Mściwojów, dnia 28 grudnia 2020 roku

 

 

OZP.271.9.2020                                   

 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU

 

Zgodnie z art.  92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą; Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niedaszowie działka 107-Etap II” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Nazwa (firma), siedziba i adres wybranego wykonawcy:

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: cena 60 %, termin gwarancji 40 %.
Oferta najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów uzyskała największą liczbę punktów.

 

1.    Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą liczbę punktów.

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium: Cena 60 pkt.

Liczba punktów w kryterium: Gwarancja 40 pkt.

Suma punktów

1.

Firma Handlowo-Usługowa

TRANSKOP

Stefan Czerep

ul. M. Skłodowskiej-Curie 178

59-300 Lubin

 

47,35

 

40,00

 

87,35

2.

Konsorcjum firm:

Lider :
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o.
 ul. Poniatowskiego 25
59-400 Jawor

Partner: Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 26
58-560 Jelenia Góra

 

 

35,80

 

 

40,00

 

 

75,80

3.

BUDOSPRZĘT -WAŁBRZYCH
Sp. z o.o. ul. Sportowa 11

58-305 Wałbrzych

 

50,32

 

 

40,00

 

90,32

4.

EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Irysowa 1

55-040 Kobierzyce

 

49,05

 

40,00

 

89,05

5.

Berger Bau Polska Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 11

54-517 Wrocław

 

50,26

 

40,00

 

90,26

6.

Inżynieria Lądowa INTERKO

Krzysztof Kozłowski

ul. Spacerowa 5a

58-400 Kamienna Góra

 

44,53

 

40,00

 

84,53

7.

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy      Dróg i Mostów  Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 12

58-100 Świdnica

 

 

60,00

 

 

40,00

 

 

100,00

8.

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kaczawska 19

58-514 Jelenia Góra

 

35,76

 

40,00

 

75,76

 

 

9.

Masy Polskie Sp. z o.o. Sp. k

ul. Legnicka 80

59-300 Lubin

 

32,26

 

40,00

 

72,26

10.

Usługi Montażowo Budowlane

A.J.M Artur Gawłowski

ul. Spacerowa 5A

58-400 Kamienna Góra

 

47,87

 

40,00

 

87,87

11.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane

Sp. z o.o.
ul. Gajowa 23/14,  50-519 Wrocław

Oddział: ul. Legnicka 39
59-500 Złotoryja

 

55,45

 

40,00

 

95,45

12.

MAT-BRUK Jolanta Matysiak

ul. Westerplatte 56B

58-100 Świdnica

 

41,04

 

40,00

 

81,04

 

2.    Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

3.    Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w ramach niniejszego postępowania

4.    Termin podpisania umowy wyznaczony zostanie zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy.