Protokół

ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji  Rady Gminy Mściwojów

odbytego w dniu 29 stycznia 2021r.

 

Posiedzenie rozpoczęło się 29.01.2021r. o godz. 9:01, a zakończyło tego samego dnia o godz. 09:38.

Obecni wg listy obecności (zeszyt).

NIEOBECNY: A. Puchała

 

W posiedzeniu ponadto uczestniczyli:

1. Mariusz Foryś- Wójt Gminy

2.Waldemar Dziędzioła – Zastępca Wójta Gminy

3. Monika Białek – Skarbnik Gminy.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Mściwojów.

3. Zamknięcie posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia.

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Siczek – Przewodniczący Rady Gminy.

 

2. Analiza projektów uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Mściwojów:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2021 rok,

3)w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mściwojów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym,

4) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok,

5) w sprawie przyjęcia planu stałych komisji Rady Gminy na 2021 rok,

6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2021

Jako pierwszy omówiono  projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028 omówiła Pani Skarbnik.              

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mściwojów opracowano na lata 2021 – 2028, natomiast prognozę kwoty długu stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 uwzględniając zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania. Przedsięwzięcia planowane do realizacji, wynikające z załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz programy, projekty lub zadania pozostałe, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Nie przedstawiono w wykazie przedsięwzięć programów, projektów i zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego ani wieloletnich gwarancji i poręczeń z uwagi na to, że w chwili sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie są one realizowane, jak również nie są planowane w kolejnych latach prognozy.

Prognozy budżetu operacyjnego (dochody bieżące, wydatki bieżące) sporządzono przede wszystkim w oparciu o metodę statystycznej ekstrapolacji, przy uwzględnieniu czynników makroekonomicznych jak i historycznego układu źródeł dochodów z jednej strony i wydatków związanych z funkcjonowaniem z drugiej. Prognozowanie jest procesem ciągłym, wymagającym stałej obserwacji nie tylko czynników wpływających na przyjmowane wielkości, ale również weryfikacji przyjętych wcześniej prognoz.

Analiza wykonania budżetu roku 2020, w szczególności analiza dynamiczna odnosząca się do lat poprzednich pozwala wskazać kierunki zachodzących zmian i ich skalę. Istnieje również duże prawdopodobieństwo, że niektóre z zaobserwowanych trendów będą kontynuowane w kolejnych latach.

Dochody:

Plan dochodów na rok 2021 po wprowadzonych zmianach w stosunku do planu dochodów przyjętego w Uchwale nr XXIII.142.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028 przewiduje zmniejszenie dochodów ogółem o 8,36% tj. 2.220.927,47 zł. Spadek ten wynika ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych o 25,14 % tj. 2.237.144,55 zł, w tym głównie z tytułu sprzedaży majątku spadek o 45,24 % oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje spadek o 19,28 %. Natomiast w przypadku dochodów bieżących planowany jest zwiększenie o 0,09 %  tj.  16.217,08 zł  w tym głównie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (dotacja celowa w wysokości 4.000,00 zł w związku z zawartą umową powierzenia grantu nr FS/Mściwojów/2020/20 z Fundacją Sendzimira w celu przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych Dokumentów planistycznych w ramach realizacji Projektu pt. ”Wspólna Przestrzeń” oraz 12.217,08 zł dotacja celowa w związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu nr  RPDS.03.03.01-02-0017/19-00 z dnia 02.04.2020 r. na realizację zadania pn.:„ Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”).

Informacja o planowanych na 2021 r. rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw publikowana przez Ministerstwo Finansów wskazuje, że w przypadku Gminy Mściwojów, subwencja będzie wyższa od tej w 2020 r. o kwotę 518.181,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą niższe o kwotę 443.344,00 zł .W strukturze dochodów bieżących w 2021 r. i w latach następnych nadal największy udział będą miały wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące, subwencja i PIT.

Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2018-2019 oraz przewidywane wykonanie w roku 2020 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą. Do dochodów majątkowych zaliczono wpływy ze sprzedaży majątku, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dotacje na inwestycje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Na rok 2021 przyjęto szacunkową wartość z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 1.083.620,00 zł, uwzględniając następujące sprzedaże:

1) lokalu mieszkalnego w Targoszynie nr 49/3 na rzecz dotychczasowego najemcy 4.000,00 zł,

2) lokalu mieszkalnego w Targoszynie nr 49/6 na rzecz dotychczasowego najemcy 4.000,00 zł,

3) lokalu mieszkalnego w Targoszynie nr 49/5 na rzecz dotychczasowego najemcy 4.000,00 zł,

4) lokalu mieszkalnego w Godziszowej 54A/3 - cena wywoławcza 32.000 zł,

5) część działki nr 233dr, część działki nr 406dr oraz działka 195/2 obręb Targoszyn -208.000,00 zł,

6) działki nr 159/3 obręb Grzegorzów 490.480,00 zł,

7) lokalu mieszkalnego w Zimniku nr 1 - 4.000,00 zł,

8) działki nr 55 obręb Siekierzyce o pow.0,6797 ha 162.060,00 zł,

9) działki nr 265 obręb Niedaszów o pow.0,6666 ha 175.080,00 zł,

oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16.000,00 zł (sprzedaż kutra holowniczego KH 200 wraz z przyczepą specjalną).

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 908.267 zł wynika z dokonania w miesiącu grudniu 2020 r. sprzedaży następujących składników majątku :

1) lokalu mieszkalnego w Godziszowej 57A/3 - cena wywoławcza 25.000 zł,

2) działki nr 143/34 obręb Targoszyn o pow.0,1101 ha - cena wywoławcza 47.470 zł,

3) działki nr 143/35 obręb Targoszyn o pow.0,0926 ha - cena wywoławcza 43.430 zł,

4) działki nr 143/37 obręb Targoszyn o pow.0,1728 ha - cena wywoławcza 67.670 zł, a pierwotnie planowanych do sprzedaży w 2021 r. oraz rezygnacją na ten moment ze sprzedaży cz. dz. nr 514 obręb Snowidza o pow. 1,40 ha pod zabudowę jednorodzinną 724.697,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia są determinowane stanem koniunktury w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku obrotu nieruchomościami. Uzyskanie zaplanowanych dochodów zależne będzie od atrakcyjności przedkładanych ofert przez gminę, jak też od czynników zewnętrznych, kształtujących popyt na nieruchomości. W 2021 roku będzie należało monitorować przyjęte założenia co do wpływów ze sprzedaży majątku i w razie konieczności dokonywać korekt.

W 2022 roku przyjęto szacunkową wartość z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 740.000,00 zł uwzględniając sprzedaż działek przemysłowych w pozostałych okresach planowana sprzedaż działek budowlanych na poziomie 100.000,00 zł.

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2021 roku pierwotnie zaplanowano do pozyskania kwotę 6.892.560,96 zł, niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia zaplanowanych środków do kwoty 5.563.683,41 zł (-1.328.877,55) zł uwzględniając następujące transfery :

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 959.285,00 zł, na sfinansowanie następujących zadań :

Przebudowy drogi gminnej w Godziszowej dz. nr 172/1 – planowana kwota dofinansowania 329.007,00 zł (wielkość dotacji oszacowana na podstawie złożonego wniosku – 50 % dofinansowania, wartość projektu: 658.015,00 zł),

Przebudowy drogi gminnej w Luboradzu dz. nr 192/4, 192/2, 192/3 - planowana kwota dofinansowania 539.028,00 zł (wielkość dotacji oszacowana na podstawie złożonego wniosku – 50 % dofinansowania, wartość projektu: 1.078.056,00 zł),

Przebudowy drogi gminnej w Targoszynie dz. nr 242 – planowana kwota dofinansowania 92.250,00 zł (wielkość dotacji oszacowana na podstawie złożonego wniosku – 50 % dofinansowania, wartość projektu: 182.500,00 zł),

dotacje celowe otrzymane z samorządu województwana inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.268.000,00 zł, na dotyczy następujących zadań :

Przebudowy drogi gminnej w Targoszynie dz. nr 242 – planowana kwota dofinansowania 25.000,00 zł (wielkość dotacji oszacowana na podstawie przygotowywanego wniosku),

Przebudowy drogi gminnej w Targoszynie dz.nr 143/40 – planowana kwota dofinansowania 48.300,00 zł (wielkość dotacji oszacowana na podstawie przygotowywanego wniosku 0,23 km x 210.000,00 zł),

Przebudowy drogi gminnej w Godziszowej dz. nr 172/1 – planowana kwota dofinansowania 88.200,00 zł (wielkość dotacji oszacowana na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXII/542/20),

Przebudowy drogi gminnej w Niedaszowie dz.nr 117,131,132 - planowana kwota dofinansowania 700.000,00 zł (wielkość dotacji oszacowana na podstawie przygotowywanego wniosku – 100 % dofinansowania),

Przebudowy drogi gminnej w Niedaszowie dz.nr 107 II etap - planowana kwota dofinansowania 280.500,00 zł (wielkość dotacji oszacowana na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXII/542/20),

Przebudowy drogi gminnej w Luboradzu dz.nr 192/4,192/2,192/3 - planowana kwota dofinansowania 126.000,00 zł (wielkość dotacji oszacowana na podstawie przygotowywanego wniosku 0,6 km x 210.000,00 zł),

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawylub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pierwotnie planowano 3.951.275,96 zł niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów do kwoty 3.336.398,41 zł (-614.877,55 zł). Ww. środki dotyczą dofinansowanie kosztów operacji realizowanej w ramach RPO WD 2014-2020 pod nazwą :

„ Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” w kwocie 999.999,93 zł w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” (projekt realizowany jest w partnerstwie 5 gmin, wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji i na ich terenie mieści się miejsce realizacji projektu. Liderem jest Miasto i Gmina Bolków a partnerami gminy: Krotoszyce, Mściwojów, Paszowice i Wądroże Wielkie partnerstwo zostało usankcjonowane umową partnerską. Umowa o dofinansowanie projektu nr  RPDS.03.03.01-02-0017/19-00 z dnia 02.04.2020 r.),

„Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” w kwocie 2.336.398,48 zł zmniejszenie o kwotę 614.877,55 zł w związku z otrzymaniem części zaliczki w m-cu XII 2020 r.(umowa o dofinansowanie projektu “Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” nr RPDS.06.03.01-0041/17-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 “Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.3 “Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 6.3.1 “Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne” RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 28 listopada 2018 r.).

środki otrzymane z państwowych funduszy celowychna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych pierwotnie planowano dochody w wysokości 714.000,00 zł na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie”, w związku z otrzymaniem środków w m-cu XII 2020 r. ww. kwota stanowić będzie w 2021 r. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2018-2019 oraz przewidywane wykonanie w roku 2020 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą. Przyjęta wartość dochodów bieżących wynika z ostrożnościowego podejścia do szacowania wpływów tej kategorii. Do dochodów majątkowych zaliczono wpływy ze sprzedaży majątku, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dotacje na inwestycje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Prognozowane wydatki.

Wydatki budżetu zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki budżetu gminy planowano z uwzględnieniem wykonania za lata poprzednie. Jako obligatoryjne uwzględniono wydatki związane z funkcjonowanie jednostek gminy. Prognozując wydatki uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem art. 243 u.o f.p. Prognozowane wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie. Planując wydatki bieżące w pierwszej kolejności określono poziom wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wielkości wynikające z kalkulacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy z uwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Jako obligatoryjne wydatki na obsługę długu (kol.2.1.3 i 2.1.3.1 zał.1 WPF) zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań i oprocentowaniem obowiązującym w miesiącu sporządzania wieloletniej prognozy finansowej. Uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Wykazana kwota ma tendencję malejącą ,ponieważ jest wyliczana od kwoty pozostałej do spłaty.

Plan wydatków na rok 2021 po wprowadzonych zmianach w stosunku do planu wydatków przyjętego w Uchwale XXIII.142.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028 przewiduje wzrost wydatków ogółem o 5,85 % tj. 1.520.562,24 zł w związku ze wzrostem wydatków bieżących o 0,92 % tj. 167.495,15 zł  i wydatków majątkowych o 15,78 % tj. 1.353.067,09 zł.

Wydatki bieżące wzrost o 0,92 % tj. 167.495,15 zł  w tym min. na realizację następujących zadań : „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych Dokumentów planistycznych w ramach realizacji Projektu pt. ”Wspólna Przestrzeń”, wydatków na OSP, wprowadzeniem do planu 2021 r. niewykorzystanych środków przez GOPS na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, ubezpieczeniem mienia oraz zakupem usług, usług remontowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic.

Wydatki budżetu w latach 2021-2028 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki budżetu gminy planowano z uwzględnieniem wykonania za lata poprzednie. Jako obligatoryjne uwzględniono wydatki związane z funkcjonowanie jednostek gminy. Prognozując wydatki uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem art. 243 u.o f.p. Prognozowane wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie. Planując wydatki bieżące w pierwszej kolejności określono poziom wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy.

Wydatki majątkowe zwiększenie o 15,78 % tj. 1.353.067,09 zł w związku niepełnym wykorzystaniem planu w 2020 r. i przeniesieniem ich do realizacji na 2021 rok (Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów) oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o dł. ok. 1,5 km zwiększenie wartości planowanej dotacji o 307.351,00 zł, Zakup łodzi dla OSP 30.000,00 zł, Termomodernizacja budynku GOZ w Mściwojowie II etap, Modernizacja sieci WOD-KAN).

Podobnie jak w przypadku wydatków bieżących, wydatki majątkowe w 2021 r. odpowiadają zapisom projektu uchwały budżetowej. Na wydatki majątkowe składają się przedsięwzięcia jednoroczne (2021 r.) oraz realizowane w formule wieloletniej, które stanowią element Wieloletniej Prognozy Finansowej w postaci Załącznika Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć. Wykaz Przedsięwzięć przedstawia limity wydatków i zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2021-2023.Wydatki majątkowe w latach 2021 – 2023 zaplanowano w wielkościach wynikających z Wykazu Przedsięwzięć stanowiącego Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów. W ramach wydatków na przedsięwzięcia ogółem dokonano zmiany wielkości zaplanowanych  łącznych nakładów finansowych z kwoty  10.795.615,99 zł na 11.069.624,90 zł zaplanowanych na realizację przedsięwzięć :

·Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. : Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) poz. 1.1:

wydatki bieżące poz. 1.1.1 :

poz. 1.1.1.1. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” okres realizacji 2019-2021 łączne nakłady finansowe dokonano zmiany wielkości kwoty z 97.525,00 zł do kwoty 91.375,00 zł , w tym 2021 rok 62.892,73 zł wzrost o 17.887,46 zł.

wydatki majątkowe poz. 1.1.2:

wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe dokonano zmiany wielkości zaplanowanych  łącznych nakładów finansowych z kwoty  4.520.773,50 zł na kwotę 4.663.932,41 (poz. 1.1.2.1”Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” okres realizacji 2017-2021 łączne nakłady finansowe dokonano zmiany wielkości z kwoty 3.344.303,00 zł do kwoty 3.481.311,91 zł, w tym 2021 rok 3.070.917,11 zł (+ 945.716,09 zł), poz. 1.1.2.2 „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” okres realizacji 2019-2021 łączne nakłady finansowe dokonano zmiany wielkości  z kwoty 1.176.470,50 zł do kwoty 1.182.620,50 zł, w tym 2021 rok 1.176.470,50 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe łączne nakłady finansowe  (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) :

pozycja 1.3 łączne nakłady finansowe dokonano zmiany wielkości zaplanowanych  łącznych nakładów finansowych z kwoty 6.177.317,49 zł na kwotę  6.314.317,49 zł( poz. 1.3.2.1  zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie” okres realizacji 2015 – 2021 łączne nakłady finansowe 878.447,49 zł, w tym w 2021 r. 850.000,00zł, poz. 1.3.2.2”Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Snowidzy”  okres realizacji 2018 - 2023 łączne nakłady finansowe 2.770.000,00 zł, w tym 2021 r. 90.000,00 zł, 2022 r. 1.425.358,00 zł, 2023 1.254.642,00 zł, poz. 1.3.2.3 „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” okres realizacji 2017 - 2021 łączne nakłady finansowe 90.000,00 zł, w tym 2021 r. 30.000,00 zł, poz. 1.3.2.4 „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Niedaszów dz. nr 105;107;108 okres realizacji 2020 – 2021 łączne nakłady finansowe 140.000,00 zł, w tym 2021 r. 30.000,00 zł; poz. 1.3.2.5 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Niedaszów dz.nr 107,108,21,68” okres realizacji 2020 – 2021 łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł, w tym 2021 r. 120.000,00 zł; poz. 1.3.2.6 „Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie dz. nr 107 etap II okres realizacji 2020 – 2021 łączne nakłady finansowe 840.000,00 zł, w tym 2021 r. 440.000,00 zł; poz. 1.3.2.7 „Przyłącze wodociągowe do cmentarza w Targoszynie dz.nr 117” okres realizacji 2020 – 2021 łączne nakłady finansowe 20.500,00 zł, w tym 2021 r. 10.000,00 zł; poz. 1.3.2.8 „Przebudowa drogi gminnej nr 110651D w Grzegorzowie” okres realizacji 2019 – 2021 łączne nakłady finansowe 1.238.370,00 zł, w tym 2021 r. 55.000,00 zł, dodano nowe przedsięwzięcie poz. 1.3.2.9. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie II etap okres realizacji 2020 – 2021 łączne nakłady finansowe137.000,00 zł, w tym 2021 r. 55.000,00 zł,

W wydatkach majątkowych na rok 2021 przyjęto zadania wynikające z zawartych umów na wykonanie zadań oraz zadania kontynuowane dla których w roku 2020 sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. Finansowanie zadań planuje się z dochodów własnych oraz dotacji ze źródeł zewnętrznych.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji dlatego nie są zaplanowane wydatki z tego tytułu.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. W latach 2022-2028 przewiduje się, że realizacja budżetu zakończy się nadwyżką budżetową w danym roku. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji samorządowych.

W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów wynik budżetu 2021 roku - deficyt wyniesie 3.176.363,10 zł, który sfinansowany zostanie :

1) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.998.336,02 zł,

2) przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych  w kwocie 178.027,08 zł.

Pierwotnie planowano nadwyżkę w wysokości 565.126,61 zł po dokonanych zmianach po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów wynik budżetu 2021 roku - deficyt wyniesie 3.176.363,10 zł,  spowodowany jest wzrostem wydatków ogółem o kwotę 1.520.562,24 zł (nie zrealizowano w całości zaplanowanych wydatków majątkowych na rok 2020 r. i przeniesiono je do realizacji w 2021 r.) oraz spadkiem planowanych dochodów o kwotę 2.220.927,47 zł (zaplanowane dochody na 2021 r. zostały zrealizowane w 2020 r., które w roku 2021 stanowią przychody budżetu gminy).

Przychody i rozchody :

Gmina Mściwojów korzysta z różnorakich instrumentów finansowych dostępnych na rynku, co pozwala na prowadzenie na szeroką skalę działań inwestycyjnych. Do instrumentów tych należy zaliczyć kredyty zaciągane na rynku komercyjnym, preferencyjne pożyczki oraz emisję obligacji samorządowych. Budżet gminy Mściwojów na rok 2021 obejmuje rozchody związane ze spłatami zaciągniętych przez gminę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i wykupu obligacji samorządowych. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy Mściwojów przeznacza się na  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 565.126,61 zł. Łączna kwota rozchodów budżetu zaplanowana została w wysokości 1.051.132,00 zł i obejmuje ona spłaty w 2021 r. zobowiązań wynikających z zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji na podstawie zawartych umów, z tego:

1. Spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 151.132,00 zł,

2. Wykup obligacji komunalnych 900.000,00 zł,

Gmina Mściwojów nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji, których termin realizacji przypada   na rok budżetowy.

Ustalone w poszczególnych latach wielkości planowanych spłat oraz wynikające z tego salda zadłużenia mieszczą się w ustawowo ustalonych limitach.

