Rada Gminy Mściwojów
Sesja

Protokół nr XIX.7.2020

XIX Sesja w dniu 22 września  2020
Obrady rozpoczęto 22 września 2020 o godz. 16:12, a zakończono o godz. 16:50 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.

Obecni:
1. Krzysztof Boberda
2. Tadeusz Budziński
3. Aleksander Czapla
4. Jerzy Delanowski
5. Małgorzata Drabowicz
6. Grzegorz Januszek
7. Jan Kołodziejczyk
8. Zbigniew Łuniewski
9. Henryk Michalak
10. Krzysztof Opora
11. Andrzej Puchała
12. Marek Rajnert
13. Tomasz Siczek
14. Waldemar Tłusty
15. David Wojciechowski 

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1.Wójt Gminy Mściwojów- Mariusz Foryś
2. Zastępca Wója Gminy Mściwojów – Waldemar Dziędzioła
3. Skarbnik Gminy Mściwojów – Monika Białek
4. Pan Przemysław Linda – członek stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”
5. Radny Rady Powiatu Pan Artur Stachera
6. Sołtysi i kierownicy jednostek

Podjęte uchwały na XIX sesji Rady Gminy Mściwojów:

- uchwała Nr XIX.124.2020w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020 – 2028.,
- uchwała Nr XIX.125.2020w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020
- uchwała Nr XIX.126.2020w sprawie przystąpienia gminy Mściwojów do Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna"

1. Otwarcie sesji.

Otwarcia XIX sesji Rady Gminy Mściwojów dokonał Przewodniczący Rady Tomasz Siczek.

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

W związku z niewniesieniem uwag do protokołów z XVII i XVIII sesji Rady Gminy Pan Przewodniczący stwierdził, że uważa się je za przyjęte.

4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 22.06.2020r. do chwili obecnej.

Po wysłuchaniu informacji z pracy Wójta w okresie między sesjami uwag nie zgłoszono.

5.  Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020 – 2028.

Pani Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020 – 2028.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020 – 2028.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

( Uchwała Nr XIX.124.2020 w załączeniu)

 

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok,

Pani Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

( Uchwała Nr XIX.125.2020 w załączeniu)

 

3) w sprawie przystąpienia Gminy Mściwojów do stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mściwojów do stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

( Uchwała Nr XIX.126.2020 w załączeniu)

 

6. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

W ramach spraw różnych, wolnych wniosków i informacji poruszono:

Radny K. Opora, J. Kołodziejczyk i T. Siczek – złożyli interpelacje.

Radny A. Czapla zadał pytanie Radnemu Rady Powiatu Panu A. Stacherze odnośnie koszenia rowów i skrzyżowań przy drogach powiatowych.

W odpowiedzi Pan A. Stachera poinformował, iż złożył w w/w sprawie interpelację w odpowiedzi uzyskał, że koszt takiego koszenia to 130.000 zł, oraz, że Referat Dróg Powiatowych wystąpi do Rady Powiatu o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie.

Radny A. Puchała poprosił Radnego Powiatu Pana A. Stacherę o pomoc w zorganizowaniu spotkania Starosty w związku z S3 od strony wsi Grzegorzów.

Odpowiadając Radny Powiatu A. Stachera poinformował, że postara się doprowadzić do w/w spotkania.

7. Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął XIX sesję Rady Gminy Mściwojów dziękując wszystkim za przybycie.

 

Przewodniczący

      Rady Gminy Mściwojów

Tomasz Siczek

Sporządziła: Marta Rzepka – mł. Referent ds. kancelaryjno - technicznych