Protokół
ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji  Rady Gminy Mściwojów
odbytego w dniu 29 lipca 2021r.

 

Posiedzenie rozpoczęło się 29.07.2021r. o godz. 8:35, a zakończyło tego samego dnia o godz. 09:41

Obecni wg listy obecności (zeszyt).

W posiedzeniu ponadto uczestniczyli:
1. Mariusz Foryś- Wójt Gminy,
2. Waldemar Dziędzioła – Zastępca Wójta
3. Monika Białek – Skarbnik Gminy,
4. Iwona Jarosińska – Kierownik GBP w Mściwojowie,
5. D. Brzyk – dyrektor Sp Snowidza
6. P Pieniążek – dyrektor ZSP w Targoszynie

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja na temat Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie.
3. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2021/22 oraz informacja na temat projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2021/22.
4. Informacja nt. funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie.
5. Analiza uchwał na XXIX sesję rady Gminy:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028,
b) w sprawie zmiany budżetu Gminy Mściwojów na 2021 rok.
6. Zamknięcie posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Siczek – Przewodniczący Rady Gminy.

2. Informację na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie za rok 2021  przedstawiła Pani Kierownik.

Nie zgłoszono pytań i uwag.

3. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2021/22 oraz informacja na temat projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2021/22.

Jako pierwszy informację w w/w sprawie przedstawił Dyrektor Szkoły Podstawowej w Snowidzy.

Po wysłuchaniu pana Dyrektora głos zabrał Radny K. Boberda pytając czy w tym roku  będzie używana sala sportowa w Marcinowicach?

Odpowiadając Dyrektor poinformował, że będzie używana w okresie od listopada do marca przynajmniej raz w tygodniu.

Radny K. Boberda zapytał również o rejonizację  dzieci, czy np. dziecko mieszkające w Marcinowicach będzie można zapisać do szkoły w Snowidzy.

Odpowiadając dyrektor poinformował, że wszystko zależy od możliwości szkoły.

Radny Z. Łuniewski zapytał o skalę zaszczepionych nauczycieli?

Odpowiadając dyrektor poinformował, że nie możemy prowadzić takich statystyk, ale większość nauczycieli jest zaszczepionych.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Następnie w w/w sprawie głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Targoszynie.

Radny T. Siczek zapytał czy w szkole są dzieci z orzeczeniem?

Odpowiadając Dyrektor poinformował, że tak i że dla takich dzieci są zajęcia rewalidacyjne.

Rady K. Boberda zapytało formę zajęć wspomagających?

Odpowiadając dyrektor poinformował, że są to działania przyznane przez Ministra tzw. kółka z j. polskiego, matematyki i j. obcego w związku z pandemią.

Radny K. Boberda zapytał również o to czy wszystkie dzieci zostały przyjęte do przedszkola?

Odpowiadając Dyrektor poinformował, że tak i że są jeszcze wolne miejsca.

Więcej pytań nie zgłoszono.

4. Informacja nt. funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie przedstawiła Pani Skarbnik.

Po wysłuchaniu informacji radny T. Siczek zapytał czy mamy zadłużenie odnośnie sołectw?

Odpowiadając pani Skarbnik poinformowała, że nie ma takiego zadłużenia.

Więcej pytań nie zgłoszono.

5. Analiza uchwał na XXIX sesję rady Gminy:

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028\ omówiła Pani Skarbnik.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mściwojów opracowano na lata 2021 – 2028, natomiast prognozę kwoty długu stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 uwzględniając zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania. Przedsięwzięcia planowane do realizacji, wynikające z załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz programy, projekty lub zadania pozostałe, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Nie przedstawiono w wykazie przedsięwzięć programów, projektów i zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego ani wieloletnich gwarancji i poręczeń z uwagi na to, że w chwili sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie są one realizowane, jak również nie są planowane w kolejnych latach prognozy.

Prognozy budżetu operacyjnego (dochody bieżące, wydatki bieżące) sporządzono przede wszystkim w oparciu o metodę statystycznej ekstrapolacji, przy uwzględnieniu czynników makroekonomicznych jak i historycznego układu źródeł dochodów z jednej strony i wydatków związanych z funkcjonowaniem z drugiej. Prognozowanie jest procesem ciągłym, wymagającym stałej obserwacji nie tylko czynników wpływających na przyjmowane wielkości, ale również weryfikacji przyjętych wcześniej prognoz.

Analiza wykonania budżetu roku 2020, w szczególności analiza dynamiczna odnosząca się do lat poprzednich pozwala wskazać kierunki zachodzących zmian i ich skalę. Istnieje również duże prawdopodobieństwo, że niektóre z zaobserwowanych trendów będą kontynuowane w kolejnych latach.

Dochody:

Plan dochodów na rok 2021 po wprowadzonych zmianach w stosunku do planu dochodów przyjętego w Uchwale nr XXIII.142.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028 przewiduje zmniejszenie dochodów ogółem o 11,54% tj. 3.065.902,87 zł. Spadek ten wynika ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych o 40,51 % tj. 3.605.569,55 zł, w tym głównie z tytułu sprzedaży majątku spadek o 45,24 % oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje spadek o 39,13 %. Natomiast w przypadku dochodów bieżących planowane jest zwiększenie o 3,05 %  tj.  539.666,68 zł,  w tym głównie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  wzrost o 7,01 % tj. 410.759,13 zł(dotacja celowa w wysokości 4.000,00 zł w związku z zawartą umową powierzenia grantu nr FS/Mściwojów/2020/20 z Fundacją Sendzimira w celu przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych Dokumentów planistycznych w ramach realizacji Projektu pt. ”Wspólna Przestrzeń” oraz 12.217,08 zł dotacja celowa w związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu nr  RPDS.03.03.01-02-0017/19-00 z dnia 02.04.2020 r. na realizację zadania pn.:„ Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, dotacja na realizację NSPL i M 6.654,00 zł, dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 69.137,00 zł, dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 296.224,28 zł, dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 4.310,40 zł, dotacja celowa na na przeciwdziałanie erozji gleb 30.000,00 zł, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki 36.181,37 zł, środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi programu „Czyste powietrze" oraz zmniejszenie o 77.965,00 zł na działalność GOPS) oraz z tytułu pozostałych dochodów wzrost o 1,81% tj. 88.914,55 zł ( ustanowienie służebności 28.975,00 zł, 1.434,00 zł spłata wierzytelności  z tyt. nieterminowego wykonania umowy, 100,00 zł za wykonanie transakcji przy użyciu terminala, 8.150,00 zł z tytułu wypłaty przez gwaranta odszkodowania z tyt. nie usunięcia powstałych wad  w przedmiocie wykonanej umowy,  wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 500,00 zł oraz 20.676,00 zł z tytułu dochodów związanych z podjęciem działań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej).

Informacja o ostatecznych na 2021 r. rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw publikowana przez Ministerstwo Finansów wskazuje, że w przypadku Gminy Mściwojów, subwencja będzie wyższa od tej w 2020 r. o kwotę 544.674,00 zł (zgodnie z pismem z dnia 9 lutego 2021 r. nr ST3.4750.2.2021 ostateczna kwota subwencji oświatowej ulega zmniejszeniu o kwotę 35.007,00 zł a następnie dnia 2 lipca 2021 r. została przyznana Gminie Mściwojów kwota 75.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i wynosić będzie 2.888.975,00 zł), wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą niższe o kwotę 443.344,00 zł .

W strukturze dochodów bieżących w 2021 r. i w latach następnych nadal największy udział będą miały wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące, subwencja i PIT.

