PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu

5 czerwca 2020r.

Obecni:

1. Henryk Michalak – przewodniczący komisji

2. Andrzej Puchała – członek komisji

3. Marek Rajnert- członek komisji

4. Tadeusz Budziński – członek komisji

 

W posiedzeniu ponadto uczestniczyli:

1. Mariusz Foryś – Wójt Gminy

2. Waldemar Dziędzioła – Zastępca Wójta

3. Monika Białek -  Skarbnik Gminy

 

Posiedzeniu przewodniczył Henryk Michalak – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za 2019r.

3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019r. oraz zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu.

4. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego.

5. Zaopiniowanie przedłożonych sprawozdań  oraz sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2019.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji rewizyjnej, witając wszystkich przybyłych i przedstawiając porządek posiedzenia.

Ad.2.

Sprawozdania finansowe za 2019r., obejmujące bilans z wykonania budżetu gminy, bilans jednostek budżetowych (szkół, Urzędu i GOPS), rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu tych jednostek, bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu zakładu budżetowego omówiła Pani Monika Białek – Skarbnik Gminy.

Komisja nie wniosła uwag.

Ad.3.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019r. omówiła Pani Monika Białek Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik zapoznała również z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mściwojów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2019r.

Zaplanowane dochody zrealizowano w 98,58 % planowanej kwoty rocznej.

Dochody bieżące wykonano na kwotę 15.822.095,66 zł (85,28% planu), a dochody majątkowe na kwotę 2.732.061,17 zł (14, 72 %) planowanej kwoty.

W części opisowej sprawozdania podano planowane i wykonane kwoty dochodów według źródeł wpływu, wskaźnik wykonania planu oraz kwoty zaległości w dochodach.

Zaplanowane wydatki budżetowe zrealizowano w 88,65 %  w stosunku do kwot zaplanowanych.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 15.069.893,74 zł (86,87 % planu), wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 2.317.933,07 zł ( 13,33 % planu).

Zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 2.317.933,07 zł  (64,17 % planu).

Na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wydatkowano łącznie 496.990,40 zł.

Kredyty i pożyczki, podobnie jak w latach ubiegłych obsługiwane są terminowo i na bieżąco.

Na 31.12.2019r. zadłużenie Gminy stanowiło kwotę 5.168.801,00 zł (27,86 % wykonanych dochodów.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych poniesiono 2.059.260,00 zł.

Obciążenie budżetu spłatą długu nie przekraczało ustawowej granicy.

W sprawozdaniu przedstawiono szczegółowo kwoty długoterminowych zobowiązań finansowych i terminy spłaty.

Na koniec 2019 r. pozostały do zapłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego  i leśnego na łączną kwotę 682.178,05 zł, z tego przeterminowane to kwota 631.334,89 zł.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostały do zapłaty należności w kwocie 95.132,41 zł, w tym należności przeterminowane w kwocie 94.334,81 zł. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 655.155,93 zł, przy dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynoszącym 511.079,38 zł.

W 2019 r. podatnicy złożyli 6 wniosków z prośbą o rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatków oraz 1 wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Kwota rozłożenia na raty podatku 177.925,00 zł. Z tytułu opłaty eksploatacyjnej na wniosek podatnika rozłożono na raty zaległość w kwocie 114.016,79 zł .

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły 335.720,00 zł, natomiast  skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 488.695,00 zł.

Zaplanowane dotacje z budżetu gminy wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Łączna kwota udzielonych dotacji z budżetu gminy wyniosła 638.664,37 zł.

Nie nastąpiło naruszenie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy.

Wykonany budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1.166.330,02 zł przy planowanym deficycie 793.470,96 zł.

Udzielone zamówienia publiczne realizowane były zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – wybierano prawidłowe tryby zamówienia.

Po wysłuchaniu Pani Skarbnik głos zabrał Radny T. Budziński pytając z czego wynikła nadwyżka  w budżecie.

Odpowiadając Pani Skarbnik wyjaśniła, że nadwyżka wynikła z emisji obligacji w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań: przebudowy drogi w Grzegorzowie i rewitalizacji zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów.

Ad.4.

Na dzień 31 grudnia 2019r. Gmina Mściwojów była właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 233,4425 ha. Oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości zajmowały w 2019r. powierzchnię 2,2112 ha.

Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku gminy za rok 2019 wyniosły 431.032,65 zł.

Za przyjętą na własność Skarbu Państwa niezabudowaną nieruchomość gruntową Gmina Mściwojów uzyskała odszkodowanie w łącznej wysokości 111.045,00 zł.

Wpływy z tytułu naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły w 2019r. 3.644,03 zł.

Dochody gminy z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego oraz opłat za udostępnienie nieruchomości gminnych innych niż drogi publiczne w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły w 2019r. 74.961,64 zł netto.

Po wysłuchaniu Pani Skarbnik głos zabrał Radny T. Budziński pytając o sprzedaną działkę w Niedaszowie.

Odpowiadając Zastępca Wójta poinformował, że została sprzedana działka drogowa do kopalni w Zimniku.

Ad.5.

Komisja po przeanalizowaniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy za 2019r., jak również po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego sprawozdania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu oraz jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęła wniosek o udzielenie  absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2019 rok.

Wniosek zostanie przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Mściwojów.

(wniosek z opinią w załączeniu)

Ad.6

Spraw różnych nie poruszano.

Ad. 7

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Henryk Michalak

 

Sporządziła:

M. Tomczuk – podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż