Mściwojów, dn. 10.12.2020 r.

OZP. 271.9.2020

 

 

 

TREŚCI PYTAŃ JAKIE WPŁYNĘŁY DO ZAMAWIAJĄCEGO

 

Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niedaszowie działka 107 - Etap II”

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający, informuje o treści pytań jakie wpłynęły w dniu 09.12.2020 r. od  wykonawcy wraz z wyjaśnieniami jakich udzielił.

 

Pytanie 1

Wzór Umowy: § 8 pkt 1 i 2: wskazana jest gwarancja 60 m-cy, natomiast SIWZ wskazuje jako kryterium oceny oferty przedział 36-60 m-cy. Prosimy o zmianę zapisów Umowy na „zgodnie z ofertą Wykonawcy”

 

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że Załącznik nr 7 – wzór umowy został poprawiony.

 

Pytanie 2

Wzór Umowy: § 9 pkt 2: prosimy o zmianę zapisu na: „2 dni roboczych od daty skutecznie dostarczonego wezwania”.

 

Odpowiedź 2

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu §9 ust. 1 pkt 2.

 

Pytanie 3

Czy zgodnie z zapisem projektu umowy Wykonawca ma dodatkowo ponosić koszty czasowego zajęcia pasa drogowego?

 

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że zapis dotyczący kosztów czasowego zajęcia pasa został zmodyfikowany. Wykonawca nie  będzie ponosił kosztów związanych z czasowym zajęciem pasa drogi będącej
w zarządzie Zamawiającego.

 

Pytanie 4

Istniejące zjazdy do działek i posesji po stronie prawej (zgodnie z km): projekt nie przewiduje dowiązania istniejących zjazdów do przebudowywanej drogi – prosimy o wyjaśnienie.

 

Odpowiedź 4

Zamawiający  informuje o informuje o obowiązku wykonania dowiązań do istniejących działek po stronie prawej (zgodnie z km) przebudowanej drogi.

 

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający zapewni dojazd do działek i posesji po stronie prawej zgodnie z km.

  

Odpowiedź 5

Zgodnie z zapisami wzoru umowy §2 ust. 1 pkt 20 to Wykonawca własnym staraniem ma obowiązek zapewnić ciągły i bezpieczny dojazd i dojście do nieruchomości/zakładów/gruntów rolnych znajdujących się na realizowanym odcinku drogi.

 

Pytanie 6

Zaprojektowane oznakowanie poziome jako ciągłe wyklucza możliwość zjazdu na działki i posesje zlokalizowane po stronie prawej zgodnie z km. Prosimy o wyjaśnienie.

 

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, że oznakowanie należy wycenić  zgodnie z dokumentacją przetargową.

 

Pytanie 7

Prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych oraz poprzeczek.

 

Odpowiedź 7

Zamawiający udostępnił plik z przekrojami oraz tabelą robót ziemnych dla całego zadania w formacie dwg. w zakładce – Model.

 

Pytanie 8

Zgodnie z kartami otworów geotechnicznych O-4 – O-7 oraz niweletą drogi, Zamawiający przewiduje stabilizację wykonywaną na miejscu w gruntach:

O-4 : piasek średni próchniczny, okruchy cegieł

O-5 : piasek średni próchniczny, kamienie

O-6 : piasek średni próchniczny, okruchy cegieł

O-7 : piasek średni próchniczny, okruchy cegieł

Prosimy o potwierdzenie założeń projektowych.

 

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją, projekt przewiduje wykonanie stabilizacji       dowozu. Na przekroju charakterystycznym  błędnie opisania warstwę mrozoochronną. Specyfikacja dopuszcza wykonania stabilizacji na miejscu, o ile będą możliwe z technicznego o punktu widzenia.  

 

Pytanie 9

Czy obmiar robót ziemnych pozycji 2.d.1.2 ujmuje wymianę nasypu niekontrolowanego na całej długości jezdni? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ilości nasypu niezbędnego do wykonania zgodnie                z niweletą.

 

Odpowiedź 9

Zamawiający informuje, że pozycja 2.d.1.2 nie ujmuje wymiany nasypu niekontrolowanego na całej długości jezdni. Roboty ziemne obejmują zakresem wykonanie koryta pod warstwy konstrukcje jezdni wraz z wzmocnieniem. Ilość nasypu zawarta jest w tabeli robót ziemnych.