Na podstawie Zarządzenia nr 0050.97.2020 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 04.11.2020 r. zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy do konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Dzień 09 listopada 2020 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 23 listopada 2020 roku jako dzień ich zakończenia.

Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.

Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@msciwojow.pl lub osobiście w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.00 do 15.00 pok. nr 17 (sekretariat)

Narzędziem do konsultowania programu jest Formularz konsultacyjny stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.97.2020 z dnia 04.11.2020 r.