Protokół
ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji  Rady Gminy Mściwojów
odbytego w dniu 11 grudnia 2020r.

Posiedzenie rozpoczęło się 11.12.2020r. o godz. 08:28, a zakończyło tego samego dnia o godz. 09:05

Obecni wg listy obecności (zeszyt).
Nieobecni: Krzysztof Boberda, Andrzej Puchała

W posiedzeniu ponadto uczestniczyli:
1. Mariusz Foryś- Wójt Gminy
2.Waldemar Dziędzioła – Zastępca Wójta Gminy
3. Monika Białek – Skarbnik Gminy.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mściwojów.
3. Zamknięcie posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Siczek – Przewodniczący Rady Gminy.

2. Analiza projektów uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mściwojów:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Mściwojów na 2020rok,

2) w sprawie określenia wysokości stawek jednostek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2021,

3) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek,

4) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Mściwojów,

5) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok omówiła Pani Skarbnik.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 15.200,00 zł w ramach planu dochodów bieżących. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 15.200,00 zł w ramach planu wydatków bieżących. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2020 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 24.092.941,82 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 18.441.678,12 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 5.651.263,70 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3.968.513,16 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 1.682.750,54 zł,

2. wydatki budżetu gminy 23.770.944,81 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 18.420.379,01 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 11.342.904,76 zł, z tego na: ? wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.565.096,82 zł, ? wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.777.807,94 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 549.350,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.246.411,15 zł,

d) wydatki na obsługę długu 136.610,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 145.103,10zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.350.565,80 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.350.565,80 zł, w tym: ? na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.790.000,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 567.349,99 zł, w tym przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 43.230,86 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 524.119,13 zł .

4. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 889.347,00 zł;

5. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 321.997,01 zł.

Po wysłuchaniu Pani Skarbnik Radny H. Michalak zapytał na jakie zasadzie nauczyciele dostaną pieniądze?

Odpowiadając Zastępca Wójta poinformował, że nauczyciele za 500 zł muszą kupić coś pod kątem zdalnego nauczania.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2021

Omówił Zastępca Wójta. Na rok 2021 proponuje się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego -  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w następującym zakresie i wysokości:

1) koszenie terenów zielonych za 1m2 - 0,10 zł;

2) sprzątanie przystanków za 1m2 powierzchni - 1,33 zł;

3) równanie dróg gminnych równiarką z ciągnikiem za 1m2 powierzchni - 0,10 zł;

4) odśnieżanie dróg gminnych za 1m2 powierzchni - 0,17 zł;

5) odmulanie rowów gminnych za 1 mb - 8,92 zł;

6) zamiatanie 1m2 dróg gminnych zamiatarką z ciągnikiem - 0,13 zł;

7) korytowanie 1 mb dróg gminnych - 11,02 zł

8) korytowanie 1 mb dróg gminnych z wywozem - 22,46 zł;

 Po wysłuchaniu Zastępcy Wójta Radny J. Delanowski zapytała czy budżet Gminy zostanie zmniejszony.

Odpowiadając Zastępca Wójta poinformował, że budżet Gminy nie zostanie zmniejszony, ponieważ wszystko było w planie.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz  ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek omówił Zastępca Wójta. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada samofinansowanie się systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat pokrywane są wyłącznie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się między innymi:

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługa administracyjna tego systemu;

4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W celu wykonania powyższych zadań konieczne staje się zabezpieczenie niezbędnych środków

finansowych. Przekłada się to bezpośrednio na mieszkańców, od których Gmina musi pobrać opłaty w takiej wysokości, aby pokryły one realizację zadania w całości.

Przeprowadzona analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania systemu finansowania odbioru i zagospodarowania zbieranych odpadów komunalnych jest podwyżka opłat. Głównym czynnikiem wpływającym na zmianę wysokości opłaty jest znaczący wzrost kosztów zagospodarowania odpadów.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, należy określić stawkę opłaty podwyższonej. Określa się czterokrotność stawki podstawowej.

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik lub worek, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 6,34 zł,

2) pojemnik o pojemności 240 l -w wysokości 12,69 zł,

3) pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 58,20 zł,

4) pojemnik o pojemności 2500 l - w wysokości 132,29 zł

5) worek o pojemności 120 l - w wysokości 6,34 zł

 Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

1) pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 25,36 zł,

2) pojemnik o pojemności 240 l -w wysokości 50,76 zł,

3) pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 232,80 zł,

4) pojemnik o pojemności 2500 l - w wysokości 529,16 zł

5) worek o pojemności 120 l - w wysokości 25,36 zł

Nie zgłoszono pytań do w/w projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Mściwojów, omówił Zastępca Wójta.

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) zobowiązuje radę gminy do określenia ryczałtowej stawki opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości, na których znajdują się domki

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie

z art. 6j ust. 3c ww. ustawy rada uchwala stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ryczałtowa stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 181,90 zł. Natomiast  ryczałtowa  stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 727,60 zł rocznie.

Nie zgłoszono pytań do w/w projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości omówił Zastępca Wójta.

Zgodnie z przepisem art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) - rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na zwiększone koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w stosunku do pobieranych opłat od mieszkańców, w tym, w szczególności, wynikającą ze zmianą wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, istnieje zasadność zmiany wzoru przedmiotowej deklaracji odpowiadającego obecnym przepisom. Ponadto, dla ułatwienia składania deklaracji, rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Przepisy art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy określają, że deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz że rada gminy określając wzór deklaracji, może wymagać podania następujących danych: imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości; dane

stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; numer telefonu właściciela nieruchomości; właściciela nieruchomości; inne informacje niezbędne do ewentualnego wystawienia tytułu wykonawczego.

Po wysłuchaniu Zastępcy Wójta Radny T. Siczek zapytał, czy w związku z podwyżką mieszkańcy gminy, będą musieli składać nowe deklaracje?

Odpowiadając zastępca Wójta poinformował, że zmiana stawki nie wymaga składania nowych deklaracji.

Więcej pytań nie zgłoszono.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie.

Protokołowała

Marta Rzepka–referent ds. kancelaryjno-technicznych