Mściwojów, dn. 29.10.2021 r.

OZP.6220.1.2021

 

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

o wydaniu w dniu 28.10.2021 roku, znak: OZP.6220.1.2021 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn.: „Kontynuacji eksploatacji (do rzędnej spągu +100 m n.p.m i zwiększonym wydobyciu do 900 000 Mg rocznie) i przeróbce kopaliny
w Kopalni Granitu „Zimnik I) dla firmy TINARG Sp. z o.o., Zimnik 37, 59-407 Mściwojów. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów, pokój nr 22 w dni robocze, w godzinach od 700 do 1500.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Mściwojów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania storna może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postanowienia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej licząc od dnia następnego