Planowane przychody w łącznej kwocie 4.227.495,10 zł (wzrost o kwotę 3.741.489,71 zł w stosunku do planu dochodów przyjętego w Uchwale nr XXIII.142.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028) stanowią :

przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnychna rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.197.344,08 zł (środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację wydatków majątkowych w 2021 roku w zakresie inwestycji pt.:”Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów 454.190,40 zł, „Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie” 714.000,00 zł oraz 29.153,68 zł z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -zrealizowano dochody w wysokości 56.462,21 zł natomiast wydatki poniesiono w wysokości 27.308,53 zł),

przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środkówpochodzących z budżetu Unii Europejskiej 31.815,00 zł tj. spłata pożyczki udzielonej na realizację zadania pn.: „Rozwój rekreacji i sportu na terenie wsi Grzegorzów” realizowanego w ramach środków z Unii Europejskiej PROW. Planowany termin spłaty wnioskowanej pożyczki w 2021 roku w ciągu 7 dni od daty otrzymania dotacji ze środków PROW na lata 2014-2020.

przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznychw kwocie 2.998.336,02 zł (wyliczona kwota wolnych środków – w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na koniec roku wynosi 3.471.258,31 zł)

Informacja o kwocie długu :

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2021 roku według wartości nominalnej wyniosło będzie 3.260.137,00zł i stanowiło będzie 13,38 % planowanych dochodów.

Po wysłuchaniu Pani Skarbik głos zabrał Radny K. Boberda pytając z czego wynika deficyt?

Odpowiadając Pani Skarbnik poinformowała, że wpłynęły dochody z rewitalizacji, które miały wpłynąć w 2021r, i nie zdążyliśmy ich rozliczyć. Deficyt wynika z wolnych środków na rok 2021, które będą stanowić przychód.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu omówiła Pani Skarbnik.

Zmniejsza  się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 2.220.927,47zł z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 16.217,08 zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę  2.237.144,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.520.562,24 zł z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 167.495,15 zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.353.067,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2021 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 24.356.707,16 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 17.693.403,75 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 6.663.303,41 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5.563.683,41 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 1.099.620,00 zł,

2. wydatki budżetu gminy 27.533.070,26 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.555.760,65 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 10.904.868,91 zł, z tego na: ? wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.697.366,23 zł, ? wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.207.502,68 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 441.950,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.027.595,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu 105.000,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 76.346,74 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.977.309,61 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.977.309,61 zł, w tym: ? na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.247.387,61 zł.

3. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 4.227.495,10 zł, w tym przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 31.815,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.197.344,08 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 2.998.336,02 zł.

4. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 1.051.132,00 zł;

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.176.363,10 zł sfinansowany zostanie :

1) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.998.336,02 zł,

2) przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych  w kwocie 178.027,08 zł.

Po wysłuchaniu Pani Skarbnik Radny K. Boberda zapytał, dla którego OSP planuje się zakup łodzi?

Odpowiadając Wójt poinformował, że dla OSP w Mściwojowie, ponieważ jest to jednostka w naszej gminie wyznaczona do ratownictwa wodnego.

Radny J. Delanowski zapytał, czy drugi kierowca będzie zatrudniony w OSP Mściwojów na stałe?

Odpowiadając Wójt poinformował, że tak, ponieważ od 3 lat jest tylko 1 kierowca, a w Marcinowicach jest 2.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mściwojów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym omówił Wójt.

Nie zgłoszono uwag i pytań do omawianego projektu.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok omówił Przewodniczący RG.

Nie zgłoszono uwag i pytań do omawianego projektu.

Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia planu stałych komisji Rady Gminy na 2021 rok Nie zgłoszono uwag i pytań do omawianego projektu.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2021 omówiła Pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie.

Celem głównym Gminnego Programu jest zapobieganie uzależnieniom od alkoholu i substancji psychoaktywnych poprzez podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy (w szczególności dzieci i młodzieży) na temat szkodliwości ich stosowania, a także ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych oraz zaburzeń życia rodzinnego, będących następstwem spożywania alkoholu i zażywania narkotyków.

Do planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów na 2021 r, który wynosi 62.000, zł dodano środki nie wydatkowane w 2020 roku w kwocie 35 177,00 zł. Łączny plan na rok 2021 wynosi 97 177,00 zł.

Radny T. Siczek zapytał o to jak często są spotkania GKRPA.

Odpowiadając Pani Kierownik poinformowała, że zgodnie z ustawą raz na kwartał.

Więcej pytań nie zgłoszono.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie.

 

Protokołowała

Marta Rzepka- Referent ds. kancelaryjno - technicznych