Mściwojów, dnia 04.08.2021 roku

 

 

OZP.271.4.2021

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji  na zadanie pn.:” Przebudowa drogi  gminnej w Godziszowej dz. nr 172/1”.

 

 

 

Stosownie do wymogu określonego w art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający informuje, że  kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia to: 500 000,00 zł z brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).