Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mściwojów  0050.9.2022 z dnia 21.02.2022 r. uznano celowość realizacji zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.  Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn zlecono realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przyznano dotację w wysokości 400,00 zł na zadanie pn. "Kraina niezapomnianych chwil – promocja obszaru KWW i jego walorów historycznych, geologicznych i kulturowych”.