Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Wójt Gminy Mściwojów podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem ”Kraina niezapomnianych chwil”.

W dniu 11 lutego 2022 r. do Urzędu Gminy Mściwojów wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn , z siedzibą: Targoszyn 57, 59-407 Mściwojów.

Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm. ) tj. wysokość dofinansowania zadania nie przekracza kwoty 10.000,00 zł;  zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.msciwojow.ploraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zgodnie z treścią art.19a ust 4 ww. Ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia informacji może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Mściwojów (pok. nr 17), 59-407 Mściwojów 43, lub drogą elektroniczną na adres: magdalena.kopec@msciwojow.pldo dnia 18 lutego 2022r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane