Mściwojów, 19.07.2021 r.

OZP.271.2.2021

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

 

Gmina Mściwojów z siedzibą w Mściwojowie, Mściwojów 43, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 260 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz.1129) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej dz. nr 172/1”

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający, na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 500 000,00 zł brutto i udostępnił tę informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert, które miało miejsce dnia 16 lipca 2021 r. o godzinie 12:15.

Jedyna w postępowaniu oferta złożona przez konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o. o. ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor Partner Konsorcjum:  Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o. o.
ul. Dworcowa 26, 58-560 Jelenia Góra zawiera cenę wynoszącą 787 976,54 zł brutto.

Zamawiający po przeanalizowaniu swoich możliwości finansowych nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający, zatem unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 262 ustawy, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu.