Rada Gminy Mściwojów

Sesja

Protokół nr XVIII.6.2020

 

Nadzwyczajna XVIII Sesja w dniu 31 lipca 2020

Obrady rozpoczęto 31 lipca 2020 o godz. 8:52, a zakończono o godz. 9:26 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.

Obecni:

1. Krzysztof Boberda
2. Tadeusz Budziński
3. Aleksander Czapla
4. Jerzy Delanowski
5. Małgorzata Drabowicz
6. Grzegorz Januszek
7. Jan Kołodziejczyk
8. Zbigniew Łuniewski
9. Henryk Michalak
10. Krzysztof Opora
11. Andrzej Puchała
12. Marek Rajnert
13. Tomasz Siczek
14. Waldemar Tłusty
15. David Wojciechowski

Ponadto w sesji uczestniczył: 
1.Zastępca Wójta Gminy Mściwojów –Waldemar Dziędzioła
2.Skarbnik Gminy Mściwojów – Monika Białek

 

Podjęte uchwały na XVIII sesji Rady Gminy Mściwojów:  

- uchwała Nr XVIII.118.2020 w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020 – 2028,

- uchwała Nr XVIII.119.2020 w sprawiezmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020.

 - uchwała Nr XVIII.120.2020 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mściwojów na rok szkolny 2020/2021,

- uchwała Nr XVIII.121.2020 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów – Zimnik 6/1,

 - uchwała Nr XVIII.122.2020 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów – Zimnik6/3,

 - uchwała Nr XVIII.123.2020 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów – Zimnik 9/3.

 

1. Otwarcie sesji.

Otwarcia nadzwyczajnej XVIII sesji Rady Gminy Mściwojów zwołanej na wniosek Wójta dokonał Przewodniczący Rady Tomasz Siczek, witając wszystkich przybyłych.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

W sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.

 

3. Rozpatrzenie uchwał:

W związku z brakiem możliwości głosowania na urządzeniach umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radni głosowali imiennie nad poszczególnymi uchwałami.

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028.

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028 omówiła Pani Skarbnik Gminy. W związku z przetargiem na zamówienie publiczne „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów – budynek A” zmianie ulega Wieloletnia  Prognoza Finansowa, ponieważ inwestycja będzie zakończona do końca roku 2021r.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028.

Wyniki imienne:

za (14)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, David Wojciechowski.

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028 została podjęta w głosowaniu imiennym jednogłośnie „za” przy obecności 14 radnych.

 (Uchwała Nr XVIII.118.2020 w załączeniu).


2) w sprawiew sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020.

Przedstawiając projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020 Pani Skarbnik poinformowała, że zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 2.234.448,08zł z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 148.490,76zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.382.938,84zł. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.266.263,08zł z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 21.871,12zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.288.134,20zł.

 Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2020 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 24.456.088,88zł z tego:

1) dochody bieżące 18.721.598,18zł;

2) dochody majątkowe 5.734.490,70zł;

2. wydatki budżetu gminy 24.134.091,87zł, z tego:

1) wydatki bieżące 18.394.236,07zł;

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 5.739.855,80zł

Przychody budżetu gminy 567.349,99zł

Rozchody budżetu gminy 889.347,00zł;

Nadwyżka budżetu gminy 321.997,01zł

Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Radny T. Siczek zapytał do kiedy będzie udzielona pożyczka. Odpowiadając zastępca Wójta poinformował, że zgodnie z wnioskiem Stowarzyszenie ma zwrócić pieniądze do marca 2021.

Radny G. Januszek zapytał, o to co stowarzyszenie chce zrealizować w ramach projektu.

W odpowiedzi Zastępca Wójta poinformował, że pieniądze zostały pozyskane zgodnie z wnioskiem na: siłownię zewnętrzną, latarnię hybrydową, tablice edukacyjne, nasadzanie krzewów oraz dmuchany zamek dla dzieci.

Radny K. Boberda, zapytał czy Gmina tylko pożycza pieniądze.

 W odpowiedzi zastępca Wójta potwierdził, że Gmina tylko pożycza pieniądze, ponieważ Stowarzyszeniu zostały przyznane pieniądze z UE.

Innych uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020 nie zgłoszono.

Wyniki imienne:

za (14)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, David Wojciechowski.

Uchwała w sprawiew sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020 została podjęta w głosowaniu imiennym jednogłośnie „za” przy obecności 14 radnych.

(Uchwała Nr XVIII.119.2020 w załączeniu).

3) w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mściwojów na rok szkolny 2020/2021.

Przedstawiając projekt uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mściwojów na rok szkolny 2020/2021 zastępca Wójta poinformował, że został dodany artykuł do w/w uchwały po konsultacji z radcą prawnym oraz, że w związku ze zmianą ustawy Prawo Oświatowe zmianie ulegają zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek  oświatowych, jeżeli  dowożenie zapewniają  rodzice. Nowelizacja  Prawa  Oświatowego  wprowadza  wzór,  przy  pomocy  którego będzie wyliczany koszt przewozu dzieci niepełnosprawnych przez ich rodziców (opiekunów). 

Po wysłuchaniu wyjaśnień Zastępcy Wójta radny H. Michalak zapytał, czy są to ceny ustalone na rok.

W odpowiedzi zastępca Wójta potwierdził, że są to ceny na dany rok szkolny.

Innych uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mściwojów na rok szkolny 2020/2021 nie zgłoszono.

Wyniki imienne:

za (14)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, David Wojciechowski.

Uchwała w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mściwojów na rok szkolny 2020/2021 została podjęta w głosowaniu imiennym jednogłośnie „za” przy obecności 14 radnych.

(Uchwała Nr XVIII.120.2020 w załączeniu).

4) w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Zimnik 6/1.

Przedstawiając projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Zimnik 6/1, zastępca Wójta poinformował, że na wniosek najemcy została przeprowadzona procedura. Bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym cenę udziału w prawie własności gruntu. Bonifikata udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Zimnik 6/1.

Wyniki imienne:

za (14)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, David Wojciechowski.

Uchwała w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mściwojów na rok szkolny 2020/2021 została podjęta w głosowaniu imiennym jednogłośnie „za” przy obecności 14 radnych.

(Uchwała Nr XVIII.121.2020 w załączeniu)

5) w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Zimnik 6/7.

Przedstawiając projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Zimnik 6/7, zastępca Wójta poinformował, iż mamy taką samą sytuację jak w poprzednim projekcie uchwały; czwarty lokal budynku, w którym dalej posiadamy 50% udziałów.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Zimnik 6/7.

Wyniki imienne:

za (14)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, David Wojciechowski.

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Zimnik 6/7 została podjęta w głosowaniu imiennym jednogłośnie „za” przy obecności 14 radnych.

(Uchwała Nr XVIII.122.2020 w załączeniu)

6) w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Zimnik 9/3

Przedstawiając projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Zimnik 9/3, zastępca Wójta poinformował, o identycznej sytuacji jak w poprzednich projektach, z tym, że sprzedajemy ostatni lokal w budynku i pozbywamy się w nim udziałów .

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Zimnik 9/3.

Wyniki imienne:

za (14)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, David Wojciechowski.

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Zimnik 9/3 została podjęta w głosowaniu imiennym jednogłośnie „za” przy obecności 14 radnych.

(Uchwała Nr XVIII.123.2020 w załączeniu).

4. Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął nadzwyczajną XVIII sesję Rady Gminy Mściwojów dziękując wszystkim za przybycie.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Mściwojów

Tomasz Siczek

 

 

Sporządziła: Małgorzata Tomczuk- podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.