Mściwojów, dnia 16.07.2021 roku

 

OZP.271.2.2021

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej dz. nr 172/1”

 

Gmina Mściwojów z siedzibą w Mściwojowie, Mściwojów 43, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ) zwaną dalej „ustawą”, przedstawia informacje z otwarcia ofert.

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.07.2021 r., o godzinie 1215 .

 

 

Wykaz złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji (powyżej minimalnego okresu wymaganego
w postępowaniu, czyli 36 miesięcy) na roboty

 

1.

 

KONSORCJUM FIRM:

Lider Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o. o.

ul. Poniatowskiego 25

59-400 Jawor

Partner Konsorcjum:

Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

ul. Dworcowa 26

58-560 Jelenia Góra

 

 

 

 

 

787 976,54 zł

 

 

 

 

Okres gwarancji
60 miesięcy