Rada Gminy Mściwojów

Sesja

Protokół nr XVII.5.2020

XVII Sesja w dniu 19 czerwca 2020

Obrady rozpoczęto 19 czerwca 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:42 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.

Obecni:

1. Krzysztof Boberda
2. Tadeusz Budziński
3. Aleksander Czapla
4. Jerzy Delanowski
5. Małgorzata Drabowicz
6. Grzegorz Januszek
7. Jan Kołodziejczyk
8. Zbigniew Łuniewski
9. Henryk Michalak
10. Krzysztof Opora
11. Andrzej Puchała
12. Marek Rajnert
13. Tomasz Siczek
14. Waldemar Tłusty
15. David Wojciechowski

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy Mściwojów- Mariusz Foryś
2. Zastępca Wója Gminy Mściwojów – Waldemar Dziędzioła
3. Skarbnik Gminy Mściwojów – Monika Białek
4. Sołtysi i kierownicy jednostek

 

Podjęte uchwały na XVII sesji Rady Gminy Mściwojów:

- uchwała Nr XVII.112.2020w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mściwojów wotum zaufania,

- uchwała Nr XVII.113.2020w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Mściwojów za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2019 rok,

- uchwała Nr XVII.114.2020w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2019 rok,

- uchwała Nr XVII.115.2020w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020,

- uchwała Nr XVII.116.2020w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2019,

- uchwała Nr XVII.117.2020w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Jawor przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Jawor.

 

1. Otwarcie sesji.

Otwarcia XVII sesji Rady Gminy Mściwojów dokonał Przewodniczący Rady Tomasz Siczek.

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

W związku z niewniesieniem uwag do protokołów z XIV, XV i XVI sesji Rady Gminy Pan Przewodniczący stwierdził, że uważa się je za przyjęte.

4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 29.02.2020r. do chwili obecnej.

Po wysłuchaniu informacji z pracy Wójta w okresie między sesjami uwag nie zgłoszono.

5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Mściwojów za 2019 rok.

Przedstawienia raportu o stanie Gminy Mściwojów za 2019 rok dokonał Wójt Gminy Mściwojów. Raport o stanie gminy Mściwojów przygotowany został, na podstawie znowelizowanej w 2018 roku ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym Wójt przedłożył Radnym raport w terminie do 31 maja br.. Dokument jest narzędziem kontrolnym, dzięki któremu mieszkańcy naszej gminy i radni mogą zyskać dokładną wiedzę o tym, co zmieniło się w ciągu ostatniego roku. Raport podsumowuje działalność wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

6. Debata nad raportem o stanie Gminy Mściwojów za 2019 rok.

Po przedstawieniu przez Wójta raportu o stanie gminy za rok poprzedni przystąpiono do debaty nad tym dokumentem. Przewodniczący poinformował, że nikt z mieszkańców gminy nie zgłosił się do debaty nad raportem. Ponadto, nikt z radnych nie wyraził woli zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Mściwojów za 2019 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mściwojów wotum zaufania.

Z uwagi na brak zainteresowania wzięciem udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za rok poprzedni zarówno ze strony mieszkańców jak i samych radnych przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mściwojów wotum zaufania.

 

Głosowano w sprawie:

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mściwojów wotum zaufania.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mściwojów wotum zaufania została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

( Uchwała Nr XVII.112.2020 w załączeniu )

 

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia komunalnego:

Przystępując do procedury absolutoryjnej Pani Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła wykonanie budżetu gminy za 2019 r. Sprawozdanie finansowe gminy sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r., sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego szczegółowo omówiono na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady. Ponadto, radni wskazane sprawozdania otrzymali w terminach ustawowych.

Nie zgłoszono pytań, uwag do przedłożonych i przedstawionych sprawozdań.

 

1) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,

Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mściwojów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019r.

Nie zgłoszono pytań, uwag do przedłożonej i przedstawionej opinii.

