Protokół
ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji  Rady Gminy Mściwojów
odbytego w dniu 30 kwietnia 2021r.

 

Posiedzenie rozpoczęło się 30.04.2021r.. o godz. 9:00, a zakończyło tego samego dnia o godz. 10:00

Obecni wg listy obecności (zeszyt).

W posiedzeniu ponadto uczestniczyli:
1. Mariusz Foryś- Wójt Gminy
2. Monika Białek – Skarbnik Gminy
3. Anna Szymczak – kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
4. Anna Delanowska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Funkcjonowanie gminnej służby zdrowia.

3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Mściwojów.

4. Zamknięcie posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Siczek – Przewodniczący Rady Gminy.

2. Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie.

Pani Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie omówiła funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie.

Po wysłuchaniu Pani Kierownik głos zabrał Radny K. Boberda pytając czy szczepimy tylko naszych pacjentów czy też spoza regionu, jeśli spoza to czy  rejestrują się przez infolinię czy sami dzwonią?

Odpowiadając Pani kierownik poinformowała, że są to różni pacjenci, którzy szukają miejsc i dzwonią sami, ale również rejestrują się przez infolinię.

Radny H. Michalak zapytał czy można zarejestrować się na szczepienie bez przeszkód i czy jest możliwość wybrania szczepionki? Odpowiadając Pani kierownik poinformowała, że tak jest kilka numerów i nie ma znaczenia na który się zadzwoni i że istnieje możliwość wybrania szczepionki.

Radny K. Boberda zapytał czy jeżeli pacjent zapisał się na szczepienie a pojedzie gdzie indziej czy z tego tytułu będzie miał jakieś problemy? Odpowiadając Pani Kierownik poinformowała, że  nie będzie problemów ponieważ wszystko jest odnotowywane w systemie.

Radny H. Michalak zapytał o godziny przyjęć pulmunologa i diabetologa. Odpowiadając Pani Kierownik poinformowała, że we wtorki i w środy od 9-15.

Więcej pytań nie zgłoszono.

3.  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Mściwojów.

Ocenę zasobów pomocy społecznej przedstawiła Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie.

Po wysłuchaniu Pani Kierownik głos zabrał Radny T. Siczek  pytając czy pojawiły się jakieś głosy odnośnie pomocy zdalnej. Odpowiadając Pani Kierownik poinformowała, że dzieci objęte nauczaniem zdalnym mają możliwość korzystania z pomocy psychologa.

Więcej pytań nie zgłoszono.

4. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie.

Protokołowała

Marta Rzepka- Referent ds. kancelaryjno - technicznych