Podstawą opracowania WPF Gminy Mściwojów począwszy od 2021 roku, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2018, 2019 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2020 r .Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mściwojów przygotowana została na lata 2021-2028, tj. okres spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Do dochodów majątkowych zaliczono wpływy ze sprzedaży majątku, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dotacje na inwestycje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Na rok 2021 przyjęto szacunkową wartość z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 1.083.620,00 zł, uwzględniając następujące sprzedaże:

1) lokalu mieszkalnego w Targoszynie nr 49/3 na rzecz dotychczasowego najemcy 4.000,00 zł,

2) lokalu mieszkalnego w Targoszynie nr 49/6 na rzecz dotychczasowego najemcy 4.000,00 zł,

3) lokalu mieszkalnego w Targoszynie nr 49/5 na rzecz dotychczasowego najemcy 4.000,00 zł,

4) lokalu mieszkalnego w Godziszowej 54A/3 - cena wywoławcza 32.000 zł,

5) część działki nr 233dr, część działki nr 406dr oraz działka 195/2 obręb Targoszyn -208.000,00 zł,

6) działki nr 159/3 obręb Grzegorzów 490.480,00 zł,

7) lokalu mieszkalnego w Zimniku nr 1 - 4.000,00 zł,

8) działki nr 55 obręb Siekierzyce o pow.0,6797 ha 162.060,00 zł,

9) działki nr 265 obręb Niedaszów o pow.0,6666 ha 175.080,00 zł,

oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16.000,00 zł (sprzedaż kutra holowniczego KH 200 wraz z przyczepą specjalną).

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 908.267 zł wynika z dokonania w miesiącu grudniu 2020 r. sprzedaży następujących składników majątku :

1) lokalu mieszkalnego w Godziszowej 57A/3 - cena wywoławcza 25.000 zł,

2) działki nr 143/34 obręb Targoszyn o pow.0,1101 ha - cena wywoławcza 47.470 zł,

3) działki nr 143/35 obręb Targoszyn o pow.0,0926 ha - cena wywoławcza 43.430 zł,

4) działki nr 143/37 obręb Targoszyn o pow.0,1728 ha - cena wywoławcza 67.670 zł, a pierwotnie planowanych do sprzedaży w 2021 r. oraz rezygnacją na ten moment ze sprzedaży cz. dz. nr 514 o pow. 1,40 ha pod zabudowę jednorodzinną 724.697,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia są determinowane stanem koniunktury w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku obrotu nieruchomościami. Uzyskanie zaplanowanych dochodów zależne będzie od atrakcyjności przedkładanych ofert przez gminę, jak też od czynników zewnętrznych, kształtujących popyt na nieruchomości. W 2021 roku będzie należało monitorować przyjęte założenia co do wpływów ze sprzedaży majątku i w razie konieczności dokonywać korekt.

W 2022 roku przyjęto szacunkową wartość z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 740.000,00 zł uwzględniając sprzedaż działek przemysłowych oraz działek pod zabudowę jednorodzinną w obrębie miejscowości Mściwojów, w pozostałych okresach planowana sprzedaż działek budowlanych w obrębie miejscowości Mściwojów na poziomie 100.000,00 zł.

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2021 roku pierwotnie zaplanowano do pozyskania kwotę 6.892.560,96 zł, niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia zaplanowanych środków do kwoty 4.195.258,41 zł (-2.697.302,55 zł) zł uwzględniając następujące transfery :

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (-959.285,00 zł) 0,00 zł ,

dotacje celowe otrzymane z samorządu województwana inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 858.860,00 zł (-409.140,00 zł), na realizację następujących zadań :

- Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie dz.nr 143/40 – planowana kwota dofinansowania 24.360,00 zł (wielkość dotacji oszacowana na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXX/565/21),

- Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej dz. nr 172/1 – planowana kwota dofinansowania 88.200,00 zł (wielkość dotacji oszacowana na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXII/542/20),

- Przebudowa drogi Niedaszów II droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW dz.nr 117,131,132 - planowana kwota dofinansowania 465.800,00 zł (wielkość dotacji oszacowana na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXX/565/21),

- Przebudowa drogi Niedaszów I II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW dz.nr 107 - planowana kwota dofinansowania 280.500,00 zł (wielkość dotacji oszacowana na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXII/542/20),

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawylub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pierwotnie planowano 3.951.275,96 zł dokonano zmniejszenia planu dochodów do kwoty 3.336.398,41 zł (-614.877,55 zł). Ww. środki dotyczą dofinansowanie kosztów operacji realizowanej w ramach RPO WD 2014-2020 pod nazwą :

- „ Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” w kwocie 999.999,93 zł w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” (projekt realizowany jest w partnerstwie 5 gmin, wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji i na ich terenie mieści się miejsce realizacji projektu. Liderem jest Miasto i Gmina Bolków a partnerami gminy: Krotoszyce, Mściwojów, Paszowice i Wądroże Wielkie partnerstwo zostało usankcjonowane umową partnerską. Umowa o dofinansowanie projektu nr  RPDS.03.03.01-02-0017/19-00 z dnia 02.04.2020 r.),

- „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” w kwocie 2.336.398,48 zł zmniejszenie o kwotę 614.877,55 zł w związku z otrzymaniem części zaliczki w m-cu XII 2020 r.(umowa o dofinansowanie projektu “Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” nr RPDS.06.03.01-0041/17-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 “Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.3 “Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 6.3.1 “Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne” RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 28 listopada 2018 r.).

środki otrzymane z państwowych funduszy celowychna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych pierwotnie planowano dochody w wysokości 714.000,00 zł na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie”, w związku z otrzymaniem środków w m-cu XII 2020 r. ww. kwota stanowić będzie w 2021 r. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2018-2019 oraz przewidywane wykonanie w roku 2020 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą. Przyjęta wartość dochodów bieżących wynika z ostrożnościowego podejścia do szacowania wpływów tej kategorii. Do dochodów majątkowych zaliczono wpływy ze sprzedaży majątku, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dotacje na inwestycje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Planując inwestycje na następne lata nie sposób nie planować jednocześnie źródeł ich sfinansowania, a opierać się jedynie na środkach własnych. Tym bardziej jest to uzasadnione w przypadku inwestycji, które będą miały szanse pozyskania środków zewnętrznych w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027. Informacje spływające z instytucji zarządzających dotychczasowymi funduszami europejskimi wskazują bowiem na podtrzymanie w nowej perspektywie unijnej głównych kierunków i priorytetów, jak w obecnej. Dla tych inwestycji należy uznać za oczywiste, że w przypadku nie pozyskania dofinansowania, ich realizacja będzie odłożona na następne lata lub wydłuży się znacznie w czasie tak, aby dostosować możliwości inwestycyjne do bezpiecznego poziomu zadłużania Gminy. Z chwilą ogłoszenia naboru wniosków o pomoc finansową do programu PROW, RPOWD i innych Programów, do konkursów i Funduszy, Gmina planuje złożyć wnioski o dofinansowanie wykonania zadań inwestycyjnych.

Prognozowane wydatki.

Wydatki budżetu zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki budżetu gminy planowano z uwzględnieniem wykonania za lata poprzednie. Jako obligatoryjne uwzględniono wydatki związane z funkcjonowanie jednostek gminy. Prognozując wydatki uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem art. 243 u.o f.p. Prognozowane wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie. Planując wydatki bieżące w pierwszej kolejności określono poziom wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wielkości wynikające z kalkulacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy z uwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Jako obligatoryjne wydatki na obsługę długu (kol.2.1.3 i 2.1.3.1 zał.1 WPF) zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań i oprocentowaniem obowiązującym w miesiącu sporządzania wieloletniej prognozy finansowej. Uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Wykazana kwota ma tendencję malejącą ,ponieważ jest wyliczana od kwoty pozostałej do spłaty.

Plan wydatków na rok 2021 po wprowadzonych zmianach w stosunku do planu wydatków przyjętego w Uchwale XXIII.142.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028 przewiduje wzrost wydatków ogółem o 4,81 % tj. 1.251.310,53 zł w związku ze wzrostem wydatków bieżących o 5,35 % tj. 931.314,44 zł  i wydatków majątkowych o 3,71 % tj. 319.996,09 zł.

Wydatki bieżące wzrost o 5,35 % tj. 931.314,44 zł  w tym min. na realizację następujących zadań : „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych Dokumentów planistycznych w ramach realizacji Projektu pt. ”Wspólna Przestrzeń”, wydatków na OSP, wprowadzeniem do planu 2021 r. niewykorzystanych środków przez GOPS na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, ubezpieczeniem mienia oraz zakupem usług, usług remontowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic, przeprowadzenie NSPL i M w 2021 r., zakupem wiat przystankowych i gablot, dokonaniem przeglądów obiektów inżynieryjnych, przycinką drzew, wypłatą dotacji z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zakupem wyposażenia szkół w podręczniki, zapobieganiem erozji gleb, realizację programu "Czyste powietrze", zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZGK oraz działań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

Wydatki budżetu w latach 2021-2028 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki budżetu gminy planowano z uwzględnieniem wykonania za lata poprzednie. Jako obligatoryjne uwzględniono wydatki związane z funkcjonowanie jednostek gminy. Prognozując wydatki uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem art. 243 u.o f.p. Prognozowane wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie. Planując wydatki bieżące w pierwszej kolejności określono poziom wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy.

Wydatki majątkowe zwiększenie o 3,71 % tj. 319.996,09 zł w związku niepełnym wykorzystaniem planu w 2020 r. i przeniesieniem ich do realizacji na 2021 rok („Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów”, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Snowidza dz. nr 490/2, 497/2, 758/5, 758/7, 758/11, 758/12, 758/13, 758/14, 758/15, 758/16, 47/17”) oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o dł. ok. 1,5 km” zwiększenie wartości planowanej dotacji o 307.351,00 zł, „Zakup łodzi dla OSP” 30.000,00 zł, „Termomodernizacja budynku GOZ w Mściwojowie II etap”,” Modernizacja sieci WOD-KAN”, „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do ograniczenia stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla KWPSP we Wrocławiu”, „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Luboradzu” oraz zwiększeniem wartości dotychczasowych zadań tj. zadnia pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Niedaszów dz. nr 105,107,108” zwiększenie o 15.000,00 zł, „Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji wraz z doposażeniem” zwiększenie o 25.000,00 zł  (zmiana jednostki realizującej zadanie – Urząd Gminy Mściwojów), „Przebudowa przepustu na rzece Wierzbiak w m. Luboradz”, „Zakup tabletów dla Zespołu Ratownictwa Medycznego" oraz rezygnacją z realizacji inwestycji drogowych w Targoszynie dz. nr 242 i Luboradzu dz. nr 192/4,192/2,192/3 w związku z niemożliwością uzyskania dofinansowania w roku bieżącym na ww. zadania).

Zaplanowane wydatki majątkowe w latach 2021 - 2023 są przeznaczone na kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich, natomiast w latach 2024 - 2028 wydatki majątkowe potraktowano jako wydatki inwestycyjne jednoroczne i realizowane będą pod warunkiem otrzymania dofinansowania na te zadania.

Podobnie jak w przypadku wydatków bieżących, wydatki majątkowe w 2021 r. odpowiadają zapisom projektu uchwały budżetowej. Na wydatki majątkowe składają się przedsięwzięcia jednoroczne (2021 r.) oraz realizowane w formule wieloletniej, które stanowią element Wieloletniej Prognozy Finansowej w postaci Załącznika Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć. Wykaz Przedsięwzięć przedstawia limity wydatków i zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2021-2023.Wydatki majątkowe w latach 2021 – 2023 zaplanowano w wielkościach wynikających z Wykazu Przedsięwzięć stanowiącego Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów. W ramach wydatków na przedsięwzięcia ogółem dokonano zmiany wielkości zaplanowanych  łącznych nakładów finansowych z kwoty  10.795.615,99 zł na 11.944.141,47 zł zaplanowanych na realizację przedsięwzięć :

·Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. : Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) poz. 1.1:

-wydatki bieżące poz. 1.1.1 :

- poz. 1.1.1.1. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” okres realizacji 2019-2021 łączne nakłady finansowe dokonano zmiany wielkości kwoty z 97.525,00 zł do kwoty 91.375,00 zł , w tym 2021 rok 62.892,73 zł wzrost o 17.887,46 zł.

- wydatki majątkowe poz. 1.1.2:

- wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe dokonano zmiany wielkości zaplanowanych  łącznych nakładów finansowych z kwoty  4.520.773,50 zł na kwotę 4.663.932,41 (poz. 1.1.2.1”Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” okres realizacji 2017-2021 łączne nakłady finansowe dokonano zmiany wielkości z kwoty 3.344.303,00 zł do kwoty 3.481.311,91 zł, w tym 2021 rok 3.070.917,11 zł (+ 945.716,09 zł), poz. 1.1.2.2 „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” okres realizacji 2019-2021 łączne nakłady finansowe dokonano zmiany wielkości  z kwoty 1.176.470,50 zł do kwoty 1.182.620,50 zł, w tym 2021 rok 1.176.470,50 zł).

W wydatkach majątkowych na rok 2021 przyjęto zadania wynikające z zawartych umów na wykonanie zadań oraz zadania kontynuowane dla których w roku 2020 sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. Finansowanie zadań planuje się z dochodów własnych oraz dotacji ze źródeł zewnętrznych.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji dlatego nie są zaplanowane wydatki z tego tytułu.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. W latach 2022-2028 przewiduje się, że realizacja budżetu zakończy się nadwyżką budżetową w danym roku. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji samorządowych.

W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów wynik budżetu 2021 roku - deficyt wyniesie 3.752.086,79 zł, który sfinansowany zostanie :

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.197.344,08 zł,

2) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.554.742,71 zł,

Pierwotnie planowano nadwyżkę w wysokości 565.126,61 zł po dokonanych zmianach po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów wynik budżetu 2021 roku - deficyt wyniesie 3.752.086,79 zł,  spowodowany jest wzrostem wydatków ogółem o kwotę 1.251.310,53 zł (nie zrealizowano w całości zaplanowanych wydatków majątkowych na rok 2020 r. i przeniesiono je do realizacji w 2021 r.) oraz spadkiem planowanych dochodów o kwotę 3.065.902,87 zł (zaplanowane dochody na 2021 r. zostały zrealizowane w 2020 r., które w roku 2021 stanowią przychody budżetu gminy).

Przychody i rozchody :

Gmina Mściwojów korzysta z różnorakich instrumentów finansowych dostępnych na rynku, co pozwala na prowadzenie na szeroką skalę działań inwestycyjnych. Do instrumentów tych należy zaliczyć kredyty zaciągane na rynku komercyjnym, preferencyjne pożyczki oraz emisję obligacji samorządowych. Budżet gminy Mściwojów na rok 2021 obejmuje rozchody związane ze spłatami zaciągniętych przez gminę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i wykupu obligacji samorządowych. Łączna kwota rozchodów budżetu zaplanowana została w wysokości 1.051.132,00 zł i obejmuje ona spłaty w 2021 r. zobowiązań wynikających z zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji na podstawie zawartych umów, z tego:

1. Spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 151.132,00 zł,

2. Wykup obligacji komunalnych 900.000,00 zł,

Gmina Mściwojów nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji, których termin realizacji przypada   na rok budżetowy.

Ustalone w poszczególnych latach wielkości planowanych spłat oraz wynikające z tego salda zadłużenia mieszczą się w ustawowo ustalonych limitach.

Planowane przychody w łącznej kwocie 4.803.218,79 zł (wzrost o kwotę 4.317.213,40 zł w stosunku do planu dochodów przyjętego w Uchwale nr XXIII.142.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028) stanowią :

przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnychna rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.197.344,08 zł (środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację wydatków majątkowych w 2021 roku w zakresie inwestycji pt.:”Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów 454.190,40 zł, „Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie” 714.000,00 zł oraz 29.153,68 zł z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -zrealizowano dochody w wysokości 56.462,21 zł natomiast wydatki poniesiono w wysokości 27.308,53 zł),

przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środkówpochodzących z budżetu Unii Europejskiej 31.815,00 zł tj. spłata pożyczki udzielonej na realizację zadania pn.: „Rozwój rekreacji i sportu na terenie wsi Grzegorzów” realizowanego w ramach środków z Unii Europejskiej PROW. Planowany termin spłaty wnioskowanej pożyczki w 2021 roku w ciągu 7 dni od daty otrzymania dotacji ze środków PROW na lata 2014-2020.

przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.574.059,71zł (wyliczona kwota wolnych środków – w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na koniec roku wynosi 4.665.586,57 zł).

Informacja o kwocie długu :

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2021 roku według wartości nominalnej wyniosło będzie 3.260.137,00zł i stanowiło będzie 13,87 % planowanych dochodów.

Na zadłużenie składają się:

- pożyczki w WFOŚ i GW 760.137,00 zł

- obligacje komunalne 2.500.000,00 zł

        Spłata kredytów i pożyczek planowana jest do 2028 r. natomiast całkowity wykup wyemitowanych obligacji komunalnych nastąpi w 2025 r.

Rozchody zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat kredytów i pożyczek zawartych w podpisanych umowach i harmonogramem wykupu wyemitowanych obligacji.

        Łączna kwota planowanych odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243  u.f.p.z tyt. ww. pożyczek za 2021 r. wyniesie 25.127,00 zł. Kwota długu począwszy od roku 2021 wykazywać będzie tendencję malejącą do 2028 roku. Najwyższe zadłużenie planowane jest w 2021 roku i wyniesie ono 3.260.137,00 zł. W przypadku Gminy Mściwojów dług kreowany jest na poziomie budżetu majątkowego, co oznacza, że celem zaciągania zobowiązań zwrotnych jest przede wszystkim konieczność sfinansowania prowadzonych działań inwestycyjnych. Od roku 2022 do końca okresu prognozy dług będzie spłacany tylko nadwyżkami budżetowymi. W latach 2021-2028 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie długu nie wystąpi dług spłacany wydatkami. Wartość obsługi zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku wykazano w kolumnie 6 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028. W latach 2021-2028, obliczone na podstawie prognozowanych wielkości budżetu, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, nie przekraczają dopuszczalnego poziomu, ustalonego zgodnie z art. 243 u.f.p.

Nie zgłoszono pytań i uwag do omawianego projektu uchwały.

Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok omówiła Pani Skarbnik.

Zwiększa  się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 134.079,55 zł w ramach planu dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 231.361,00 zł z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 161.361,00 zł a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł.Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2021 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 23.511.731,76 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 18.216.853,35 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 5.294.878,41 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 4.195.258,41 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 1.099.620,00 zł,

2. wydatki budżetu gminy 27.263.818,55 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 18.326.579,94 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 11.709.876,53 zł, z tego na: ? wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.731.462,78zł, ? wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.978.413,75 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 548.950,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.886.406,67 zł,

d) wydatki na obsługę długu 105.000,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 76.346,74 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.937.238,61 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.937.238,61 zł, w tym: ? na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.247.387,61 zł.

3. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 4.803.218,79 zł, w tym przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 31.815,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.197.344,08 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 3.574.059,71 zł.

4. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 1.051.132,00 zł;

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.752.086,79 zł sfinansowany zostanie :

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.197.344,08 zł

2) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.554.742,71 zł,

Nie zgłoszono pytań i uwag do omawianego projektu uchwały.

6.  Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie.

Protokołowała
Marta Rzepka- Referent ds. kancelaryjno - technicznych