Protokół nr XXIII.11.2020

XXIII Nadzwyczajna Sesja w dniu 29 grudnia 2020
Obrady rozpoczęto 29 grudnia 2020 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 10:26 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych.

Obecni:
1.Krzysztof Boberda
2. Tadeusz Budziński
3. Aleksander Czapla
4. Jerzy Delanowski
5. Małgorzata Drabowicz
6.Grzegorz Januszek
7. Jan Kołodziejczyk
8. Zbigniew Łuniewski
9. Henryk Michalak
10. Krzysztof Opora
11. Andrzej Puchała
12. Marek Rajnert
13. Tomasz Siczek
14. Waldemar Tłusty
15. David Wojciechowski

Przyjęte uchwały:
- uchwała Nr XXIII.140.2020, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028,
- uchwała Nr XXIII.141.2020 w sprawie zmian budżetu gminy Mściwojów na 2020 rok
- uchwała Nr XXIII.142.2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028,
- uchwała Nr XXIII.143.2020 w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na 2021 rok,
- uchwała Nr XXIII.144.2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Mściwojów.
- uchwała Nr XXIII.145.2020 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów - lokal mieszkalny Zimnik 1-3

1.Otwarcie sesji.

Otwarcia XXIII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mściwojów dokonał Przewodniczący Rady Tomasz Siczek.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

Przystępując do rozpatrywania projektów uchwał Pan Przewodniczący poinformował, że wszystkie projekty były przedmiotem posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy przed sesją.

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028,

Głosowano w sprawie:

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, M. Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

(Uchwała Nr XXIII.140.2020 w załączeniu)

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok,

Głosowano w sprawie:

w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok,

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, M. Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

(Uchwała Nr XXIII.141.2020 w załączeniu)

3) sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028

Po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028 przedstawionej przez Skarbnika Gminy przy 15 głosach „za”  ” przy obecności 15 radnych przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mściwojów na lata 2021-2028  uchylając jednocześnie z dniem 1 stycznia 2021 r. XII.81.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028 ze zmianami.

Głosowano w sprawie:

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, M. Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

(Uchwała Nr XXIII.142.2020 w załączeniu)

4) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na 2021 r.:

      a)przyjęcie autopoprawek ( zmian) do projektu budżetu gminy na 2021r.,

Głosowano w sprawie:

przyjęcia autopoprawek do projektu budżetu gminy na 2021 rok
 

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, M. Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

(Uchwała Nr XXIII.143.2020 w załączeniu)

Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik przyjęto autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2021 rok przy 15 głosach „za” przy obecności 15radnych.

      b)przedstawienie opinii RIO o projekcie budżetu,

Pani Skarbnik przedstawiła pozytywną opinię RIO o projekcie budżetu.

(opinia w załączeniu)

      c) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy,

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawił pozytywną opinię Komisji Stałych o projekcie budżetu gminy na 2021 rok.

( opinia w załączeniu)

      d) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody w uchwale budżetowej zaplanowane zostały na poziomie 26.577.634,63 zł.  Natomiast wydatki zostały określone na poziomie 26.012.508,02 zł. Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji samorządowych.

Z uwagi na obszerne omówienie i dyskusję nad projektem na wspólnych Komisjach nie zgłoszono uwag na sesji.

Głosowano w sprawie:

budżetu Gminy Mściwojów na 2021 rok

Wyniki głosowania
za: 15 przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, M. Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik uchwała w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na 2021 rok została przyjęta przy 15 głosach „za”  przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XXIII.143.2020 w załączeniu)

5) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mściwojów

Głosowano w sprawie:

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mściwojów

Wyniki głosowania
za: 15 przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, M. Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik uchwała w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na 2021 rok została przyjęta przy 15 głosach „za”  przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XXIII.144.2020 w załączeniu)

6) w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów

Głosowano w sprawie:

w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów

Wyniki głosowania
za: 15 przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, M. Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik uchwała w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na 2021 rok została przyjęta przy 15 głosach „za”  przy obecności 15 radnych.

(Uchwała Nr XXIII.145.2020 w załączeniu)

4. Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął XXIII  Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mściwojów dziękując wszystkim za przybycie.

Przewodniczący Rada Gminy Mściwojów
Tomasz Siczek


Przygotowała: Marta Rzepka – Referent ds.. kancelaryjno - technicznych