 

2) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mściwojów za rok 2019.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mściwojów za rok 2019.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Zgodnie z art. 270 ust. 4  ustawy o finansach publicznych w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za”, przy obecności 15 radnych podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Mściwojów za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

( Uchwała Nr XVII.113.2020 w załączeniu)

 

9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu gminy Mściwojów za rok 2019:

1) rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Mściwojów za rok 2019,

Po zatwierdzeniu sprawozdań Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Henryk Michalak  przedstawił opinię Komisji o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok. Komisja po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego gminy, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok i informacji o stanie mienia komunalnego pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy przez Wójta Gminy – Wójt realizując  zadania związane z  wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. W dalszej części Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2019 rok.

2) przedstawienie opinii RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej.

Ponadto, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uchwałę  Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Nie zgłoszono pytań, uwag do przedłożonego i przedstawionego wniosku i opinii.

 

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2019 rok.

Po zapoznaniu z powyższymi dokumentami przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2019 rok.

Głosowano w sprawie:

w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2019 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2019 rok została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

( Uchwała Nr XVII.114.2020 w załączeniu)

 

10. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok,

Pani Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

( Uchwała Nr XVII.115.2020 w załączeniu)

 

2) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2019,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2019.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2019,

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2019 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

( Uchwała Nr XVII.116.2020 w załączeniu)

 

3) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Jawor przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Jawor.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Jawor przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Jawor.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Jawor przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Jawor.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Jawor przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Jawor została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

( Uchwała Nr XVII.117.2020 w załączeniu)

 

11. Informacja nt. zabezpieczenia usług zdrowotnych na terenie gminy w 2020r.

Informację nt. zabezpieczenia usług zdrowotnych na terenie gminy w 2020 r. przedstawiła Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie.

Nie zgłoszono uwag i pytań do przedstawionej informacji.

 

12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie za rok 2019.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie za rok 2019 przedstawiła Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie.

Nie zgłoszono uwag i pytań do przedstawionego sprawozdania.

 

13. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Mściwojowie za rok 2019.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Mściwojowie za rok 2019 przedstawiła Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie.

Nie zgłoszono uwag i pytań do przedstawionego sprawozdania.

 

14. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Mściwojów.

Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Mściwojów omówiła Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie.

Nie zgłoszono uwag i pytań do przedstawionej oceny.

 

15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019 przedstawił Zastępca Wójta.

Nie zgłoszono uwag i pytań do przedstawionego sprawozdania.

 

16. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

W ramach spraw różnych, wolnych wniosków i informacji poruszono:

Radny K. Boberda zapytał o cichą likwidację budynku szkoły w Marcinowicach.

Odpowiadając Wójt poinformował, że budynek nie idzie na sprzedaż i są plany na jego wykorzystanie, ale na razie nie chcę ich zdradzać.

Radny Z. Łuniewski zwróciła się z prośbą o :

- uzupełnienie ubytków na drodze relacji Niedaszów – Zimnik,

- naprawę dziury w sieci burzowej na drodze w Zimniku,

- pozamiatanie drogi w Zimniku od nr 15 do piekarni.

Sołtys wsi Siekierzyce zwróciła się z prośbą o przeczyszczenie rowu w Siekierzycach oraz zapytała o środki z funduszu sołeckiego na dożynki.

Odpowiadając Wójt poinformował, że w tym roku większość sołectw zrezygnowała z organizacji dożynek i innych imprez plenerowych, a środki w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone na te imprezy wykorzystuje na inne cele bądź zwróci do budżetu gminy.

Radny A. Czapla zapytał o środki z funduszu sołeckiego, czy można już realizować zaplanowane wydatki.

Odpowiadając Wójt poinformował, że można już realizować zaplanowane wydatki w porozumieniu z opiekunami sołectw.

Radna M. Drabowicz zapytała kiedy będzie otwarta biblioteka w świetlicy w Snowidzy.

Odpowiadając Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki poinformowała, że planowane jest otwarcie w połowie lipca.

Na koniec Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie podziękowała Radnym za wsparcie finansowe na środki ochrony do walki z epidemią koronawirusa.

 

17. Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął XVII sesję Rady Gminy Mściwojów dziękując wszystkim za przybycie.

 

Przewodniczący

      Rady Gminy Mściwojów

Tomasz Siczek

Sporządziła: Małgorzata Tomczuk- podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.