Mściwojów, dn. 01 kwietnia 2021 r.

OZP.6220.1.2021

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 36 § 1 w związku z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Wójt Gminy Mściwojów zawiadamia strony postepowania, że sprawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Kontynuacji eksploatacji (do rzędnej spągu +100 m n.p.m i zwiększonym wydobyciu do 900 000 Mg rocznie) i przeróbce kopaliny w Kopalni Granitu „Zimnik I) nie będzie mogła zostać załatwiona w terminie.

Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy przez organ opiniujący tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu, o czym urząd został zawiadomiony w przesłanym piśmie znak: WR.RZŚ.4360.24.2021 z dnia 26 marca 2021 r. (data wpływu 31.03.2021). Organ wyznaczył nowy termin wydania uzgodnienia raportu do 21 kwietnia 2021 r.W związku z koniecznością dopełnienia procedury, Wójt Gminy Mściwojów zawiadamia  o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia do dnia 28.05.2021 r. Jednocześnie Wójt Gminy informuje, iż w dniu 29.03.2021 r. wpłynęła do tut. organu pozytywna opinia w sprawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Wójta Gminy Dobromierz znak: RBiR.620.3.2021 z dnia 23.03.2021 r.

 

Pouczenie:

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 562 z późn. zm.)  służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.