278).

  Przetarg oddzielnie na każdą nieruchomość odbędzie się w dniu 07 grudnia 2020 r.  o godz.9.00 (działka nr 143/34), godz.10.00 (działka nr 143/35), godz.11.00 (działka nr 143/37), godz.13.00 (lokal mieszkalny), w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro),

   Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Treść niniejszego ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej urzędu http://msciwojow.pl/  i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.msciwojow.ploraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów, Mściwojów 43.

   Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać również w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów (pok.nr 12, parter) lub telefonicznie po numerem (076) 878 85 35.