Mściwojów, dnia 23 lutego 2021 r.

OZP.6220.1.2021

 

 

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm. - zwanej dalej k.p.a.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 - zwanej dalej ustawą ooś),

zawiadamiam strony postępowania,

 że na wniosek z dnia 29.01.2021 r. firmy TINARG Sp. z o.o., Zimnik 37, 59-407 Mściwojów,
w imieniu i na rzecz, której działa ustanowiony pełnomocnik Pan Marek Misior, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
 kontynuacji eksploatacji (do rzędnej spągu +100 m n.p.m i zwiększonym wydobyciu do 900 000 Mg rocznie) i przeróbce kopaliny w Kopalni Granitu „Zimnik I).

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a.
do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto informuję o możliwości składania uwag
i wniosków w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: alina.woznicka@msciwojow.pl, tel. 76 878 85 38) lub z sekretariatem Urzędu Gminy, z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 2 ust. 1 pkt 26 i pkt. 27a (wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 h) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2019, poz. 1839).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 75 ust. 4 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. sprawa zostanie załatwiona
w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo

z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w
§ 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:


1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mściwojów bip.msciwojow.pl.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.