Rada Gminy Mściwojów
Sesja

Protokół nr XX.8.2020

XX Sesja w dniu 16 października  2020
Obrady rozpoczęto 16 października 2020 o godz. 9:40, a zakończono o godz. 10: 20 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.

Obecni:
1. Krzysztof Boberda
2. Tadeusz Budziński
3. Aleksander Czapla
4. Jerzy Delanowski
5. Małgorzata Drabowicz
6. Grzegorz Januszek
7. Jan Kołodziejczyk
8. Zbigniew Łuniewski
9. Henryk Michalak
10. Krzysztof Opora
11. Andrzej Puchała
12. Marek Rajnert
13. Tomasz Siczek
14. Waldemar Tłusty
15. David Wojciechowski

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1.Wójt Gminy Mściwojów- Mariusz Foryś
2. Zastępca Wója Gminy Mściwojów – Waldemar Dziędzioła
3. Skarbnik Gminy Mściwojów – Monika Białek
4. Sołtysi i kierownicy jednostek

Podjęte uchwały na XX sesji Rady Gminy Mściwojów:
- uchwała Nr XX.127.2020w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020 – 2028.,
- uchwała Nr XX.128.2020w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020,
- uchwała Nr XX.129.2020w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Mściwojów z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- uchwała Nr XX.130.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół lub placówek oświatowych,
 - uchwała Nr XX.131.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jaworskiego.

1. Otwarcie sesji.

Otwarcia XX sesji Rady Gminy Mściwojów dokonał Przewodniczący Rady Tomasz Siczek.

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

W związku z niewniesieniem uwag do protokołu z XIX sesji Rady Gminy Pan Przewodniczący stwierdził, że protokół uważa się za przyjęty.

4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 23.09.2020r. do chwili obecnej.

Po wysłuchaniu informacji z pracy Wójta w okresie między sesjami uwag nie zgłoszono.

5.  Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020 – 2028.

Pani Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020 – 2028.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020 – 2028.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

( Uchwała Nr XX.127.2020 w załączeniu)

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok,

Pani Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

( Uchwała Nr XX.128.2020 w załączeniu)

3) w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Mściwojów z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Mściwojów z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

( Uchwała Nr XIX.129.2020 w załączeniu)

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół lub placówek oświatowych.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół lub placówek oświatowych.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

( Uchwała Nr XX.130.2020 w załączeniu)

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jaworskiego

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwaływ sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jaworskiego

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

( Uchwała Nr XX.131.2020 w załączeniu)

6. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

W ramach spraw różnych, wolnych wniosków i informacji poruszono:

Radny Z. Łuniewski złożył interpelację w sprawie naprawy kanalizacji burzowej, przy posesji nr 27; oraz wyczyszczenie rowu kanalizacji burzowej na przeciw przystanku. Droga powiatowa.

Klub Radnych dla Gminy Mściwojów złożył zapytanie w sprawach dotyczących Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Targoszynie”

1. braku szatni, braku łazienek i wyremontowanych toalet.

2. Sali  gier nie pozwala starszej młodzieży uprawiać sportu.

3.brak stołówki

Radny K. Boberda złożył wniosek o wybudowanie korytarza burzowego przy drodze gminnej na działce 190/3 obręb Marcinowice.

Radny J. Kołodziejczyk złożył interpelacja w sprawie remontu drogi gminnej w Snowidzy.

7. Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął XIX sesję Rady Gminy Mściwojów dziękując wszystkim za przybycie.

 

Przewodniczący

      Rady Gminy Mściwojów

Tomasz Siczek

 

Sporządziła: Marta Rzepka – mł. Referent ds. kancelaryjno - technicznych