Rada Gminy Mściwojów
Sesja

Protokół nr XXI.9.2020

XXI Sesja w dniu 27 listopada 2020
Obrady rozpoczęto 27 listopada 2020 o godz. 8:35, a zakończono o godz. 8: 57 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.

Obecni:
1. Krzysztof Boberda
2. Tadeusz Budziński
3. Aleksander Czapla
4. Jerzy Delanowski
5. Małgorzata Drabowicz
6. Grzegorz Januszek
7. Jan Kołodziejczyk
8. Zbigniew Łuniewski
9. Henryk Michalak
10. Krzysztof Opora
11. Andrzej Puchała
12. Marek Rajnert
13. Tomasz Siczek
14. Waldemar Tłusty
15. David Wojciechowski

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1.Wójt Gminy Mściwojów- Mariusz Foryś
2. Skarbnik Gminy Mściwojów – Monika Białek

Podjęte uchwały na XXI sesji Rady Gminy Mściwojów:
- uchwała Nr XXI.132.2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Mściwojów na rok 2020,
- uchwała Nr XXI.133.2020w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
- uchwała Nr XXI.134.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „PLANU URZĄDZENIOWEGO – ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW”.

 

  1. Otwarcia nadzwyczajnej XXI sesji Rady Gminy Mściwojów zwołanej na wniosek Wójta dokonał Przewodniczący Rady Tomasz Siczek, witając wszystkich przybyłych.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

W sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał. 

  1. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawiew sprawie zmian w budżecie Gminy Mściwojów na rok 2020.

Przedstawiając projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2020 Pani Skarbnik poinformowała, o przeniesieniu wydatków budżetowych gminy na rok 2020 pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2020 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 24.090.416,82 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 18.439.153,12 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 5.651.263,70 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3.968.513,16 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 1.682.750,54 zł,

2. wydatki budżetu gminy 23.768.419,81 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 18.399.854,01 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 11.321.967,76 zł, z tego na: ? wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.563.715,14 zł, ? wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.758.252,62 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 549.350,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.246.823,15 zł,

d) wydatki na obsługę długu 136.610,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 145.103,10zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.368.565,80 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.368.565,80 zł, w tym: ? na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.790.000,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 567.349,99 zł, w tym przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 43.230,86 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 524.119,13 zł .

4. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 889.347,00 zł;

5. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 321.997,01 zł.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mściwojów na rok 2020.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mściwojów na rok 2020

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA(14)

Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski.

Uchwała w sprawiew sprawie zmian w budżecie Gminy Mściwojów na rok 2020 została podjęta w głosowaniu imiennym jednogłośnie „za” przy obecności 14 radnych. (Uchwała Nr XXI.132.2020 w załączeniu).

  1. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Projekt uchwały omówił Wójt – nie zgłoszono uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Głosowano w sprawie:

Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA(14)

Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski.

Uchwała w sprawiew sprawie zmian w budżecie Gminy Mściwojów na rok 2020 została podjęta w głosowaniu imiennym jednogłośnie „za” przy obecności 14 radnych.(Uchwała Nr XXI.133.2020 w załączeniu).

  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów  z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „PLANU URZĄDZENIOWEGO – ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW”.

Projekt uchwały omówił Wójt – nie zgłoszono uwag do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów  z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „PLANU URZĄDZENIOWEGO – ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW.

Głosowano w sprawie:

Podjęcia w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów  z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „PLANU URZĄDZENIOWEGO – ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA(14)

Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski.

Uchwała w sprawiew sprawie zmian w budżecie Gminy Mściwojów na rok 2020 została podjęta w głosowaniu imiennym jednogłośnie „za” przy obecności 14 radnych.(Uchwała Nr XXI.134.2020 w załączeniu).

4. Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął nadzwyczajną XXI sesję Rady Gminy Mściwojów dziękując wszystkim za przybycie.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Mściwojów 

Tomasz Siczek

 Sporządziła: Ewa Nowicka inspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.