Rada Gminy Mściwojów
Sesja

Protokół nr XXII.10.2020

XXII Sesja w dniu 11grudnia 2020
Obrady rozpoczęto 11 grudnia 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:26 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 13 członków.

Obecni:
1. Tadeusz Budziński
2. Aleksander Czapla
3. Jerzy Delanowski
4. Małgorzata Drabowicz
5. Grzegorz Januszek
6. Jan Kołodziejczyk
7. Zbigniew Łuniewski
8. Henryk Michalak
9. Krzysztof Opora
10. Marek Rajnert
11. Tomasz Siczek
12. Waldemar Tłusty
13. David Wojciechowski

Nieobecni:
1. Krzysztof Boberda
2. Andrzej Puchała

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1.Wójt Gminy Mściwojów- Mariusz Foryś
2. Skarbnik Gminy Mściwojów – Monika Białek
3. Sołtysi i kierownicy jednostek 

Podjęte uchwały na XXII sesji Rady Gminy Mściwojów:
- uchwała Nr XXII.1352020 w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok,
- uchwała Nr XXII.136.2020 w sprawie określenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2021,
- uchwała Nr XXII.137.2020 w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek,
- uchwała Nr XXII.138.2020 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Mściwojów,
- uchwała Nr XXII.139.2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

1. Otwarcie sesji.

Otwarcia XII sesji Rady Gminy Mściwojów dokonał Przewodniczący Rady Tomasz Siczek, witając wszystkich przybyłych.

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

W sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.

3. Rozpatrzenie uchwał:

Wszystkie uchwały były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Mściwojów przed sesją 11.12.2020r. Głosowania nad poszczególnymi uchwałami odbywały się na urządzeniach umożliwiających sporządzenie imiennego wykazu głosowań.

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok.

Głosowano w sprawie:

zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)

Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski.

NIEOBECNI (2)

Krzysztof Boberda, Andrzej Puchała

 (Uchwała Nr XXII.135.2020 w załączeniu)

2) w sprawie określenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2021

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2021

Głosowano w sprawie:

w sprawie określenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2021

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)

Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski.

NIEOBECNI (2)

Krzysztof Boberda, Andrzej Puchała

 (Uchwała Nr XXII.136.2020 w załączeniu)

3) w sprawiew sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawiew sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek

Głosowano w sprawie:

w sprawiew sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)

Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski.

NIEOBECNI (2)

Krzysztof Boberda, Andrzej Puchała

 (Uchwała Nr XXII.137.2020 w załączeniu)

4) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Mściwojów

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Mściwojów.

Głosowano w sprawie:

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Mściwojów

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)

Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski.

NIEOBECNI (2)

Krzysztof Boberda, Andrzej Puchała

 (Uchwała Nr XXII.138.2020 w załączeniu)

5) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Głosowano w sprawie:

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)

Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski.

NIEOBECNI (2)

Krzysztof Boberda, Andrzej Puchała

 (Uchwała Nr XXII.139.2020 w załączeniu)

4. Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął XII sesję Rady Gminy Mściwojów dziękując wszystkim za przybycie.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Mściwojów
Tomasz Siczek

Przygotowała: Marta Rzepka – referent ds. kancelaryjno - technicznych