Uchwała Nr XLII.248.2022
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1, 2, 2a, 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1297) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Mściwojów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 24 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 96,00 zł miesięcznie, od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

4. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

§ 2. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki określonej w §1 ust. 2.

§ 3. 1. Określa się, że miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków o określonej pojemności oraz stawki określonej w ust. 2.

2. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny:

1) pojemnik o pojemności 120l  - w wysokości 24,00 zł

2) pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 48,00 zł,

3) pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 220,00 zł

4) pojemnik o pojemności 2500 l - w wysokości 500,00 zł

5) worek o pojemności 120 l - w wysokości 24,00 zł

3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

1) pojemnik o pojemności 120l - w wysokości 96,00 zł

2) pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 192,00 zł

3) pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 880,00 zł

4) pojemnik o pojemności 2500 l - w wysokości 2000,00 zł

5) worek o pojemności 120l  - w wysokości 96,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 lipca 2022 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek