Uchwała Nr XL.235.2022
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III.39.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków ( t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), po uzyskaniu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie projektu zmian do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów, Rada Gminy Mściwojów uchwala co następuje:

§ 1. W regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów,  przyjętego uchwałą Nr III.39.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 25 stycznia 2019 roku (Dz. U. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 670) zmienionego uchwałą Nr XXXI.187.2021 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 września 2021 roku ( Dz. U. Woj. Doln. z 2021 r. poz. 4541) wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale 4. "Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach" skreśla się § 9 ust. 1,2,3,4,5,6.

2. W Rozdziale 10. "Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe":

- § 22 otrzymuje nowe brzmienie: "§ 22.

1. Woda na cele przeciwpożarowe dostępna jest z urządzeń wodociągowych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne bez ograniczeń w zakresie istniejących parametrów technicznych i hydraulicznych tych urządzeń.

2. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki straży pożarnej.

3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem miejsca i daty poboru określa pisemna informacja składana przez właściwego komendanta straży pożarnej, która stanowi podstawę do rozliczeń za pobraną wodę.”

- skreśla się § 23.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

uzasadnienie

W dniu 27.01.2022r. wpłynął do Rady Gminy Mściwojów wniosek prokuratora o zmianę uchwały Nr III.39.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 25 stycznia 2019 roku (Dz. U. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 670) zmienionego uchwałą Nr XXXI.187.2021 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 września 2021 roku (Dz. U. Woj. Doln. z 2021 r., poz. 4541 ) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów w części obejmującej przepisy załącznika do nin. uchwały: § 9 ust. 1,2,3,4,5,6, § 22 ust.2, 3 i § 23 jako niezgodnych z prawem.

Po analizie wniosku zasadnym jest wprowadzenie zmian w regulaminie polegających na:

- skreśleniu § 9 ust. 1,2,3,4,5,6 z uwagi na powtórzenia ustawowe oraz

- nadaniu nowego brzmienia rozdziałowi 10."Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe" poprzez zmianę treści § 22 oraz skreślenie § 23,

a to w celu dostosowania do przepisów art. 19 ust. 5 pkt 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.  z 2020r. , poz. 2028), Rada gminy na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Pismem z dnia01 marca 2022roku uchwała w sprawie projektu zmian do regulaminu została przekazana do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, którym jest właściwy miejscowo Dyrektor Regionalnego ZarząduGospodarki Wodnej we WrocławiuPaństwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Postanowieniem nr WR.RZT.71.9.2022z dnia 23 marca 2022roku organ regulacyjny negatywniezaopiniował  przedłożony projekt zmian Regulaminuz uwagi na zapis w projekcie zmian regulaminu w § 22 ust. 3 o treści: " pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Gminą Mściwojów", który jest niezgodny z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z uwagi na powtórzenie ustawowe. Przedmiotowa opinia stanowi jedynie wymóg formalny pozwalający Radzie Gminy na uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, gdyż nie ma ona charakteru wiążącego ani dla Rady Gminy przy podejmowaniu ostatecznej uchwały w sprawie regulaminu, ani dla organu nadzoru. Ponadto, organ regulacyjny wskazał, że żaden przepis prawa nie wymaga, by po negatywnej opinii istniał po stronie Rady Gminy obowiązek wydania kolejnego projektu regulaminu, i aby istniała konieczność objęcia go ponownie procedurą opiniowania. Rada Gminy nie ma obowiązku przedstawiać projektu regulaminu, sporządzonego po negatywnej opinii, w celu weryfikacji przez organ regulacyjny stopnia uwzględnienia w nowym projekcie jego uprzednich wskazań i wytycznych. W związku z powyższym w przedmiotowej uchwale w sprawie zmiany uchwały Nr III.39.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojówzapis, który był w projekcie zmian regulaminu w § 22 ust. 3 o treści: " pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Gminą Mściwojów" został usunięty.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.