Protokół
ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji  Rady Gminy Mściwojów
odbytego w dniu 27 października 2021 r.

 

Posiedzenie rozpoczęło się 27.10.2021r. o godz. 8:00, a zakończyło tego samego dnia o godz. 09:50

Obecni wg listy obecności (zeszyt).

W posiedzeniu ponadto uczestniczyli:
1. Mariusz Foryś- Wójt Gminy,
2. Waldemar Dziędzioła – Zastępca Wójta
3. Monika Białek – Skarbnik Gminy,
4. Sebastian Arendarczyk – kierownik ZGK

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza uchwał na XXXII sesję rady Gminy:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Mściwojów na 2021 rok,
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek,
c) w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie,
d) w sprawie przyjęcia od Powiatu Jaworskiego zadania w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową.
6. Zamknięcie posiedzenia.

1. 1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Siczek – Przewodniczący Rady Gminy.

2.  Analiza projektów uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Mściwojów:

Jako pierwszy omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mściwojów na 2021 rok.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 30.000,00 zł z tego plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 31.697,00 zł a plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 61.697,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zwiększa się  plan wydatków budżetu gminy o kwotę 30.000,00 zł z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2021 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 23.345.661,09 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 18.699.062,68 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 4.646.598,41 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 4.446.598,41 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł,

2. wydatki budżetu gminy 27.324.996,88 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 18.752.905,27 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 12.022.581,63 zł, z tego na: ? wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.740.790,66 zł, ? wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.281.790,97 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 611.320,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.937.656,90 zł,

d) wydatki na obsługę długu 105.000,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 76.346,74 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.572.091,61 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.572.091,61 zł, w tym: ? na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.324.387,61 zł.

3 Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 5.030.467,79 zł, w tym przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 31.815,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.197.344,08 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 3.801.308,71 zł.

4. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 1.051.132,00 zł;

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.979.335,79 zł sfinansowany zostanie :

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.197.344,08 zł

2) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.781.991,71 zł,

Nie wniesiono pytań ani uwag do omawianego projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek omówił Zastępca Wójta.

Po wysłuchaniu Zastępcy Wójta głos zabrał Radny K. Boberda pytając kto płaci za odpady cmentarne?

Odpowiadając Zastępca Wójta poinformował, że jeżeli są to cmentarze komunalne to koszty ponosi ZGK, a jeśli cmentarze parafialne – to koszty ponosi parafia.

Radna M. Drabowicz zapytała od kiedy będą obowiązywać nowe opłaty i czy przedsiębiorcy zostaną poinformowani o nowych kosztach ?

Odpowiadając Zastępca Wójta poinformował, że nowe stawki będą obowiązywać od 1 grudnia br., po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i zatwierdzeniu przez RIO, a przedsiębiorcy zostaną poinformowani.

Radny A. Czapla zapytał czy w związku z kończącą się umową będzie ogłaszany przetarg?

Odpowiadając Zastępca Wójta poinformował, że tak.

Radny T. Siczek zapytał czy jeśli przedsiębiorca nie byłby u nas zgłoszony to musiałby płacić sam za odpady?

Odpowiadając Zastępca Wójta poinformował, że uchwałą wyłączamy przedsiębiorców, ale musimy ich kontrolować czy zawierają umowy.

Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.

Projekt uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie omówił Wójt razem z kierownikiem ZGK w Mściwojowie.

Radny G. Januszek zapytał, dlaczego tak późno reagujemy na problemy z jakimi boryka się zakład skoro od dawna o nich wiemy.

Odpowiadając Wójt poinformował, że najpierw Zakład stracił kierownika a  p.o. zapewniał, że będzie wszystko ok. Z kierownikiem potrzebowaliśmy czasu, żeby przemyśleć cała sytuację, próbowaliśmy zmienić taryfy, ale niestety się nie udało i dlatego tak długo to trwało.

Radny K. Boberda zapytał o dobre strony przejęcia ZGK.

Odpowiadają Wójt poinformował, że kierownik nie będzie musiał się martwić o pieniądze, ponieważ łatwiej nam będzie je przekazać radni będą mieli kontrolę na ZGK bo będzie ujęty w budżecie.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Jaworskiego zadania w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową omówił Zastępca Wójta.

Nie zgłoszono pytań i uwag do omawianego projektu uchwały.

3. w trakcie komisji zostały poruszone sprawy różne.

Radny T. Budziński zapytał o termin budowy hali .

Odpowiadając Wójt poinformował, że niestety nie udało się pozyskać środków na w/w przedsięwzięcie. Złożyliśmy 2 wnioski i niestety dostaliśmy negatywna odpowiedź.

Rady K. Opora zapytał czy są już jakieś informacje w sprawie drogi w Snowidzy w kierunku Kolonii?

Odpowiadając Wójt poinformował, że miał przyjechać peczar i wyciąć pas, ale niestety odmówili.

Radny A. Czapla zapytał czy chodnik w Luboradzu ma jeszcze gwarancję, bo zrobiło się wybrzuszenie?

Odpowiadając Wójt powiedział, że trzeba sprawdzić.

4.  Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie.

 

Protokołowała

Marta Rzepka- Referent ds. kancelaryjno - technicznych