OZP.271.9.2020

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niedaszowie działka 107-Etap II”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następujące zapisy:

 

1.      W Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia ust. 2 pkt 2.2 Zestawienie powierzchni otrzymuje brzmienie:

·         Powierzchnia nawierzchni jezdni, pobocza utwardzonego –  2.156,20 m2

·         Powierzchnia nawierzchni zjazdów – 300,10 m2

·         Powierzchnia nawierzchni poboczy gruntowych/z kruszywa łamanego – 597,70 m2

·         Powierzchnia terenów zielonych – 788,50 m2

2.      W Rozdziale IX Wymagania dotyczące wadium ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Wadium uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło na rachunek bankowy zamawiającego przed terminem składania ofert, tj.  do dnia  14.12.2020 r. do godz. 11:00. 

3.      W Rozdziale IX Wymagania dotyczące wadium ust. 7 otrzymuje brzmienie:

W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w jednej kopercie, jednakże nie należy spinać trwale z ofertą, w terminie do dnia składania ofert tj.  do dnia 14.12.2020 r. do godz. 11:00.

4.      W Rozdziale XII Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert ust. 2  otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2020 r. o godz. 11:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie, dla oceny zachowania powyższego terminu, decyduje  data  i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

5.      W Rozdziale XII Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert ust. 3  otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2020 r. o godz. 11:15  w siedzibie  Zamawiającego.

Opakowanie i oznakowanie oferty – Ofertę należy złożyć w zamkniętej opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy
i zaadresowane na Gminę Mściwojów (59-407 Mściwojów 43) oraz oznaczone napisem:
„OFERTA NA : „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niedaszowie działka 107-Etap II” oraz z adnotacją „Nie otwierać przed dniem 14.12.2020 r., godz. 11:15”

6.      Załącznik nr 7 - wzór umowy otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

7.      Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa Przedmiar robót oraz Rysunek Z-O1 - Projekt zagospodarowania terenu  otrzymują brzmienie jak w załączeniu. Dodaje się do załącznika Nr 8 plik z przekrojami oraz tabelą robót zmiennych dla całego zadania.