Uchwała Nr XXXVI.216.2022
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy Mściwojów na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2021 r., poz.1372 z późn. zm.) oraz § 17 uchwały Nr XLIV.254.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Mściwojów ( Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 5596) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Mściwojów na 2022 rok zawarty w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik do uchwały Nr XXXVI.216.2022
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 31 stycznia 2022 r.

PLAN PRACY RADY GMINY MŚCIWOJÓW NA 2022 R.

I KWARTAŁ

1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022 r.;

2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Mściwojów.

3. Przyjęcie Programu opieki zad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 r.

4. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze nt. stanu bezrobocia w gminie i powiecie w 2021 roku oraz podejmowanie działań w kierunku jego zmniejszenia.

5. Inne tematy wynikające z bieżącej działalności gminy.

II KWARTAŁ

1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Mściwojów;

2. Analiza stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej  na terenie gminy i powiatu za 2021 r. i plany na 2022 r.

1) informacja Komendanta Powiatowego Policji;

2) informacja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze;

3) informacja Prezesa ZG OSP.

3. Informacja nt. zabezpieczenia usług zdrowotnych na terenie gminy w 2022 r.

4. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2021 r.

5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu gminy za 2021 r.

7. Informacja o stanie mienia komunalnego.

8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy i podjęcie decyzji w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu Wójtowi Gminy oraz podjęcie decyzji w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r.

9. Inne tematy wynikające z bieżącej działalności gminy.

III KWARTAŁ

1. Rozpatrzenie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

2. Informacja nt. działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie.

3. Rozpatrzenie informacji nt. realizacji zadań oświatowych gminy oraz przygotowania do nowego roku szkolnego 2022/2023

4. Inne tematy wynikające z bieżącej działalności gminy.

IV KWARTAŁ 

1. Przyjęcie Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

2. Analiza wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2023.

3. Podjęcie uchwał podatkowych na 2023 r.

4. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz budżetu gminy na 2023 r.

5. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

6. Inne tematy wynikające z bieżącej działalności gminy.