Ogłoszenie nr 540539548-N-2020  z dnia 10.12.2020 r.

 

Mściwojów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 616170-N-2020
Data: 26/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mściwojów, Krajowy numer identyfikacyjny 39064741700000, ul. Mściwojów  43, 59-407  Mściwojów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 076 8728522 w. 22, e-mail ug@msciwojow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.msciwojow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.1.2

W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy nr: 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001, z dopiskiem wadium na: „Przebudowę drogi dojazdowej w Niedaszowie-Etap II” 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Mściwojów. 5. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużania terminu związania ofertą – także przez ten okres. 6. Wadium uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło na rachunek bankowy zamawiającego przed terminem składania ofert, tj. do dnia 11.12.2020 r. do godz. 11:00. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w jednej kopercie, jednakże nie należy spinać trwale z ofertą, w terminie do dnia składania ofert tj. do dnia 11.12.2020 r. do godz. 11:00.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy nr: 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001, z dopiskiem wadium na: „Przebudowę drogi dojazdowej w Niedaszowie-Etap II” 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Mściwojów. 5. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużania terminu związania ofertą – także przez ten okres. 6. Wadium uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło na rachunek bankowy zamawiającego przed terminem składania ofert, tj. do dnia 14.12.2020 r. do godz. 11:00. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w jednej kopercie, jednakże nie należy spinać trwale z ofertą, w terminie do dnia składania ofert tj. do dnia 14.12.2020 r. do godz. 11:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2

W ogłoszeniu jest: 2020-12-11, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być: 2020-12-14, godzina: 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

 W ogłoszeniu jest: ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: • Powierzchnia nawierzchni jezdni, pobocza utwardzonego – 2.156,20 m2 • Powierzchnia nawierzchni zjazdów – 300,10 m2 • Powierzchnia nawierzchni poboczy gruntowych/z kruszywa łamanego – 294,90 m2 • Powierzchnia terenów zielonych – 788,50 m2

W ogłoszeniu powinno być: ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: • Powierzchnia nawierzchni jezdni, pobocza utwardzonego – 2.156,20 m2 • Powierzchnia nawierzchni zjazdów – 300,10 m2 • Powierzchnia nawierzchni poboczy gruntowych/z kruszywa łamanego – 597,70 m2 • Powierzchnia terenów zielonych – 788,50 m2